Referat - Dr. Muhamed Huković

 

Dr. Muhamed Huković

ŠTA HOĆEMO U KULTURI

 

Sudbonosan događaj u povijesti bosanskohercegovačkih Muslimana jeste okupacija Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske monarhije 1878. godine. Nakon junačkog otpora koji su pružili austrougarskim trupama, ne vidjevši izgleda za daljnji život u dostojanstvu, mnogi od naših predaka izabrali su sudbonosno rješenje: ostavljajući, nekad bez ikakve naknade, svoja imanja, masovno su se selili iz svoga rodnog zavičaja, ponajviše u Tursku. Tu seobu su diskretno, ali i otvo­reno, podsticale one snage koje su smatrale da je odlaskom osmanske vlasti nastupio pravi trenutak da se Bosna i Hercego­vina oslobodi toga nepoželjnog nacionalnog elementa. Oni koji su ostali bili su dugo ošamućeni, ne mogavši se odmah snaći u novim državnopravnim i društvenim odnosima. Do­živjeli su potpuno materijalno propadanje, što je prouzroko­valo bolne lične i porodične tragedije. Tek početkom XX stoljeća dolazi do postepenog otrežnjenja i do prvih koraka u pravcu materijalnog i duhovnog napretka. Počinje politička borba za vjersko-prosvjetnu autonomiju Muslimana, i pokret književno-kulturnog preporoda, uz nastojanje da se kod muslimanskih masa vrati svijest o vlastitoj nacionalnoj samobitnosti i zavičajnoj postojanosti.

Muslimani su u novu državnu tvorevinu, Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, unišli, međutim, sa nametnutom hipotekom turskih sluga (poturica), kao anacionalan elemenat, narod bez svoje povijesti, bez književnosti, kulture, bez nacionalnog identiteta, čak bez jezika, kao da ga nije slušao od rođenja sa materinih usana, nego ga je od drugih preuzeo. Od tada se, pa nadalje, uporno nameće i razvija slika Bosne kao ”tamnog vilajeta” i zemlje mržnje, u kojoj se "duhovni život Muslimana skamenio”, što je "posljedica štetnog utjecaja islama”. Ta strašna hipoteka je nanijela neprocjenjivu štetu na­cionalnom razvoju Muslimana, a njen negativni utjecaj osjećao se i u oficijelnoj politici i bivše i sadašnje Jugoslavije. Najteže posljedice takve politike odrazile su se u oblasti odgoja i obra­zovanja, u nastavnim programima društvenih nauka, a osobito u programima historije, književnosti i jezika. Muslimanska knji­ževnost u predratnom periodu nije se uopće nalazila u nastav­nim programima, a u poratnom periodu sve do nedavno, poči­njala je sa 1945. godinom. Do tada kao daje zjapila praznina, a duh ”tamnog vilajeta” zadržao se i u službenom i u privat­nom javnom mnijenju. Naučna istina o nastanku i razvoju Mu­slimana, o njihovu formiranju kao posebne etno-religijske za­jednice, o njihovu duhovnom stvaralaštvu, teško je krčila pu­tove, pa su rezultati ne malog broja naučnih istraživanja osta­jali bez ikakva utjecaja na otklanjanje stoljećima stvarane za­blude.

Naša djeca učila su historiju iz narodnih pjesama i romantičarskih spjevova drugih naroda, a književna fikcija i legenda predstavljana je u nastavi često kao povijesna istina. Bez naučnog komentara ostajale su tradicionalno i književno nametnute historijske krivice slavenskih Muslimana kao ne­kakvih Turaka, uz prijetnju, pozive u ”vjeru pradjedovsku”, jednačenje poturica sa narodnim izdajicama, književne opise muslimanskih likova kao psihopata, zločinaca i mučitelja, a ispod svega se prikrivao poziv za osvetom i uništenjem. Takva se shvatanja o Muslimanima, umjesto koegzistencije, bratstva i komšiluka, nalaze i u nekim, nama dobro znanim, literar­nim ostvarenjima novijeg i najnovijeg vremena. Njih nije teško navesti i nabrojati. Ona govore jasno i otvoreno, na sramotu svojih stvaralaca, ali i čitalaca. A sve to u našoj djeci stvara komplekse manje vrijednosti i naciolane krivice, umjesto da se razvijaju osjećanja poštovanja, jednakosti i tolerancije, i da se iznose primjeri zajedničkog života u zlu i dobru, i otvaraju perspektive humaniteta i demokratske budućnosti na osnovi drugih brojnih djela bogate književnosti jugoslavenskih naroda. Najtragičnije je, međutim, da se i u jednoj knjižici napisanoj i objavljenoj u Sarajevu, čiji je autor, nažalost, Musliman, — obezvređuje sva kultura, politička, književna i vjerska prošlost ovog naroda, sve institucije, listovi, udruženja, i dokazuje da je u tom stoljetnom mraku samo jedna jedina ličnost vrijedna poštovanja, — i to je valjda onaj izuzetak koji treba da potvrdi pravilo.

Posljednjih godina tržište je preplavljeno knjigama u kojima se, skoro bez izuzetka, iznose monstruozne laži, iskriv­ljuju činjenice, blati skorašnja prošlost Muslimana, poziva na osvetu i priprema novi genocid nad Muslimanima. Stoje najtra­gičnije, tematski su ova djela vezana za krajeve u kojima su stradanja Muslimana bila najbrojnija, pa se tako preokrenutom slikom želi prikriti pravi zločin. Najčešće se na takva djela nije moglo adekvatno reagirati, jer bi se svaka druga knjiga koja bi demantirala laži — proglasila nacionalističkom po već ustalje­noj simetričnoj shemi. A da su u tom jednosmjernom prikazi­vanju novijih događaja Muslimani bili neravnopravni — govori činjenica da se tek poslije gotovo pet decenija mogla pojaviti knjiga o genocidu nad Muslimanima, i da do sada nema ni jedne ploče, niti natpisa o tome, te da ni jedan lokalitet nije obilježen kao mjesto gnusnog zločina četnika nad nevinim mu­slimanskim narodom.

Slično tome (da se vratimo na početak ovog izlaganja), postoji događaj koji decenijama ne može dobiti pravo mjesto u udžbenicima historije i drugim sredstvima društvene i poli­tičke komunikacije — a to je otpor Muslimana okupaciji Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske Monarhije godine 1878. Sve do nedavno o njemu se ili nije ništa govorilo, ili mu je davan karakter pobune vjerskih fanatika. A to je, naprotiv, bio pravi otpor naroda okupaciji, junačan, divovski otpor golorukog stanovništva modernoj armiji. Neustrašivi podvizi pojedi­naca i grupa rijetko da imaju premca u novijoj povijesti. Tek povodom stogodišnjice ulaska austrougarskih trupa u Bosnu, na Simpozijumu koji je organizovala ANUBiH, u saopćenjima i referatima historičara iz cijele zemlje, istaknuto je daje taj otpor imao obilježja narodnooslobodilačkog rata. To je podgrijalo nadu da će takvu ocjenu prihvatiti i pisci udžbenika i da će sam događaj i ličnosti, vođe pobune, dobiti u nastavi historije ono mjesto koje im pripada. Međutim, od toga ništa: referati ovog naučnog skupa ostali su u arhivi, bez ikakva učinka na školsku nastavu i uopće na javno mnijenje.

I još nešto o tome odnosu. U Sarajevu, u razdoblju iz­među 1878—1914, desila su se dva značajna historijska doga­đaja: jedan je atentat na prestolonasljednika Ferdinanda, koji je izvršio Gavrilo Princip 1914; a drugi je junačka smrt Muha­meda Hadžijamakovića, čelnika pobune protiv okupacije. Dok se na mjestu gdje je izvršen atentat dovode turisti, povremeno i učenici, gdje postoji i muzej sa pločom i eksponatima, dotle za mjesto gdje je obješen Hadžijamaković zna desetak Sarajlija. To mjesto nije ničim obilježeno, a do skora je Radna organiza­cija ”Rad” na tome mjestu držala kontejner za smeće.

Bilo je nužno navesti ove školske primjere da bismo po­kazali kako se sve do danas prikazuje uloga i razvojni put Mu­slimana u povijesti, u historijama književnosti i kulture. Sliku i ocjenu o nama stvarali su i nametali drugi, a mi nismo bili u mogućnosti da afirmiramo naučnu istinu o postanku i razvoj­nom putu muslimanskog naroda, da pokažemo da je njegovo kulturno i književno naslijede sastavni dio cjelokupnog stvara­laštva Bosne i Hercegovine, da čini njegov ravnopravan i konstitutivan dio. Treba istaknuti da su, u dvadesetogodišnjem razdobolju poslije drugog svjetskog rata, kada naš narod nije imao pravo ni na svoje ime, — odrasle generacije i generacije mladih pripadnika ovog naroda, stičući i najviše obrazovanje, a da ništa nisu znale o svojoj historiji, o svojoj kulturnoj i knji­ževnoj baštini, o ljudima koji su se istakli na raznim područji­ma znanosti i umjetnosti, — o tome svemu zjapi jedna velika praznina, i dobija se dojam da je ovaj narod počeo živjeti tek poslije popisa iz 1971. Tuga je razgovarati s muslimanskim intelektualcima i ustanoviti da nikada nisu čuli za Musu Ćazima Ćatića, za Edhema Mulabdića, Ahmeda Muradbegovića, Aliju Nametka, za ciklus muslimanskih junačkih pjesama, za Budalinu Tala, najatraktivniju ličnost naše narodne epike, za književni rad Muslimana na orijentalnim jezicima, za alhamija­do književnost, kao i za druge značajne kulturne i književne radnike. Završiti sve škole, a ne saznati da su Muslimani—Boš­njaci od XVI stoljeća pisali čistim narodnim bosanskim jezi­kom, i to bosančicom i arebicom naporedo, ne čuti, što je naj­tragičnije za ogroman opus Safet-bega Bašagića, pjesnika, his­toričara, naučnika-orijentalistu, društvenog djelatnika i prvog muslimanskog prosvjetitelja i zagovornika obrazovanja mladih, to je prava tragedija. Živjeti u republici u kojoj Muslimani čine polovinu stanovništva, i u Sarajevu gdje je taj postotak još veći, a ne dati bar jednoj školi njegovo ime, — pravo je poniže­nje za ovaj narod. Ovdje, u gradu u kome je Bašagić živio, stva­rao, umro, ostao je samo njegov grob, a nema čak ni ulice koja bi nosila njegovo ime. Koliko nam je poznato, od značajnijih imena iz muslimanske prošlosti jedino srednjoškolski centar u Tešnju nosi ime Muse Ćazima Ćatića. Kako dolazi do ovak­vih pojava, i jesu li one slučajne?

U programima književnosti i jezika drugih republika muslimanska književnost gotovo i nije zastupljena, ili je to sa­mo simbolički (Meša Selimović i Mak Dizdar). To nije slučaj sa književnostima nijednog drugog naroda, koje su predstavlje­ne, u razvojnom putu, bar s jednim piscem za svako razdoblje u programima svih republika.

Stradanja Muslimana u toku drugog svjetskog rata u nauci uopće nisu spominjana, i sve do izlaska Dedijerove i Miletićeve knjige Genocid nad Muslimanima o stradanju Musli­mana nije se čak uopće govorilo, — to je bila tabu tema. Ne postoji ni jedna ploča, ni jedan natpis, ni jedno obilježje na mjestima gdje su vršena masovna ubistva muslimanskih žena, djece i staraca.

Posebno su u nezavidnom položaju, u pogledu afirma­cije nacionalnog bića, Muslimani u dijaspori, gdje su ponegdje izvrgnuti nametanjima karakteristika koje su netipične za osobenost muslimanskog načina i shvatanja života. Muslimani Novopazarskog sandžaka su svi ekavizirani, sa leksikom stra­nom njihovim govorima, a njihovi predstavnici ne participiraju u jednakoj mjeri u republičkim organima vlasti.

Sa neprizatim slavenskim porijeklom i materinskim govorom, historijom i ljubavlju za zavičajnu grudu, sa prešuće­nom vlastitom književnošću, kulturom i naukom, a isticanjem tradicionalnih nakaradnih predstava koje su im pridavane i nabijanjem kompleksa historijske krivice; izloženi negiranju vla­stitog identiteta, i srpskom i hrvatskom nacionaliziranju (kakve li nasilne i ružne riječi!), — Muslimani su sistematski usmjera­vani prema asimilaciji i gubitku vlastitog nacionalnog i vjerskog bića. I danas su Muslimani jedini jugoslovenski narod bez kul­turne autonomije. Narod koji se ipak, pored svih iskušenja i stradanja, održao — prema onoj Bašagićevoj izreci: "Podnijeti sudbinu, znači pobijediti.”

Koji bi bili, u slijedu ovog izlaganja, prioritetni zadaci Stranke:

Naša Stranka će imati zadatak da se u oblasti odgoja i obrazovanja zalaže za afirmaciju Muslimana kao naroda, kao i njegove historije, duhovnog stvaralaštva, kulturnog i književ­nog naslijeđa, koje je do sada bilo zanemareno. Pri tome odba­cujemo svaku primisao isključivosti. Sve ono što je ljudski duh na ovom tlu vrijedno stvorio, i što čini kulturno i književno na­slijeđe pripadnika drugih naroda, koji žive na jugoslavenskim prostorima, posebno književno i kulturno naslijeđe naroda Bo­sne i Hercegovine, — prihvatamo kao našu zajedničku vrijed­nost, jer to u ogromnom broju srpski i hrvatski pisci zaslužuju, a njihova djela su, sa djelima muslimanskih stvaralaca, kamen­čići u mozaiku zajedništva i suživota u Bosni i Hercegovini.

Za njegovanje i unapređenje klime tolerancije u ovoj višenacionalnoj i višekonfesionalnoj sredini nužno je u nastav­nim programima predviđati samo one sadržaje koji izražavaju razumijevanje, a ne mržnju; poštovanje, a ne netrpljivost; sadržaje koji ne vrijeđaju dostojanstvo i čast nijednog naroda.

Dosadašnji sudovi o porijeklu, nastanku i razvoju Muslimana u ovim prostorima, o njihovom cjelokupnom stva­ralaštvu, moraju se preispitati, historijska nauka mora se demitologizirati, a budući sudovi i ocjene moraju se zasnivati na naučnim saznanjima i na objektivnoj istini.

Da bi se muslimanskim masama, poslije stoljetnog preziranja i zanemarivanja njihove prošlosti i kulture, vratilo samopouzdanje i otklonio nametnuti ocjećaj krivnje, tražićemo da se odmah nekim obrazovnim ustanovama i ulicama (po­sebno osnovnim školama i dječjim ustanovama, te ulicama u starim dijelovima gradova) dadu imena značajnijih ličnosti iz kulturne i političke prošlosti Muslimana.

Sva mjesta koja su vezana za značajnije dogadaje i ličnosti iz starije i skorašnje prošlosti Muslimana, osobito oni lokaliteti na kojima su izvršeni zločini nad muslimanskim življem, potrebno je na dostojanstven način obilježiti.

U sve edicije, posebno udžbeničku literaturu, a oso­bito onu namijenjenu dječjem uzrastu, potrebno je uvrstiti tekstove i likovne priloge sa ilustracijama o stradanjima musli­manskog naroda u toku drugog svjetskog rata od strane okupa­tora i domaćih zločinaca.

Potrebno je poduzeti mjere da se Muslimanima u dijaspori osigura slobodan razvoj, da se poštuju njihove vjerske i nacionalne specifičnosti, književna tradicija, običaji, jezik. To se posebno odnosi na regije u kojima Muslimani čine broj­nu kompaktnu skupinu (dijelovi Novopazarskog sandžaka u SR Srbiji i SR Crnoj Gori), koji su izvrgnuti svakovrsnim vido­vima nametanja. Udžbenici u školama u tim krajevima trebalo bi da se štampaju na ijekavskom izgovoru, na oba pisma i sa leksikom uobičajenom za govore stanovnika tih krajeva.

Stranka će i svojom izdavačkom djelatnošću pomoći da se ubuduće što objektivnije tretira život i prošlost Muslima­na, te da njihovo cjelokupno stvaralaštvo zauzme ono mjesto koje mu po značaju pripada.

Da bi se ostvarili svi ovi opravdani zahtjevi nužno je osigurati adekvatnu zastupljenost istinskih muslimanskih pred­stavnika u svim organima vlasti u ustanovama odgoja i obrazo­vanja, u izdavačkim savjetima, zavodima za izdavanje udžbeni­ka, prosvjetno-pedagoškim zavodima, različitim komisijama iz ove oblasti, koji bi se brinuli da Muslimani kao narod budu tre­tirani na korektan način, u skladu sa naučnim istinama, i na ravnopravnoj razini sa ostalim narodima.

Tek na ovaj način muslimansko dijete, kasnije odra­sli građanin, oslobodit će se kompleksa nametnute historijske krivnje, i osjećanja da pripada narodu koji nema svoje historije i svoje kulture. Tek tada će dijete u školi moći dići glavu, po­gledati sa ponosom pravo u oči svojim vršnjacima.

Ne propovijedajući niti nacionalnu niti vjersku isključi­vost i zatvaranje, mi pružamo i na ovaj način bratsku ruku svim ljudima dobrih namjera, a posebno sugrađanima s kojima Muslimani žive, i žele živjeti zajedno u ovakvoj, suverenoj Bos­ni i Hercegovini.