• Održavanje „Prvog svesrpskog sabora” 8.6.2024. godine u Beogradu i usvajanje Deklaracije o nacionalnim pravima i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda predstavlja nastavak velikosrpske politike kojoj je u ovom historijskom trenutku osnovni cilj destabilizacija države Bosne  i Hercegovine i postupno stvaranje uslova za pripajanje dijela njene teritorije Srbiji. To je jasno vidljivo iz svih zaključaka koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu posmatranih pojedinačno, kao i u njihovoj međusobnoj povezanosti. Kreatori i učesnici Sabora, pozivajući se na Dejtonski mirovni sporazum i pravo na posebne paralelne odnose bosanskohercegovačkih entiteta sa susjednim državama, pod maskom navodne brige za prava srpskog naroda, zapravo nastavljaju agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Nakon što njihovim prethodnicima i njima nije uspjela vojna agresija devedesetih godina prošlog vijeka, nakon što su njeni glavni politički i vojni akteri osuđeni u Haškom tribunalu i nakon što je Međunarodni sud pravde utvrdio da su genocid u Srebrenici izvršile vojska i policija Republike Srpske, a Srbija proglašena odgovornom za nesprječavanje genocida, smišljen je novi vid podrivanja Bosne i Hercegovine. 
 • Sabor predstavlja nastavak napada na Bosnu i Hercegovinu kroz realizaciju planova sadržanih u Memorandumu SANU II iz 2011. godine i Rezolucije SNSD-a iz 2015. godine, kojima se zagovara srbijanska i srpska hegemonija i dominacija nad građanima Bosne i Hercegovine, aparthejd nad nesrbima u RS-u, i stvaraju preduslovi za cijepanje Bosne i Hercegovine.

 • Preambula i zaključci Sabora su bazirani na neistinama, iskrivljenim, pogrešnim i zlonamjernim tumačenjima historijskih događaja i bazičnih dokumenata koji su bitni za odnose Bosne i Hercegovine i Republike Srbije:

- Na pogrešnom tumačenju Dejtonskog mirovnog sporazuma

- Na pogrešnom tumačenju procedure imenovanja visokog predstavnika

- Na pogrešnom tretiranju entiteta RS kao države, i to ekskluzivno srpske države

- Na pogrešnom i neistinitom tumačenju Rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici

- Na pogrešnom tumačenju da su Srbi u zakonodavnim i izvršnim organima Bosne i Hercegovine predstavnici Srba, a ne svih građana Bosne i Hercegovine

 • Zaključci Sabora zagovaraju uspostavljanje retrogradnih kleronacionalističkih državnih i paradržavnih sistema u Srbiji i entitetu RS.

 • Deklaracijom Sabora se Republici Srbiji daju prava koja nema po Dejtonskom mirovnom sporazumu prema državi Bosni i Hercegovini, niti prema entitetima koji funkcioniraju u okviru njene organizacione strukture. Članom 1. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, čiji su potpisnici Republika Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska i Savezna Republika Jugoslavija (nasljednica Republika Srbija), propisano je da će strane regulirati svoje odnose u skladu s načelima koja su izložena u Povelji UN-a, kao i u Helsinškom završnom dokumentu i  drugim dokumentima Organizacije za sigurnost i saradnju. Propisano je da će strane posebno potpuno poštovati međusobnu suverenu jednakost, rješavati sporove mirnim putem, te se suzdržati od svake akcije prijetnjom i upotrebom sile ili na drugi način, protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge države. Dakle, Republika Srbija po Dejtonskom mirovnom sporazumu ima izričitu obavezu poštivanja države Bosne i Hercegovine. 

 • Deklaracijom i zaključcima se grubo vrijeđa suverenitet i teritorijalni integritet nezavisne i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Polazi se od ničim utemeljene pretpostavke da je bosanskohercegovački entitet Republika Srpska država.
 • Članom I Ustava Bosne i Hercegovine jasno je propisano da je Bosna i Hercegovina država koja ima svoj historijski kontinuitet, još jedanput potvrđenim Dejtonskim mirovnim sporazumom. Istim članom, kao i članom 1 stav 3 Ustava entiteta Republika Srpska, Republika Srpska je definirana kao jedan od dva entiteta u Bosni i Hercegovini.  

Iz navedenih odredbi Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustava jasno je da je Bosna i Hercegovina država, a da je RS samo entitet u državi Bosni i Hercegovini i da jedino tako entiteti mogu  postojati. Entiteti su dužni, prema članu III/3b Ustava Bosne i Hercegovine, da se pridržavaju Ustava Bosne i Hercegovine, kao i odluka institucija Bosne i Hercegovine. 

 • Deklaracija i zaključci polaze od postavke da je bosanskohercegovački entitet Republika Srpska entitet samo srpskog naroda. To je vidljivo kako iz zaključaka, tako i iz načina organizacije, učesnika Sabora i vjerskih protokola upriličenih tim povodom, kao i ponovnim pokušajem nametanja srpskih simbola, himne, praznika svim građanima RS-a, što je već tretirano presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Ustavom Bosne i Hercegovine nije propisan etnički eksluzivitet bilo koga ni na jednom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine. Naprotiv, a to je potvrđeno i odlukama Ustavnog suda BiH, svi narodi i građani su ravnopravni na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Svaki pedalj države Bosne i Hercegovine jednako pripada svim narodima i građanima Bosne i Hercegovine. I sam Ustav entiteta Republika Srpska u članu 1 stav 4 propisuje da Srbi, Bošnjaci i Hrvati, kao konstitutivni narodi, Ostali i građani ravnopravno i bez diskriminacije učestvuju u vršenju vlasti u RS-u. Dakle, posmatrano s aspekta ustava, RS je multietnički  entitet u sastavu multietničke države Bosne i Hercegovine.

 • Deklaracijom i zaključcima Republika Srbija se agresivno umiješala u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, grubo podrivajući Dejtonski mirovni sporazum.

Zauzimaju se stavovi oko toga kako trebaju funkcionirati institucije Bosne i Hercegovine, npr. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. 

Zauzimaju se stavovi oko entitetskih praznika, obrazovanja i ujedinjenog djelovanja na ekonomskom planu, kao da ne postoje drugi narodi i građani u entitetu RS i kao da nemaju jednaka prava kao i srpski narod. 

Zanemaruju se i grubo narušavaju nadležnosti koje ima država Bosna i Hercegovina u svim oblastima kojima se Deklaracija bavi. Najavljuje se nastavak započetih i planiraju novi ekonomski projekti na imovini Bosne i Hercegovine bez pitanja i saglasnosti institucija Bosne i Hercegovine. 

Određuje se šta su nadležnosti države Bosne i Hercegovine, a šta entiteta i iskrivljeno tumači Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine. Daje se za pravo Republici Srpskoj da može da “aktivira” sve nadležnosti koje su prema Dejtonskom mirovnom sporazumu predviđene kao nadležnosti entiteta. Namjerno se prešućuje činjenica da su nadležnosti koje sada vrši država Bosna i Hercegovina u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i da su nadležnosti po nekim oblastima prenesene na državu u skladu sa Članom III/5a Ustava Bosne i Hercegovine. Također se zanemaruje činjenica da nije moguće jednostrano vraćati preuzete nadležnosti o čemu postoje i odgovarajuće odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Sve reforme u Bosni i Hercegovini u proteklih 29 godina obavljene su i uz saglasnost političkih predstavnika srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine, jer su sve prošle propisane procedure, među kojima je i entitetsko glasanje i mogućnost zaštite vitalnog interesa. 

 • Deklaracijom i zaključcima se drže lekcije ranijim Visokim predstavnicima za Bosnu i Hercegovinu i osporava legalnost izbora aktuelnog Visokog predstavnika. I to na svoj način govori o nepoštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma od strane Republike Srbije i bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska.
  Sve dosadašnje odluke OHR-a, kao i mandat postojećeg Visokog predstavnika, su u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom i rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a. 

 • Na Saboru su ponovo osporene odluke Haškog krivičnog tribunala i Međunarodnog suda pravde, a obaveza je potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma da poštuju odluke međunarodnih sudova. Osporava se Rezolucija o genocidu u Srebrenici koju je usvojila Generalna skupština UN-a, utvrđujući Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida. Dakle, ne poštuju se ni stavovi Generalne skupštine UN-a.

 • Deklaracijom i zaključcima se zadire i u sigurnosna pitanja Bosne i Hercegovine kroz saradnju sigurnosnih sistema Srbije i Republike Srpske, kao da država Bosna i Hercegovina ne postoji i kao da je sigurnosni sistem RS-a odvojen od sigurnosnog sistema Bosne i Hercegovine. Opravdava se politika navodne vojne neutralnosti i pokušaj RS-a da takvu politiku prenese i na Bosnu i Hercegovinu. Na taj način se podržava politika opstrukcije NATO puta Bosne i Hercegovine i odluka koje je Bosna i Hercegovina po tom pitanju već donijela. 

PRIJEDLOZI MJERA

 • SDA smatra da Deklaracija „Prvog svesrpskog sabora“ od 8.6.2024. godine predstavlja ozbiljan atak na državu Bosnu i Hercegovinu i Dejtonski mirovni sporazum. Ona predstavlja nastavak agresije na Bosnu i Hercegovinu. 

 • SDA poziva Vijeće za implementaciju mira i države svjedoke Dejtonskog mirovnog sporazuma da hitno zaustave opisane aktivnosti Republike Srbije i bosanskohercegovačkog entiteta RS kojima se podriva Dejtonski mirovni sporazum, ugrožava mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i regionu.
   
 • Ukoliko Republika Srbija nastavi sa agresivnom politikom prema Bosni i Hercegovini i podrivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, od država svjedoka i Vijeća za implementaciju mira tražimo uvođenje sankcija zvaničnicima Republike Srbije koji provode takvu politiku.

 • Tražimo od OHR-a da pripremi set odluka kojima će se spriječiti blokade rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i drugih institucija Bosne i Hercegovine, koje SNSD planira i najavljuje. Također, tražimo od OHR-a da spriječi najavljene izmjene imena grada Srebrenice i naziva ulica od strane lokalnih vlasti.

 • Institucije Bosne i Hercegovine su dužne da o ovim antidejtonskim aktivnostima obavijeste sve relevantne međunarodne faktore i da se legalnim sredstvima suprotstave nakanama organizatora i učesnika svesrspskog sabora.
   
 • Tražimo od Tužilaštva Bosne i Hercegovine da prestane ignorisati udare na ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine sadržane u ranijim odlukama Narodne skupštine RS-a, a posebno u dokumentima koji se odnose na najavljeni prijedlog o „razdruživanju entiteta RS i FBiH“.

 • Pozivamo na okupljanje sve bosanskohercegovačke političke stranke i važne društvene subjekte radi otpora političko-diplomatskom napadu na Bosnu i Hercegovinu. Predstavnici državnih institucija i lideri političkih stranaka moraju ujedinjeno nastupiti u organiziranju otpora ovom napadu na Bosnu i Hercegovinu.

 • Potrebno je zajednički uputiti snažne poruke građanima Bosne i Hercegovine u cilju upozoravanja na opasne posljedice usvajanja Deklaracije.

 • Također je potrebno pozvati sve organizacije, udruženja i pojedince, koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, kao i sve prijatelje Bosne i Hercegovine u svijetu, da poduzmu sve aktivnosti kako bi se javno mnijenje i centri odlučivanja u državama u kojima žive upoznali sa mogućim veoma opasnim posljedicama Deklaracije Svesrpskog sabora.

 • Ovlašteni predstavnici SDA će koristiti pravne mehanizme u svakom protupravnom postupanju (apelacije, krivične prijave isl.) gdje god se procijeni da postoji osnov za to.

 • SDA će iskoristiti sve raspoložive međunarodnopravne mehanizme zaštite interesa Bosne i Hercegovine od posljedica Deklaracije.

 • SDA će učiniti sve kako bi se sačuvao mir i stabilnost i bezrezervno će se boriti protiv retrogradne politike najavljene na Svesrpskom saboru.