2010-04-12
Javna tribina SDA u Sanskom Mostu
Riješiti problem boraca i investicija

Riješiti problem boraca i investicija

 

?injenica da Avaz uporno lažima i neistinama blati Bošnjake iz svih drugih stranaka opredijelila nas je na prekid saradnje, kazao Tihi?

 

Op?inska organizacija SDA Sanski Most bilaje doma?in ja­vne tribine na kojoj su u?estvo­vali najviši strana?ki funkcione­ri, te zvani?nici u izvršnoj vlasti državnog i federalnog nivoa.

 

Stabilnije razdoblje

 

Federalni premijer Mustafa Mujezinovi?u svome izlaganju apostrofirao je ?injenicu da Federacija nakon globalne recesijske krize ulazi u stabilnije razdo­blje, a naredni period ?e biti is­korišten da se riješe sva pitanja vezana za status bora?kih popu­lacija. Mujezinovi? je Sanjane upoznao i sa strateškim smjer­nicama vezanim za ulaganja u elektroenergetske potencijale.

 

Potpredsjednik SDA i na?elnik Op?ine Sanski Most dr. Sanjin Halimovi? je pored niza stra­na?kih prioriteta naglasio ?vrstu opredijeljenost SDA ka ja?anju suradnje sa Islamskom zaje­dnicom, ali i drugim vjerskim zajednicama na zajedni?kim pro­jektima stvaranja ambijenta vjerske tolerancije.

 

Predsjednik SDABiH Sulejman Tihi? upoznao je Sanjane sa nemogu?noš?u bilo kakvih ozbi­ljnih pomaka glede promjene ustava, posebno u ovom periodu do izbora.

 

Tihi? je govorio i o odluci Predsjedništva SDA o prekidu suradnje svih ?lanova i funkcionera sa Dnevnim avazom.

"?injenica da se ovaj dnevni list pretvorio u bilten privatne SBB stranke i da se uporno lažima i neistinama blate Boš­njaci iz svih drugih stranaka, opredijelila nas je da donesemo takvu odluku. Avaz ve? duži period bilježi stalni pad tiraža i to jasno govori da i naši gra?ani sve manje vjeruju onima koji ne poštuju novinarske kodekse. Nažalost, Stranka za bolju bu­du?nost Fahrudina Radon?i?a i u svome nazivu aludira bolju budu?nost samo pojedinca - Radon?i?a, za razliku od SDA, koja jasno i nepromijenjeno od osnivanja do danas vodi državotvornu politiku podupi­ru?i pravo na bolju budu?nost svih gra?ana i naroda“, istakao je Tihi?.

 

Veliki odaziv

Sanjanima su se na izuzetno posje?enoj tribini obratili i minis­tar odbrane BiH Selmo Cikoti?, ministar sigurnosti Sadik Ahmetovi?, te potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo

 

Politi?ko savjetovanje

 

Tokom vikenda u orga­nizaciji Kantonalnog odbora SDAUSK-a, te Kantonalnog izbornog štaba u hotelu Sanus u Sanskom Mostu održan je stru?no-edukativni skup na kojem je prisus­tvovalo oko 500 aktivista i ?lanova stranke, i to 138 predsjednika mjesnih ogranaka i njihovih ?la­nova sa prostora šire re­gije Bosanske krajine. Skupu su nazo?ili i stra­na?ki visoko dostojnici.

 

F. Bori?

Oslobo?enje, 12. 04. 2010.

 

Nakon trbine održan je Kolegij SDA na kojem se razgovaralo o aktuelnoj politi?koj situaciji te pripremi za predstoje?e izbore.