Nakon što je Predstavnički dom Federalnog parlamenta odobrio na današnjoj sjednici Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine, na prijedlog zastupnice Kenele Zuko izglasan je i zaključak da treba izraditi novi zakon u Federaciji BiH koji bi obuhvatio cijeli sistem zaštite žrtava od nasilja.

Zuko smatra da važećim Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici nisu navedena prava koja ima žrtva nasilja u porodici, a kao posljedica toga nedostaju neka osnovna prava koja žrtvama nasilja u porodici garantuje Istanbulska konvencija, kao što je to, naprimjer, pravo na informiranost, pravo na besplatnu pravnu pomoć, psihološka pomoć, adekvatna usluga  zaštite smještaja u sigurne kuće, obaveza da se prilikom svake prijave nasilja u porodici izvrši procjena rizika, a u cilju sprečavanja novog nasilja.

- Predlažem izradu novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH kojim bi se obuhvatio cijeli sistem zaštite žrtava od nasilja - navela je Zuko

FENA