Statut SDA 1990

 

Inicijativni odbor za osnivanje 
STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE

 

STATUT
Stranke demokratske akcije 
Sarajevo, maj 1990.

 

Na osnovu člana 11 Zakona o udruživanju građana (SI. list SR BiH broj 5/90), Inicijativni odbor za osnivanje Stranke demokratske akcije, sa potpisima na kraju ovog teksta (dato kao poseban prilog), donosi

STATUT
Stranke demokratske akcije

I OPĆE ODREDBE

Član 1

Stranka demokratske akcije je demokratska politička orga­nizacija čija su načela i ciljevi izneseni u Programskoj de­klaraciji.

Član 2

Naziv stranke je STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE (u da­ljem tekstu: Stranka) a njezino sjedište je u Sarajevu.

Član 3

Stranka djeluje na području cijele Jugoslavije, a u skladu sa zakonskim usiovima i u inostranstvu.

Član 4

Stranku predstavljaju i zastupaju predsjednik, potpredsjed­nici i sekretar stranke.

Član 5

Stranka ima svoj pečat i znak (amblem).

Pečat je okrujlog oblika sa tekstom: Stranka demokratske akcije - Sarajevo.

Znak će utvrditi Izvršni odbor stranke na osnovu konkursa u roku od tri mjeseca po donošenju ovog statuta.

II CILJEVI I SADRŽAJ DJELATNOSTI

Član 6

Ciljevi i sadržaj djelatnosti stranke bliže su utvrđeni Pro­gramom stranke, a obuhvataju posebno:

 1. Afirmaciju osnovnih ljudskih prava i sloboda,
 2. Demokraiiju u upravljanju zemljom i daljnje izmjene u društvenom i političkom biću zemlje u skladu sa slo­bodno izrazenom voljom naroda.
 3. Slobodnu aktivnost vjerskih zajednica zasnovanu na nji­hovoj autonomiji i vjerskim slobodama građana.
 4. Dosljedno provođenje principa tržne privrede, što uk­ljučuje nesmetan razvoj sposobnih privrednih subjekata i ukidanje nesposobnih, privatno preduzelništvo, ukida­nje svojine bez vlasnika i ukidanje svih vrsta nejedna­kosti, privilegija i dispariteta u prometu,
 5. Očuvanje i daljnje unapređenje socijalnih prava,
 6. Afirmaciju i odbranu nacionalne samobitnosti BiH Mu­slimana, kao i nesputan kulturni i svaki drugi razvoj muslimanskog i svih drugih naroda Jugoslavije.
 7. Ravnopravnost šest naroda koji tvore Jugoslaviju i afir­maciju legitimnih prava nacionalnih manjina u skladu sa međunarodnim konvencijama i međunarodnim obave­zama zemlje, i
 8. Očuvanje integriteta Jugoslavije i Bosne i Hercegovine (nepovrjedivost vanjskih i unutrašnjih granice zemlje).

Član 7

Stranka će sarađivati sa srodnim organizacijama u zemlji, kao i sa organizacijama naših građana van zemlje u skladu sa zakonom, radi unapređenja ciljeva koji su zjednički ob­jema siranama.

Član 8

Rad stranke i njenih organa je javan.

U cilju informisanja javnosti stranka može izdavati svoja glasila i druga izdanja, a sredstva javnog izvještavanja mo­gu pratiti rad Stranke i njenih organa.

Stranka će njegovati uzajamno razumijevanje i poštivati ravnopravnost među narodima i narodnostima Jugoslavije, te će se u tom pogledu pridržavati važećih zakona zemlje i sa njene strane prihvaćenih i ratificiranih međunarodnih ugovora.

III ČLANSTVO

Član 10

Članom Stranke može postati svaki punoljetni građanin Jugoslavije koji prihvata Program i Statut Stranke. Članom Stranke postaje se potpisivanjem pristupnice, ko­ja se zatim upisuje u registar članstva.

Član 11

Prava člana Stranke su:

 • da sudjeluje u radu Stranke i njenih organa,
 • da bira i da bude biran u organe Stranke,
 • da bude informiran o aktivnostima i stanju Stranke,
 • da daje prijedloge i mišljenja u vezi sa radom Stranke.

Član 12

Dužnosti člana su:

 • da se pridržava Statuta,
 • da se zalaže za ostvarivanje ciljeva Stranke,
 • da plaća članarinu,
 • da provodi odluke organa Stranke, i
 • da čuva ugled Stranke.

Član 13

Članstvo u Stranci prestaje:

 • istupom na vlastiti zahtjev,
 • isključenjem zbog djelovanja suprotno Statutu, Progra­mu i interesima Stranke, i
 • smrću člana.

Odluku o isključenju donosi ogranak kojem član pripada.

Odluka o isključenju se donosi većinom glasova prisutnih članova.

Protiv odluke o isključenju može se podnijeti žalba u roku od 15 dana od primitka odluke.

O žalbi odlučuje Sud časti.

IV ORGANIZACIJA STRANKE

Član 14

Najviši organ Stranke je Skupština, a između dviju skup­ština Glavni odbor Stranke.

Skupštinu čine svi članovi Stranke dok broj članova ne pređe 1.000. Nakon toga Skupština se organizira na za­stupničkom principu.

Zastupnici u Skupštinu biraju se u ograncima i klubovima piema ključu koji odredi Glavni odbor.

Član: 15

Skupština odlučuje pravovaljano ako je prisutna većina za­stupnika, a odlučuje većinom glasova prisutnih zastupnika na Skupštini.

Skupština radi po Poslovniku koji sama donosi.

U slučaju nedostatka kvoruma početka rada Skupštine se odlaže za jedan sat, nakon čega se Skupština održava i punovažno odlučuje bez obzira na broj prisutnih zastupnika.

Član 16

Skupština donosi Program i Statut Stranke, razmatra i usva­ja izvještaj o radu Stranke, utvrđuje finansijski plan i za­vršni račun za međuskupštinsko razdoblje i bira i razrje­šava sve stalne organe Stranke.

Skupština donosi i sve druge akte i odluke od opšteg zna­čaja i vrši i druge poslove određene zakonom i Statutom Stranke.

Mandat organa koji bira skupština traje koliko i mandat skupštine koja ih je izabrala.

Skupština se održava svake četiri godine, u pravilu u prvoj polovini godine (Redovna skupština), a prema ukazanoj potrebi može se održati i prije isteka punog mandata (vanredna Skupština), o čemu odlučuje Glavni odbor.

Član 18

Ostali stalni organi Stranke su:

 • Glavni odbor
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor i
 • Sud časti

Pored prednjih organa koji se konstituišu (djeluju na nivou stranke kao cjeline, na čelu ogranaka formiraju se odbori ogranaka, a za više njih, zavisno od veličine područja, grad­ski i regionalni odbori. Ovi odbori se sastoje u pravilu od predsjednika, podpredsjednika, sekretara, blagajnika i tri člana odbora, koje bira članstvo ogranka tajnim glasanjem između više kandidata.

Član 19

Glavni odbor Stranke se sastoji od 45 članova.

Prilikom kandidiranja i izbora članova Glavnog odbora vo­diće se računa da se u istom u mogućnoj mjeri osigura srazmjerna zastupljenost svih većih ogranaka, klubova i ustanova Stranke. Glavni odbor može u toku međuskupštinskog razdoblja sam kooptirati do 10 novih članova da bi se osigurala zastupljenost novoosnovanih ogranaka stran­ke. Na ovaj način broj članova Glavnog odbora može se povećati na 55.

Član 20

Glavni odbor:

 • priprema prijedloge svih akata i odluka koje donosi skupština,
 • donosi sve odluke od načelnog i posebnog značaja u međuskupšlinskom razdoblju,
 • stara se o pravilnom sprovodenju odluka skupštine,
 • imenuje odbore i komisije za proučavanje i izvršenje pojedinih zadataka i razmatra njihove izvještaje,
 • vrši i druge poslove koje mu naloži Skupština.

Član 21

Izvršni odbor Siranke sastoji se od predsjednika, tri potpredsjednika, sekretara, biagajnika i pet članova, a bira ga Skupština.

Predsjednik izvršnog odbora je ujedno i predsjednik Stran­ke.

Svoje odluku izvršni odbor donosi većinom glasova prisut­nih članova na sjednici.

Član 22

Nadzorni odbor se sastoji od predsjednika i dva člana.

Nadzorni odboi prati primjenu odredaba Statuta i ostvari­vanje odluka Skupštine i njenih organa i ogranaka, Stranku nadzire materijalno-finansijsko. poslovanje svih organa i dijelova Stranke, te obavija i druge poslove nadzorne i kontrolne prirode, bilo po svojoj inicijativi, bilo na traženje Glavnog ili Izvršnog odbora.

Član 23

Sud časti se sastoji od predsjednika i dva člana i rješava po žalbama protiv odluka o isključenju iz članstva Stranke.

Član 24

lzbor organa iz člana 19-23 vrši Skupština na osrvovu kandidatskih lista, tajnim glasanjem između više kandidata. Ovi organi mogu se pojedinačno ili u cjelosti opozvati i prije isteka roka na koji su birani, ako za to postoje oprav­dani razlozi, o čemu odlučuje Skupština dvotrećinskom ve­ćinom prisutnih na Skupštini.

Član 25

Iznimno od odredaba prethodnih članova:

 

 1. Prva skupština Stranke održat će se kao Osnivačka skupština u roku od 30 dana po donošenju ovog Statuta.
 2. Osnivačka skupštana donijet će sve odluke i izvršit iz­bor svih organa i tijela aklamacijom.
 3. Osnivačka skupština neće birati Glavni odbor. Funkciju Glavnog odbora privremeno će vršiti Izvršni odbor Stranke, aii, najduže godinu dana. Izbor Glavnog odbo­ra izvršit će se na prvoj redovnoj skupštini koja će se sazvati najkasnije u roku od jedne godine nakon održa­vanja osnivačke skupštine.

Član 26

Dijelovi Stranke na terenu organizuju se kao:

 • ogranci i
 • klubovi.

Ogranci se organizuju na teritorijalnom principu, u pravilu po opštinama, s tim što ih u većim mjestima, s obzirom na broj članova, može biti i više, u kojem slučaju se na principu zastupništva, obrazuju gradski odbori.

Klubovi se organizuju na funkcionalnom principu u sferi kulture, ekonomije, ekologije i drugim područjima u cilju uspješnijeg ostvarivanja programskih ciljeva stranke.

Stranka može, u skladu sa zakonom osnivati preduzeća za obavljanje privrednih i uslužnih djelatnosti o čemu odluku donosi Glavni odbor.

Član 27

U područjima koja čine geografsku, političku ili kulturnu cjelinu mogu se, radi uspješnijeg djelovanja i koordinacije u radu, organizovati regionalne organizacije Stranke, koje objedinjuju sve ogranke na tom području. U ovom slučaju, na principu zastupništva, formira se Regionalni odbor koji se sastoji oo predsjednika, potpredsjednika, sekretara, bla­gajnika i tri čiana odbora.

Član 28

Izuzetno, u prvoj godini rada, a najduže do prve redovne skupštine Stranke, Izvršni odbor ima pravo imenovati od­bore ogranaka, kao i odbore na nivou grada i regije (grad­ski i regionalni odbori), a na osnovu prijedloga sa terena.

V MATERIJALNO-FINANSIJSKO POSLOVANJE

Član 29

Stranka ostvaruje prihode prikupljanjem članarine i dobro­voljnih priloga, organizacijom različitih priredaba, kao i iz osnova privredne djelatnosti, ako takvu djelatnost organizuje.

Članarinu za svaku godinu utvrđuje Izvršni odbor svojom odlukom, i to u rasponu, a član sam odreduje koliku će članarinu u granicama raspona plaćati.

Član 30

Finansijska sredstva planiraju se i raspoređuju u globalu finansijskim planom koji donosi Glavni odbor. O realiza­ciji finansijskog plana stara se Izvršni odbor, a samo po­slovanje vrši se putem blagajne i žiro računa.

Izvršni odbor je dužan odmah ustrojiti odgovarajuću eviden­ciju (knjigovodstvo) u cilju ispravnog praćenja ulaza i iz­laza svih sredstava i osigurati efikasnu kontrolu službe koja ove poslove vodi.

Nadzorni odbor ima pravo kontrole i uvida u rad svih službi i organa koji upravljaju i rukuju finansijskim sredstvima Stranke.

Skupštini stranke, kada ista zasjeda, uvijek se podnosi i izvještaj o finansijskom poslovanju u međuskupštinskom periodu.

Član 31

Naloge za isplatu mogu potpisivati blagajnik, sekretar i predsjednik Stranke, s tim da naloge do iznosa od 1.000 dinara može odobriti blagajnik, do 10.000 dinara sekretar, a preko 10.000 dinara samo predsjednik stranke, odnosno lice koje on ovlasti.

O finansijskom poslovanju donijeće se poseban poslovnik rada, čiji tekst će utvrditi Glavni odbor.

VI PRESTANAK RADA STRANKE

Član 32

Stranka će prestati sa radom ako to odluči Skupština stran­ke. Za tu odluku potrebna je tročetvrtinska većina.

U slučaju da se Skupština ne može sastati, odluku o pre­stanku rada Stranka može donijeti i Glavni odbor i to tročetvrtinskom većinom svih članova Glavnog odbora.

Član 33

Odlukom o prestanku rada istodobno se rješava i o imovini Stranke, koja se takvom odlukom može odrediti samo u korist neke od dobrotvornih ili kulturnih ustanova.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane os­nivača Stranke, što oni potvrđuju potpisom na posebnom obrascu, a primjenjivaće se od dana upisa Stranke u Re­gistar udruženja građana koji vodi nadležni sud.

Član 35

Ogranci i odbori na terenu, kao i pojedini organi Stranke mogu po potrebi donijeti posebne poslovnike kojim regulišu pravila svoga rada. Ovi poslovnici moraju biti u skladu sa Statutom.

Član 36

Osnivanje glasila i izdavanje drugih publikacija urediće se posebnim odlukama Glavnog odbora.

 

Sarajevo, maja 1990.

 

ODBOR ZA OSNIVANJE 
Stranke demokratske akcije

(Potpisi na posebnom obrascu)