Programska deklaracija

PROGRAMSKA DEKLARACIJA 8 KONGRESA SDA