2010-04-29
Po?ele pripreme za 1. Konvenciju Asocijacije žena SDA
Prvi radno – konsultativni sastanak koji ima za cilj organizaciju i pripremu održavanja 1.Konvencije Asocijacije žena SDA je održan 28. aprila

PO?ELE PRIPREME ZA 1 KONVENCIJU ASOCIJACIJE ŽENA SDA

 

Prvi radno – konsultativni sastanak  koji ima za cilj  organizaciju i pripremu održavanja 1.Konvencije Asocijacije žena SDA je održan 28. aprila u sjedištu  Stranke.

 

Sastanku su prisustvovali: Senad Šepi?, potpredsjednik Stranke zadužen za pra?enje rada Asocijacije, Alma Bandi?-Drndo, predsjednica AŽ SDA BiH, ?ana Mustajbaši?, sekretar AŽ SDA BiH, Mirzeta Hadži?-Suljki? koordinatorica  KO AŽ TK,  Enisa Žuni?, predsjednica OO AŽ Tuzla, Adela Beriša-Fazlagi?, koordinatorica  KO AŽ ZE-DO kantona, Sanela Gani? (Zenica), Latifa Šehi? (Zenica), Alisa Hajdarovi?, predsjednica KO AŽ HNK, Vildana Trbovi?, predsjednica OO AŽ Goražde, Kar?i? Aida (BKP Goražde), Mirsada Hodži?, predsjednica OO AŽ Banja Luka, Senija Bubi?, predsjednica AŽ RO Srednje Podrinje-Zvornik, Alma ?olo, predsjednica KO AŽ SDA Sarajevo, Jasmina Avdi? (Sarajevo), Muamera Ahmetspahi? (Fo?a-Ustikolina, BKP-a Goražde), Mensura Karahodža (Fo?a-Ustikolina, BKP-a Goražde), Nizada Skrobo, presjednica OO AŽ Travnik, Altana Hasanovi? (Novi Travnik),


Sve prisutne žene su  ?lanice Organizacionog odbora 1. Konvencije Asocijacije žena SDA  koje  ?e se održati  22. maja  u Sarajevu .

 

Formiranjem  Odbora  za pojedina pitanja  iz organizacije i  pripreme  za Konvenciju postavljena je organizaciona struktura  koja  ?e se proširivati u skladu  sa potrebama I obimom  poslova.

 

Organizacioni odbor 1. Konvencije Asocijacije žena SDA BiH ?ine:

 

Odbor za osiguranje tehni?kih uslova Konvencije:

?ana Mustajbaši?

Jasmina Avdi?

Amir Zuki?

Timur Numi?

Sabina Tabudi?

 

Odbor za pripremu i organizaciju rada Konvencije:

Senija Bubi?

Enisa Žuni?

 

Odbor za do?ek i smještaj gostiju:

Mirzeta Hadži?-Suljki?

Enisa Žuni?

 

Odbor za protokol:

Alma ?olo

Nizada Skrobo

Adela Beriša-Fazlagi?

 

Odbor za odnose s javnoš?u:

Dženita Silajdži?

Sanela  Ganija

  

Pored  formianih Odbora  na sastanku su usvojeni  i priledlozi  za tekstove   Rezolucija koje bi trebale biti razmatrane i usvojene  od strane  delegatkinja  1. Konvencije asocijacije žena SDA :

 

1. Rezolucija o regulisanju prava žena porodilja

2. Rezolucija o odgoju i obrazovanju

3. Rezolucija o prevenciji nasilja i zaštiti od nasilja u porodici

4. Rezolucija o pove?anju zastupljenosti žena u javnom i politi?kom životu  BiH

5. Rezolucija o ulozi žena u evropskim integracijama

 

Slijede?i radni sastanak Organizacionog Odbora ?e biti  održan  07. maja 2010 godine.