OO SDA Živinice održao je juče Press konferenciju na temu Reforma zdravstvenog sistema na kojoj je govorio dr. Šekib Umihanić, Primarius ortorinolaringolog, Šef klinike za uho grlo nos na UKC Tuzla, inače kandidat SDA za Skupštinu Tuzlanskog kantona.

Jedan od ključnih ciljeva SDA BiH za period 2018.-2026. godine sadržanje u Izbornoj platformi za Opće izbore 2018. Stabilnost-Razvoj-integracije, odnosi se naReformu sistema zdravstva, pravosu?a, obrazovanja i nauke, čitav svoj profesionalni radni vijek sam posvetio dobrobti pacijenata, te kao hitne i neophodne reformske korake ističem sledeće:

  1. Izvršiti modernizaciju i racionalizaciju glomaznog i inertnog zdravstvenog sistema na nivou Tuzlanskog kantona.
  • Nakon sistemske analize organizacione strukture zdravstvenog sistema u segmentu primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, urediti pravedniju raspodjelu poslova izme?u ova dva nivoa zdravstene zaštite koja će biti popraćena i finansijski pravednom raspodjelom po principu novac prati pacijenta,
  • Efikasnije organizirati primarnu zdravstvenu zaštitu u okviru domova zdravlja u općinama Tuzlanskog kantona,
  • Pokrenuti aktivnosti na uvo?enju 24-satne usluge za stanovništvo u svim domovima zdravlja (ne samo u hitnoj pomoći),
  • U svim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona precizirati put pacijenta kako bi se izbjeglo lutanje i bespotrebno čekanje.
  1. Zakonski razdvojiti rad u privatnoj praksi od rada u državnim medicinskim ustanovama.

Inicirati i izgraditi regulatorni i zakonski okvir u kome će biti precizno definirani odnosi rada u privatnoj praksi i državnim medicinskim ustanovama.

  1. Vršiti stalno ažuriranje esencijalnih lista uz centralizaciju nabavki lijekova po generičkom imenu, što je jeftinije.

Inicirat aktivnosti na izmjeni i unapre?enju zakonskog okvira kojim će se stvoriti uslovi da se domaćim proizvo?ačima da prednost u odnosu na inostrane, uvijek onda kada su kvalitet cijena i ostali uslovi približno isti.