Kongres i konvencija

Najviši organ Stranke je Kongres.

Jedan broj delegata Kongresa se bira, jedan broj je prema položaju, a određeni broj delegata imenuje Predsjedništvo na prijedlog predsjednika Stranke.

Delegati Kongresa biraju se u općinskim, kantonalnim i regionalnim organizacijama te iz reda članova Stranke u inozemstvu.

Prema položaju, delegati Kongresa su predsjednik Stranke, članovi Glavnog odbora, Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti, sa tekućim i aktivnim mandatom.

Broj, način izbora i kriterije za izbor delegata Kongresa utvrđuje Glavni odbor Stranke odlukom.

Mandat delegata traje 4 (četiri) godine.

Kongres Stranke:

usvaja Program Stranke,
usvaja Statut Stranke,
razmatra i ocjenjuje rad Stranke i njenih organa između dva Kongresa (Izvještaj o radu predsjednika Stranke, Glavnog odbora, Suda časti i Nadzornog odbora),
bira i razrješava predsjednika Stranke, zamjenika predsjednika i potpredsjednike,
bira i razrješava Glavni odbor Stranke (dio članova u skladu sa članom 35. ovog Statuta),
bira i razrješava Nadzorni odbor,
bira i razrješava Sud časti,
donosi druge akte općeg karaktera.
Kongres može biti redovni i vanredni.

Redovni kongres održava se svake 4 (četiri) godine a prema ukazanoj potrebi može se sazvati i ranije (vanredni Kongres).

KONVENCIJA

Kada iz bilo kojih razloga a naročito zbog ratnog stanja, neposredne ratne opasnosti ili drugih vanrednih prilika nije moguće održati redovni Kongres Stranke, saziva se Konvencija Stranke.

Konvencija se može sazvati i radi izbora funkcionera Stranke koje bira Kongres, ukoliko je neko od tih mjesta iz bilo kojeg razloga ostalo upražnjeno, a do redovnog Kongresa je ostalo više od 1/3 (jedna trećina) mandata te kada predsjednik Stranke ili Glavni odbor ocijeni da o politici i ciljevima Stranke, aktuelnoj situaciji u zemlji ili šire treba upoznati izabrane organe Stranke i/ili predstavnike nižih organizacionih jedinica Stranke.

Konvenciju Stranke čine: predsjednik Stranke, članovi Glavnog odbora i Predsjedništva Stranke, članovi Suda časti i Nadzornog odbora, članovi Predsjedništva Asocijacije mladih, članice Predsjedništva Asocijacije žena, predsjednici općinskih, gradskih, regionalnih i kantonalnih organizacija Stranke i poslanici SDA u zakonodavnim organima države Bosne i Hercegovine i entiteta.