SDA HNK predstavila rezultate rada u proteklom periodu te ciljeve za naredni period.

Kantonalni odbor SDA HNK na današnjoj konferenciji za novinare predstavio je rezultate rada u prethodnom peroidu te su predstavljeni ciljevi SDA u narednom peroidu.

O rezultatima rada i planovima na konferenciji su govorili predstavnici SDA HNK u Izvršnoj i Zakonodavnoj vlasti Kantona, poslanik SDA u Skupštini HNK-a Ajman Šoše, ministar finansija Adnan Faladžić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Rašid Hadžović te ministar trgovine, turizma i zaštite okoline Ajdin Teletović.

Poslanik SDA u Skupštini HNK-a Ajman Šoše je rekao kako su poslanici SDA u Skupštini HNK-a djelujući kroz klub poslanika SDA i klub Bošnjaka u timskom radu zajedno sa ministrima u vladi HNK-a iz SDA postigli su zapažene rezultate.

„U prvom redu želim istaći stabilizaciju Budžeta i jedan potpuno domaćinski odnos kada je u pitanju finansijska stabilnost kantona. Budžeti za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu su planirani realno, uravnoteženo sa maksimalnim domaćinskim pristupom prilikom kreiranja rashodovne strane, što je još jako bitno donošeni su na vrijeme u propisanim zakonskim rokovima“ istakao je Šoše.

On je dodao kako su poslanici SDA u Skupštini HNK-a kroz skupštinsku proceduru učestvovali u kreiranju i donošenju vrlo važnih zakona.

„Zakon o zaštiti porodice sa djecom, za čiju se implementaciju izdvaja 5 do 6 miliona maraka na godišnjem nivou, Zakon o komunalnoj djelatnosti, izmjene Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, izmjene Zakona o koncesijama, izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda, Zakon o zaštiti od prirode, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o obrazovanju odraslih te zakon te Zakon dopunskim pravima boraca. Kroz rad u Klubu Bošnjaka, zajedno sa drugim probosanskim strankama i njihovim poslanicima, uspjeli smo dokazati da je imenovanje komesara policije bilo nezakonito što je potvr?eno presudom kantonalnog suda a evo sada i vrhovnog suda Federacije u postupku po tužbi  tužitelja Amira Begića. Sudski proces je nažalost zbog opstrukcija i sporosti pravosudnih tijela trajao više od tri godine. Presuda nije do danas implementirana osim što je nezakonito imenovanom licu uskraćena isplata plaće. Ali bez obzira na ovu činjenicu smatramo da smo na ovaj način postavili branu zbog koje će se više iko usuditi da na nezakonit način otima pozicije i narušava nacionalni balans na ključnim pozicijama u HNK-a“ zaključio je Šoše.

Ministar finansija HNK-a Adnan Faladžić govorio je o finasijskoj stabilnosti kantona, stanju koje je zatečeno prilikom preuzimanja mandata, pomacima koji su ura?eni, finasijskoj konsolidaciji kao pretpostavci za poboljšanje općeg stanja drugih resora i oblasti.

„U proteklom periodu dominantna tema je bila stabilnost finasijskih prilika u kantonu, a to ustvari i jeste bio zadatak i prioritet svih ministara Stranke demokratske akcije. Slobodno mogu reći da najveće zasluge za to pripadaju upravo nama. Stabilnost finansijskih prilika, koju smo od uspostavljanja ove Vlade zatekli, apsolutno nije uporediva sa sadašnjim stanjem u Budžetu HNK-a. Pored usvajanja Budžeta u zakonskom roku, što nije bila praksa ranijih godina, usvajan je Budžeta bez kreditnih zaduženja“ rekao je Faladžić.

On je istakao oblast zdravstva kao jedan od prioriteta rada Vlade HNK-a.

„Izdvajam potpisivanje kreditnog aranžmana sa Fondom za razvoj Kraljevine Saudijske Arabije u iznosu od 32 miliona KM, i on će biti direktno usmjeren poboljšanje rada bolnica i bolničkih ustanova u našem kantonu“ rekao je Faladžić.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Rašid Hadžović predstavio je program rada u proteklom mandatu.

„Išli smo na stabilizaciju visokoškolskih institucija. Univerzitet Džemal Bijedić je 2014. godine primao 2.4 miliona KM dok će ove godine dobiti 3.6 miliona KM. Radili smo na poboljšanju studentskog  položaja i stipendiranju. Za stipendije je na početku mandata izdvajano 1.470.000 KM dok je ove godine izdvajanje od dva miliona za preko 1650 stipendista te smo radili na izgradnji studentskog doma Univerziteta Džemal Bijedić. Utopljavanje školskih objekata u okviru programa energetske efikasnosti za preko 20 objekata te izgradnja generacijskog objekta, školskog objekta u Kočinama“ rekao je Hadžović.

Dodao je kako je ministarstvo radilo na kolektivnim ugovorima za osnovne i srednje škole, sa povećanjem plata za naredne tri godine po pet posto.

„Uspješno smo preuzeli prevoz djece osnovnih škola, a uskoro ćemo ići i sa odlukom subvencioniranja prevoza djece srednjih škola različitih kategorija. Donesen je Zakon o obrazovanju odraslih te stvorene pretpostavke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju kadrova. Pružili smo podršku sportskim manifestacijama te sportskim kolektivima i pojedincima. U narednom periodu raditi ćemo na Zakonu o predškolskom obrazovanju, gdje bi ono bilo obavezno“ zaključio je Hadžović.

Ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Ajdin Teletović je kazao kako je strateško opredjeljenje SDA bilo donošenje Zakona o zaštiti porodice sa djecom.

„Aktivnosti ministarstva bile su usmjerene ka unapre?enju institucionalnog i legislativnog okvira u nadležnosti ministarstva. Planiranje sektorskih politika, upravno-inspekcijski nadzor i posebno veća prisutnost u realnom sektoru kroz osiguranje poticajnih mjera za jačanje turističkih kapaciteta. Ra?eno je na podizanju turizma kroz tri mjere, donošenje zakonske i podzakonske regulative, unapre?enje kapaciteta i infrastrukture te učinkovito komuniciranje sa tržištem“ rekao je Teletović.

Dodao je kako je ovo jedino ministarstvo u FBiH koje se uključilo u donošenje izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini.

„Po prvi put smo imali transfere ka nižim nivoima vlasti, gdje smo pomogli te nivoe vlasti od Ivana do Neuma. Tretirali smo svaku jedinicu lokalne samouprave i na kvalitetan način sufinansirali njihove projekte. Ponosni smo na činjenicu da smo, negdje u novembru 2106. godine, pripremili dokument o značaju aerodroma na jačanju turističkih kapaciteta HNK-a. Otvorili smo dvije avionske linije za linije za Stuttgart i Düsseldorf“ rekao je Teletović.

Dodao je kako je obezbje?eno poslovno okruženje gdje je doneseno 11 koncesija za iskorištavanje mineralnih sirovina te tri koncesije za iskorištavanje vjetra.

„Po prvi put osigurani su poticaji za poljoprivredu i sedam koncesija za iskorištavanje vode za proizvodnju električne energije kao obnovljivog izvora energije“ zaključio je ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Ajdin Teletović.