2010-06-17
Oslobo?enje - Državni?ki potez
Tihi? je posjetom Srbiji povukao vrlo riskantan potez usred predizborne kampanje. Bošnja?ki se glasa?i, naime, sondiraju na razini ranih devedesetih, pa je ruka prema Beogradu ruka koja, zapravo, odnosi glasove

Državni?ki potez

Tihi? je posjetom Srbiji povukao vrlo riskantan potez usred predizborne kampanje. Bošnja?ki se glasa?i, naime, sondiraju na razini ranih devedesetih, pa je ruka prema Beogradu ruka koja, zapravo, odnosi glasove

 

Iako je Sulejman Tihi? u Beo­grad otputovao kao strana?ki li­der, ova je gesta apsolutno drža­vni?ka. Uostalom, zalaganje li­dera najja?e bošnja?ke stranke za uspostavljanje specijalnih odnosa Srbije i Bosne i Herce­govine na tragu je i onoga što je nakon potpisivanja istanbulske deklaracija kazao predsjedava­ju?i Predsjedništva BiH Haris Silajdži? - Republika Srpska nema monopol na odnose sa Srbi­jom. S ?ime je, dakako, suglasan i srbijanski predsjednik Boris Tadi?, koji se osobno višekratno zalagao za što ?vrš?e veze Beo­grada i Sarajeva.

 

Zajedno, opet

 

A koliko su te veze zapušte­ne, najbolje ilustrira ?injenica da je ve? velika vijest i to da je jedan visoki bošnja?ki dužno­snik posjetio glavni grad susje­dne države. Dok, primjerice, Srbija s Hrvatskom ima, kako se to veli, vrlo žive diplomatske kontakte. Što se onda, dakako, honorira i u Bruxellesu i u Washingtonu.

Tihi? se tijekom srbijanske mini turneje suglasio s Tadi?em kako ?e dvije zemlje jednoga da­na vjerojatno ponovo živjeti za­jedno u Europskoj uniji, pa je to - ako (ve?) ništa drugo - motiv da se razvijaju prijateljske veze. Ili, makar suradnja primjerena aspirantima na suživot u europ­skoj obitelji, koja je aktualni beogradski susret razumjela kao poruku da Srbija i BiH raš?iš?enih ra?una iz prošlosti mogu biti integrirane u Uniju. Što, baš kao što je i kazao ?elnik SDA, ne zna?i kako prošlost treba za­boraviti. No, desetlje?e i pol po­slije rata nužno je prepustiti povjesni?arima i znanstvenicima. Kao što se i ratni zlo?ini - kao, nažalost, neizostavni dio bal­kanske historije - naprosto mo­raju ostaviti pravosu?u.

 

Korak po korak

 

Ova Tihi?eva izjava, baš kao i sama njegova posjeta Beogra­du, ne?e se, dakako, svidjeti onima koji ga u, sad ve?, bjeso­mu?noj kampanji proglašavaju srpskim špijunom i (gotovo) izravnim krivcem za sudbinu Ilije Juriši?a, Ejupa Gani?a i, evo, na koncu i Mirsada Salki?a. U ozra?ju koje je, nažalost, tim slijedom stvoreno, Tihi? je po­sjetom Srbiji povukao vrlo ris­kantan potez usred predizbor­ne kampanje. Bošnja?ki se gla­sa?i, naime, sondiraju na razini ranih devedesetih, pa je ruka prema Beogradu ruka koja, za­pravo, odnosi glasove.

Ali, odlaze?i, kako bošnja?ki senzibilno kaže jedan sarajevski (?) partijski list, Tadi?u na noge, Tihi? je radio za BiH, a ne za svoj izborni probitak. I još jednom pokazao kako ne odustaje od svoje politike korakpo korak. Što je u me?unarodnoj diplomaci­ji ve? prepoznato.

 

Josip Vri?ko

Oslobio?enje; 17.06.2010.