2006-03-23
PRES KONFERENCIJA SDA
Pozivamo gra?ane da se detaljno upoznaju sa sadržajem predloženih rješenja, i uvjere se u neutemeljenost izjava i kritika kojim se pojedine stranke neodgovorno koriste za strana?ku predizbornu promociju.

I SDA pozdravlja potpisivanje politi?kog sporazuma o ustavnim promjenama od strane lidera najja?ih BH politi?kih stranaka. Pozivamo gra?ane da se detaljno upoznaju sa sadržajem predloženih rješenja, i uvjere se u neutemeljenost izjava i kritika kojim se pojedine stranke neodgovorno koriste za strana?ku predizbornu promociju. Svako novo rješenje predloženih promjena predstavlja napredak u odnosu na rješenja iz Deytonskog sporazuma, i zna?e jedan, dva, tri, pet koraka bliže ka jedinstvenoj i funkcionalnijoj državi. Posebno obra?amo pažnju na slijede?e: Nadležnosti države su proširene na odbranu, sigurnost, Sud i Tužilaštvo BiH, te ostale nadležnosti koje se ubudu?e utvrde zakonom. Pored ovih izvornih, na državni nivo ?e biti podignute i podijeljene nadležnosti za poreski sistem, izborni proces, pravosu?e, poljoprivredu, nauku i tehnologiju, ekologiju, lokalnu samoupravu. Nadležnosti koje su u prethodnim godinama sa entiteta prenesene na državu ne mogu biti vra?ene entitetima bez pristanka države i oba entiteta. Državne institucije su nadležne za pregovaranje sa EU i NATO radi donošenja potrebnih propisa i uspostavljanja institucija za njihovo provo?enje te daljnih reformi koje vode ispunjavanju evropskih standarda. U Predsjedništvu BiH umjesto Predsjedavaju?eg ima?emo Predsjednika države BiH. Do sada su se sve odluke donosile kolektivno konsenzusom, od sada ?e Predsjednik biti nadležan za 90% pitanja , a saglasnost potpredsjednika je neophodna samo za pitanje odbrane. Predsjedništvo kao kolektivni organ nadležno je za tri pitanja. Trenuta?no svaki ?lan Predsjedništva ima pravo veta, od sada ?e mogu?nost veta biti ukinuta. U Parlamentarnoj Skupštini Zastupni?ki dom ?e biti pove?an sa 42 na 87 poslanika. Umjesto rotacije Predsjedavaju?eg svakih 8 mjeseci, ima?emo Predsjednika na mandat od 4 godine. U Domu naroda delegate ne?e delegirati entiteti, bira?e ih Zastupni?ki dom. Do sada je Dom naroda razmatrao sve odluke i zakone koje donese Zastupni?ki dom, od sada ?e razmatrati samo zakone u slu?aju ugroženosti nacionalnog interesa. Dom naroda ?e tako?e imati predsjednika na period od 4 godine. Ukida se entitetsko glasanje. U Vije?u ministara umjesto Predsjedavaju?eg bit ?e Predsjednik odnosno Premijer. Vije?e ministara postaje prava vlada kao u zemljama EU. U sadašnjem na?inu odlu?ivanja Vije?e ministara mora imati 2/3 glasova iz svakog naroda, od sada za odluku ?e biti potrebna prosta ve?ina, uz po jedan glas iz svakog naroda. Vije?e ministara do sada je brojalo 9 a od sada 11 ministara, (poljoprivreda, nauka, tehnologija i ekologija). Ostavke i razrješenja ministara su sada skoro neizvedive, ubudu?e premijer prihvata ostavke, smjenjuje i imenuje do 1/3 ministara. U sferi ljudskih prava i sloboda predvi?eno je da me?unarodni sporazumi imaju prednost nad svim BH zakonima i Ustavom. Zaštitu kod Ustavnog suda trenuta?no mogu pokrenuti samo Predsjedništvo, Predsjedavaju?i Vije?a ministara i Predsjedavaju?i domova Parlamentarne Skupštine BiH. Od sada ?e zaštitu mo?i tražiti gradska i op?inska vije?a, udruženja i organizacije gra?ana, kao i pojedinci, a rok za donošenje odluka Ustavnog suda ?e biti 60 dana. Prijedlog ustavnih promjena snažno podržava me?unarodna zajednica: UO Vije?a za implementaciju mira, Evropski parlament, Senat i Vlada SAD, te niz vlada i predstavnika evropskih zemalja. Predložene ustavne promjene donose dobrobit za sve narode i gra?ane BiH. Pozivamo gra?ane da podrže, a poslanike u Državnom parlamentu da izglasaju amandmane na Ustav. Eventualno neusvajanje predloženih promjena zna?ilo bi zadržavanje postoje?eg stanja što bi ohrabrilo antibosanske snage i imalo teške posljedice za stabilnost BiH i njenu evropsku budu?nost. II SDA još jedanput snažno podržava Haški tribunal za ratne zlo?ine i izražava povjerenje u njegov rad. Smrt haškog optuženika Slobodana Miloševi?a ne smije ugroziti rasvjetljavanje uloge srbijanskog režima u agresiji i genocidu izvršenom na prostorima bivše Jugoslavije. Haški tribunal je tek zapo?eo proces izricanja presuda glavnim optuženim, a dvojac iz BiH – Karadži? i Mladi?, je još uvijek na slobodi. III Tužba BiH protiv Srbije i Crne Gore za agresiju i genocid od vitalnog je interesa za državu BiH i njene gra?ane. Tužba je legalna i legitimna. Pozivamo politi?are iz RS-a da prestanu podržavati interese druge države i osporavati žrtvama agresije u BiH pravo na dokazivanje istine i zadovoljenje pravde. Nijednom pojedincu ne smije biti oduzeto pravo za postizanje pravde i BiH država mora stajati iza njega. Grupe i snage koje nisu pretrpile štetu od agresije izvršene od strane ex Jugoslavije na BiH, ili su ?ak sara?ivali u njoj, ne smiju i ne mogu odlu?ivati o pravima žrtava. IV SDA o?ekuje da se što hitnije izme?u BiH i Republike Slovenije ratificira odgovaraju?i bilateralni sporazum kako bi se zaštitila prava više od 20.000 gra?ana BiH, koji su svoju penziju zaradili u Sloveniji. Odgovaraju?i sporazum bi omogu?io da penzioneri primaju penzije u punom iznosu, a ne umanjene za porez koji im napla?uje Republika Slovenija. SDA se nada da ?e se uskoro potpisati i Sporazum o socijalnom osiguranju izme?u ove dvije države. Ignorantsko ponašanje R Slovenije prema gra?anima BiH u navedenim slu?ajevima, kao u ranijem pitanju Ljubljanske banke, može dovesti do promjene odnosa BH gra?ana prema slovena?kim bankama, firmama i proizvodima koji još uvijek imaju dobar tretman i pro?u u Bosni i Hercegovini. Na press konferenciji govorio Bakir Izetbegovi?, potpredsjednik SDA