Referat - Osnove ekonomskog programa

 

Stručna grupa za ekonomski program

OSNOVE EKONOMSKOG PROGRAMA

Privredni sistem za koji se u Jugoslaviji zalažemo uklju­čuje:

  1. Jedinstvenu pravnu regulaciju tržišta,
  2. Jedinstven novčani sistem,
  3. Jedinstvene osnove poreskog sistema i
  4. Jedinstven spoljno-ekonomski sistem.

Rješenje za koji se zalažemo zavise od izbora političkog sistema, ali minimalno jedinstvo treba da počiva na principima na kojima su uređeni odnosi u državama Evropske zajednice, a to su: slobodno kretanje roba, novca, ljudi i jedinstven mone­tarni sistem.

Ovakva ekonomska riješenja imaju za pretpostavku mo­dernu pravnu državu u kojoj je građanin slobodan u mišljenju, govoru, pisanju i političkom organizovanju i djelovanju sve dok ne ugrožava slobodu, čast, vjerska i nacionalna osjećanja drugog čovjeka. To je država koja svoj oslonac ima u zakono­davnoj, sudskoj i izvršnoj vlasti na principu ravnopravnosti na­roda.

Mi smo za Jugoslaviju i BiH kao slobodnu zajednicu na­roda u kojoj je rad mjerilo svih vrijednosti. Prihvatamo eko­nomske razlike u granicama koje se stvaraju na osnovu rada, sposobnosti i znanja, a ne na osnovu eksploatacije, prevara i pljački u procesu proizvodnje i prometa roba i usluga. Za ovo je potrebno oslobađanje privatne inicijative, ali na osnovu rada, znanja i sposobnosti, a ne na osnovu špekulacija.

Zalagat ćemo se za poreski sistem koji podstiče rad, znanje i sposobnost, a suzbija špekulacije i eksploataciju. Za podsticanje smo i povlašćivanie radnih a ne neradnih dohoda­ka.

Naš je cilj država koja ima socijalni oslonac u snažno razvijenom zdravstvu, obrazovanju, nauci i kulturi, dakle za državu koja služi narodu, narodnom zdravlju i obrazovanju.

Za reformu smo privrednog sistema, za stabilnost opšteg i posebnog nivoa cijena roba, radne snage i kapitala. Mi smo za stabilnost, konvertibilnost dinara, a protiv inflacione pljačke.

Program sadašnje vlade dao je izvjesne rezultate, ali ih ne treba precjenjivati jer je znatan dio akumulacije privrede Jugoslavije i BiH preliven u devizne rezerve zemlje. Izvršena je praktično konfiskacija imovine preduzeća putem kamata, kursnih razlika i obručanskog sistema koji je vlada propisala. Pri­vreda je u najvećoj depresiji poslije rezolucije IB-a: proizvodnja pada, nezaposleni ne vide perspektivu, zaposlenima prijeti so­cijalna nesigurnost, potrošači su nezaštićeni, proizvođači razočarani, društvena trgovina je u odumiranju, privatna trgo­vina je na sivom tržištu, osjećamo avet veoma ozbiljne privre­dne depresije.

Po našoj procjeni, potrebne su hitne privredne mjere kojima će se pokrenuti novi investicioni ciklus u Jugoslaviji. Ovo znači da tražimo da razvojna politika zemlje bude stavlje­na na prvo i pravo mjesto. Da bi se ovo postiglo, potrebno je da se servisiranje inostranih dugova svede na podnošenje grani­ce, a to znači da naši povjerioci — koji nam se predstavljaju kao savjetnici demokratije i tržišne privrede — smanje potra­živanja u kamatama, odgode otplate glavnica barem za nared­nih pet godina, kako bi nam se omogućilo da svoj višak dohot­ka investiramo u zapošljavanje ogromnog broja nezaposlenih radnika.

Mi smo za otvorenu međunarodnu prosvjetno-kulturnu i tehničku sarađnju. Državne institucije u ovoj oblasti nisu do­voljno kompetentne, rad nije dovoljno demokratiziran. Zalagat ćemo se za reformu međunarodne saradnje na osnovu aktiv­nog učešća privrede, univerziteta, naučnih i stručnih institucija radi ubrzanog naučno-tehnološkog i privrednog razvoja zemlje.

Jugoslavija i BiH je bogata privrednim faktorima razvo­ja: klima, vode, šuma i obradiva zemljišta, a geotranzitni polo­žaj je najbolji u Evropi. Jugoslovenski prostor može da hrani zdravom hranom 60 miliona stanovnika, a među nas je posijan strah za opstanak! Nama je samo potreban mir i vjera u same sebe. Ne dozvolimo da se ovaj prostor zagađuje prljavim tehno­logijama, ne dozvolimo da nam se sijeku šume u većem obimu od prirodnog rasta, usprotivimo se razvoju koji žrtvuje čovje­ka!

Zalažemo se za provođenje tehnološkog programa raz­voja Jugoslavije i BiH, a to su: revitalizacija perspektivnih in­dustrija, roba i usluga, gašenje neproduktivnih i promašenih kapaciteta, formiranje razvojnih fonodova države za finansiranje i kreditiranje novih djelatnosti u proizvodnji i prometu ro­ba i usluga. Zalažemo se za inovativnu industriju, industriju znanja, novih tehnologija i novih proizvoda. Preduzeća moraju imati samo ekonomsku, produktivnu i korisnu funkciju, a so­cijalna. funkcija mora se prenijeti na državu. Moramo poreskim sistemom finansirati fondove za zaštitu bolesnih, iznemoglih, socijalno ugroženih i nesposobnih lica. Ali moramo ojačati i porodičnu solidarnost zakonskom prinudom: ovo znači da se staratelji moraju brinuti o zdravlju i vaspitanju djece ali se isto tako mora sankcionisati i nebriga za bolesne, nemoćne i socijal­no ugrožene roditelje.

Zalažemo se za temeljitu reformu socijalne politike, i u vezi s tim za ukidanje ”sizovštine” u oblasti zdravstva, socijal­nog, penzijskog i invalidskog osiguranja. Protiv smo nezasluže­nih benificija koje su progutale i gutaju radna mjesta onima što dolaze iz školskih klupa.

Zalagat ćemo se za egzistenciju svih oblika svojine u reprodukciji: društvena svojina treba da se transformiše u državnu, zadružnu, akcionarsku i mješovitu svojinu. Reprivatizacija ne smije voditi eksploataciji, neopravdanom prisvajanju društvene imovine, stvaranju socijalnih nemira i nezadovoljsta­va. Poručujemo svim onima koji su se bavili, ili se budu bavili zloupotrebom položaja, korupcionaštvom, prikrivanjem obave­za prema državi da ćemo se zalagati za punu zakonitost i oštro sankcionisanje bez obzira na zasluge koje nikoga ne mogu za­štićivati.