2010-06-01
Otvoreno pismo povodom istupa zamjenika reisu-u-uleme Ismeta ef. Spahi?a u Dnevnom listu Avaz
Obra?am Vam se otvorenim pismom povodom istupa Vašeg zamjenika Ismeta ef. Spahi?a, objavljenog u Dnevnom Avazu od 28.05.2010. godine, zbog teških uvreda ...

KARI? MIRALEM, dip. ini. el

Delegat Skupštine Medžlisa IZ Sarajevo

Džemat Kijevo

Tel. 061/219 343

 

RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BiH

n/r reisu-u-ulcme

gosp. Mustafe Ceri?a

 

Co: Svim ?lanovima IZ B H

Co: Svim pomenutim

Co: Sredstvima intormisanja

 

 

PREDMET: Otvoreno pismo povodom istupa zamjenika reisu-u-uleme Ismeta ef. Spahi?a u Dnevnom listu Avaz

 

Poštovana gospodo,

 

Obra?am Vam se otvorenim pismom povodom istupa Vašeg zamjenika Ismeta ef. Spahi?a, objavljenog u Dnevnom Avazu od 28.05.2010. godine, zbog teških uvreda izre?enih na ra?un: ljudi, ?lanova IZ BiH, bra?e muslimana, institucije FTV BiH, stranke SDA i svih onih koji ne misle i govore kako on misli i želi, što je nanijelo nesagledivu štetu Islamskoj zajednici u BiH.

 

Ve? duže vremena se Služba za odnose s javnoš?u Rijaseta IZ u BiH, stavila na stranu jedne politi?ke opcije i jednog dnevnog glasila „Avaza", osu?uju?i i kritikuju?i svako drugo mišljenje, a posebno tzv. „Tihi?evu vlast", kao što je navedeno u pomenutom listu od 1.01.2010. godine. Pratio sam šta se dešava i piše, misle?i daje to prolazna propaganda razli?itih interesa u kojoj rukovodstvo IZ BiH brani interese muslimana i ove zajednice i nije moje da se petljam u tu raspravu.

 

Nažalost ovo što je izrekao Ismet ef. Spahi? u intervju u pomenutim novinama i hudbi sa minbere Begove džamije, vrije?a svakog ?ovjeka, ?lana IZ BiH. vjernika i za svaku je osudu, a prije svega za pokretanje postupka za njegovu smjenu sa mjesta zamjenika reisu-u-uleme. Kad ?ovjek, musliman, efendija i na kraju zamjenik reisu-n-nleme, iskaže toliku mržnju prema ?ovjeku, bratu muslimanu i nazove ga: „konjom", „srpskim igra?em", KOS-ovcem, pa i oni su „ljudi" ili da prenosi tu?e rije?i, iznosi proizvoljne optužbe na ra?un logoraša i politi?ara da su borce nazivali teroristima i ?etnicima, nanosi toliku štetu IZ BiH i izaziva srdžbu dragog Boga, po meni ne zaslužuje da stane u mihrab i da predvodi džemat, barem što se mene ti?e. Ovo nije napad na IZ BiH ili pak na ?asne imame koji svoj posao obavljaju na najbolji mogu?i na?in u duhu ?asnog Kur'an-a, nego apsulutna podrška. Ovaj put nisam mogao da prešutim i kao aktivista IZ BiH, dižem svoj glas u odbranu istine i pravde u ime dragog Boga i budu?nosti moje troje i sve druge djece države BiH, jer me mnogi poznaju kao ?ovjeka koji ima hrabrosti da kaže šta misli.

 

Odmah želim da naglasim da nisam Tihi?ev ni ostalih pomenutih u intervju advokat niti vjerski savjetnik, nego sam: jedan od najaktivnijih ?lanova Skupštine Medžlisa IZ Sarajevo, predsjednik Gra?evinskog odbora prve obnovljene džamije „Kijevo" u I.Sarajevu, borac Armije BiH i jedan od organizatora otpora u Sarajevu, povratnik u RS koji je bez donacije vlastitim sredstvima obnovio ku?u i imanje, dip. inženjer zaposlen u Elektroprenosu BiH, oženjen suprugom Eidom magistrom farmacije, otac troje djece-dva studenta i jednim u?enikom i da više ne nabrajam.

 

Kao pomo?nik komandna za moral i vjerska pitanja u 105. Motorizovanoj Brigadi 1.Korpusa Armije BiH, a naken agresije na BiH, aktivista i ?lan IZ BiH, prili?no sam upoznat sa organizacijom, radom i aktivnostima u IZ BiH od džemata preko Medžlisa do Sabora i mogu kompetentno govoriti o mnogim otvorenim pitanjima. Nažalost mogu samo konstatovati da stanje vjerskog života u IZ BiH nije zadovoljavaju?e: veoma slab odaziv na dnevne namaze mektebsku nastavu, sve je manje posta?a u Ramazan, sve manje Sellama na ovim prostorima, sve su manja izdvajanja za održavanje i izgradnju vjerskih objekata i džemata, sve je ve?e nepovjerenje velike ve?ine muslimana (naše djece, bra?e, rodbine, prijatelja) u pojedine predstavnike i rukovodioca IZ BiH na svim nivoima, Uglavnom se vodi monolog, a ne dijalog ne traži se mišljenje baze- džemata, nego se traže podobni istomišljenici, kojekakvi lobiji za glasanje na Skupštinama i Saboru za usvajanje netransparentnih finanskijskih izvještaja uz ?ast izuzecima gdje stanje nije tako, barem ne u svim oblicima, i zato se moramo boriti za svakog novog ?lana IZ.

 

Pitam se kao aktivista IZ BiH i vjernik koji se zalaže za prosperitet islama na ovim prostorima, pove?anje broja ?lanova i vakifa IZ BiH i svega onog što pridonosi prevazilaženju pomenutih otvorenih pitanja, da li je Ismet ef. Spahi? svjestan da sadašnji i budu?i ?lanovi IZ BiH, sadašnji i budu?i vjernici imaju pravo na razli?ito mišljenje, drugu politi?ku opciju i slobodu mišljenja, da on govori samo u svoje ime i možda u ime svoje porodice, ne ra?unaju?i svog mentora za kojeg govori. Poštujem njegovo mišljenje, politi?ku opciju i zalaganje, pa molim da i on poštuje mišljenje svih onih koji ne misle kao i on,

 

Na kraju ne mogu, a da ne podsjetim gospodina Ismeta ef Spahi?a na njegovu nekorektnost kada se stavlja u odbranu boraca i boravka u Sarajevu za vrijeme agresije na BiH. Uz dužno poštovanje i žaljenje za li?nu porodi?nu tragediju koja je zadesila njegovu porodicu, želim da ga podsjetim na njegov istup prema borcu, komšiji koji je 1992.godine došao sa linije Žu?i sav prljav, bez struje i vode u ku?i. Odlu?io je da ugrije vodu za kupanje na struju, zaka?ivši se na priklju?ak struje (prioritet) na ku?i u kojoj je stanovao I. ef. Spahi?. Nažalost on mu je li?no motkom skinuo priklju?ak struje. Postoje pomenuti borac bio uporan on se ponovo priklju?io na njegov prioritetni priklju?ak, na što mu je I. ef.Spahi? pozvao policiju koja je pošla da uhapsi borca. Borac je na to pozvao vojnu policiju iz svoje jedinice da ga zaštiti, što je ista uradila i za dlaku je izbjegnuto da se policija izme?u sebe ne sukobe. Za druge li?ne zasluge u toku rata ef. Spahi?a ne znam, osim njegovog komentara na iftaru 105.Motorizovane Brigade na pitanje jednog borca: šta misli, šta borci jedu na linijama Armije BiH. On je kratko odgovorio pa isto što i mi ovdje i nastavo da jede (nažalost to nije bilo ta?no). Zbog toga po meni nije ni on kao efendija, zaslužio da govori u ime nas boraca Armije BiH i da dijeli drugima lekcije.

 

Nemam ništa protiv da se kritikuju politi?ari za teško stanje u kojem se našao narod i država BiH, jer su i po meni oni najodgovorniji za to stanje, ali ne selektivno kako on to sam radi. Neka to rade oni koji su ih birali, a ne mi, kao pojedinci iz IZ BiH, bez utvr?enih kriterija i ovlaštenja onih koje predstavljamo i koji su nas birali: džemata, Skupština, Sabora i drugih institucija IZ BiH.

 

U Svakom slu?aju to ne treba raditi netransparentno, selektivno, tendenciozno i zbog li?nih ovozemaljskih interesa, jer kako re?e sam Ismet ef. Spahi? „pa i oni su ljudi“ (sa žaljenjem). Bez žaljenja ta?no je da su i Tihi? i Lagumdžija i Ajanovi? i Hadžiomerovi? ljudi koje je dragi Bog stvorio i treba ih poštovati kao i ostalje ljude, jer smo svi pred dragim Bogom isti i svi su dobro došli u IZ BiH, zajedno sa svojim ?lanstvom i pristalicama, Tako treba graditi IZ BiH, a ne na bazi mržnje, ogovaranja, širka i li?nim interesima, kao stoje ovaj put uradio Ismet ef. Spahi?

 

Stoga Vas molim uvaže li reisu-u-ulema, da ovo pismo shvatite kao gest jednog ?ovjeka, aktiviste, vjernika i prijatelja IZ BiH i da preduzmete odgovaraju?e mjere protiv Vašeg zamjenika i svih onih koji istupaju u ime IZ BiH, na njenu štetu.

 

Pismo je otvorenog karaetera jer smo pred dragim Bogom svi jednaki, sa jednakim ovozemaljskim pravima i obavezama, sa ciljem da se svo ?lanstvo IZ BiH i sva BiH javnost upozna da ima i onih koji druga?ije misle.

 

S poštovanjem,

 

Sarajevo 01,06.2010.godine                                                                                

 

Miralem Karj?, džemat Kijevo

 

Otvoreno pismo