Aktuelno u BiH
09-okt-2017

Šerif Špago: Politički nalozi Bevandi


Predsjednik Skupštine HNK-a za Oslobođenje govori o radu vlasti, pitanju komesara i amandmanima na Ustav koje ne žele prihvatiti u HDZ-u.

Kako ocjenjujete dosadašnji rad Skupštine HNK-a?

– Prva stvar koju moram istaći kad je riječ o Skupštini HNK-a, a koju oni koji rade monitoring rada Skupštine nikada ne spominju, jeste vremenska odrednica kvantitativnog i kvalitativnog rada ovog zakonodavnog tijela. Zbog brojnih političkih i drugih specifičnosti u vezi sa ovim kantonom, skoro 12 mjeseci nakon posljednjih izbora smo dobili Vladu, a što bitno utiče na ukupni rezultat i funkcionalnost, jer većinu mjera za razmatranje na sjednicama predlaže Vlada. Prvi put u ovom kantonu uspjeli smo da budžet i finansijski planovi vanbudžetskih fondova za 2016. i 2017. budu doneseni u zakonskom roku, što je obezbijedilo da Vlada pravovremeno donosi potrebne mjere, a s ciljem realizacije planova, posebno definisanih u akcijskom planu za provedbu Reformske agende.

Manjak zakona

Donesene mjere u Skupštini i aktivnosti Vlade osigurale su finansijsku stabilnost. Sudske presude i rješenja na kraju 2015. iznosile su više od 20 miliona KM. Vansudskim nagodbama u 2016. i 2017. napravljene su uštede veće od tri miliona KM po osnovu zateznih kamata. Posebno ističem da će zahvaljujući zaključcima Skupštine, iznos sredstava u budžetu za realizaciju dopunskih prava boraca u 2018. biti veći sto posto u odnosu na 2015. Jedan od segmenata koji nije na potrebnom nivou, a koji je vidljiv u prvom polugodištu 2017. je zakonodavna aktivnost – broj donesenih zakona. Treba istaći da su u tom periodu u Skupštini odobreni Nacrt prostornog plana i Strategija razvoja HNK-a, koji bi trebali trasirati dalji privredni razvoj, i po meni najvažniji zakon iz oblasti socijalnog sektora – Zakon o zaštiti porodice sa djecom, koji će nakon dvomjesečne primjene i analize biti izmijenjen, s ciljem proširenja prava. Skupština je podržala i veliki broj mjera koje je Vlada predložila iz oblasti obrazovanja.

 

Nedavno je premijer Herceg Vladu ocijenio sa četvorkom. Jesu li zaslužili tu ocjenu?

– Vlada HNK-a je tokom dvije godine mandata napravila pomake u mnogim oblastima. Pored rješavanja problema duga po osnovu tužbi, zaustavljeno je nekontrolisano zapošljavanje u administraciji i budžetskim institucijama, čime se u skladu s mjerama iz Reformske agende smanjuju izdvajanja za plate u javnom sektoru, te je obezbijedila da u 2017. Kanton prvi put ima mogućnost izdvojiti značajnija sredstva za podsticaje u poljoprivredi, privredi i turizmu. Pitanje pripreme i donošenja zakonskih propisa je aktivnost na kojoj Vlada ima slabije rezultate. Međutim, imajući u vidu da je većina zakona koji se donose iz podijeljene nadležnosti Kantona i FBiH, kao i da se odluke u Vladi uglavnom donose konsenzusom, da ima zastoja u donošenju federalnih zakona, uz određene konceptualne razlike između SDA i HDZ-a BiH, a koje se odnose na te zakone, onda nije ni sva odgovornost na Vladi. Potrebno je naglasiti specifičnost koja se odnosi na političke interese HDZ-a BiH, koji su najizražajniji upravo u ovom kantonu. To kroz funkcionisanje ovog tijela donosi i različita mišljenja u bitnim pitanjima za Kanton, a što utiče na efikasnost.

Kad će se riješiti problem konstitutivnosti Srba, te jezika i pisma u Ustavu?

– Jedno od važnih pitanja koje je u ovom sazivu Skupštine pokrenuto je i pitanje amandmanske izmjene Ustava HNK-a. Amandmani definišu i konstitutivnost Srba u našem kantonu, te ravnopravnu upotrebu jezika i pisama. Javnosti je malo poznato da se bosanski jezik u jezičkoj verziji Ustava na hrvatskom jeziku tretira kao “bošnjački jezik”. Ishod nedavnog glasanja o predloženim amandmanima javnosti je ponudio odgovore na dileme o odnosima političkih stranaka u HNK-u, kao i na lažne, populističke optužbe koje se često predbacuju SDA u HNK-u.

Jedan od aktualnih problema je i problem komesara policije…

– Neshvatljivo je da osoba koja se u protekle tri godine predstavljala kao komesar, s toliko iskustva u provođenju zakona, nakon pravosnažne presude Suda do koje se došlo nakon tri godine, nije sama otišla s te dužnosti i spasila se krivične odgovornosti. Također je razočaravajuće da ministar MUP-a, kojeg je je prije tri godine od krivične odgovornosti spasila “pravna zabluda” po ocjeni kantonalnog tužioca, ne preduzima mjere na poništenju akata kojima je gospodina Lasića uvrstio na platni spisak i time mu dao sva ovlaštenja komesara, a na osnovu odluke koju je sud proglasio ništavnom. Ovo više ne može biti “pravna zabluda”. Nažalost, nakon svega, uključujući i presudu Kantonalnog suda, teško se oteti dojmu da se pojedini članovi Vlade više boje političke nego zakonske odgovornosti, te se slijepo drže političkih naloga. Očekujem da se iz ove situacije izađe isključivo u skladu sa zakonom, koji je predvidio situaciju kada nema komesara.

Kad očekujete rješavanje kadrovske križaljke u Kantonu na koju su ranije u više navrata skretali pažnju u SDA?

– Današnja Vlada je za pohvalu i iz razloga što nakon imenovanja nije ušla u ekspresne smjene direktora, upravnih i nadzornih odbora kantonalnih institucija, a što većina novoizabranih vlada obično čini.

Teška pitanja

Međutim, zbog toga što joj to nije bilo prioritetno pitanje, Vlada se dovela u situaciju da sve treba rješavati u paketu, a što je dovelo do određenih nesuglasica, pogotovo što je legitiman zahtjev SDA da se na određenim pozicijama izvrše zamjene i da, naprimjer, na pojedina direktorska mjesta kantonalnih institucija konačno dođe neki uspješan menadžer po prijedlogu SDA, imajući u vidu, prije svega, nacionalnu strukturu Kantona, te ustavne i zakonske odredbe.

Jeste li zadovoljni odnosom sa HDZ-om BiH u Hercegovini?

– Odnos SDA – HDZBiH u HNK-u bih posmatrao, prije svega, s aspekta odgovornosti tih stranaka prema povjerenju koje su im građani ovog kantona dali na izborima 2014. Obaveza i rukovodstava političkih partija i nas u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti je da sarađujemo i pokušavamo rješavati probleme običnog građanina, bez obzira na to što nemamo usaglašane stavove po nekim pitanjima. Ono što je bilo dobro u protekle dvije godine je to što smo se dogovarali i nalazili rješenja za poboljšanje stanja u brojnim oblastima u HNK-u. Naslijeđeni problemi i teška pitanja došli su na red. Prije svega mislim na pitanje komesara, kadrovska pitanja, pitanje amandmana na Ustav, kao i rješavanje određenih problema u sektoru zdravstva.

 

(Oslobođenje)