2010-04-09
Zasjedao Glavni odbor SDA
GO usvojio niz mjera kojima se osigurava transparentnost u izgradnji postrojenja

Zasjedao Glavni odbor SDA

 

Za puteve i elektrane

 

GO usvojio niz mjera kojima se osigurava transparentnost u izgradnji postrojenja

 

Program investiranja u sektor energetike, putne infrastruktu­re i poljoprivrede, koji je iznio federalni premijer Mustafa Mu-jezinovi?, dobio je podršku ?la­nova Glavnog odbora SDA.

 

Mujezinovi? je na ju?erašnjoj sjednici GO SDA u Sarajevu predstavio planove za investi­ranje i u oblastima turizma i na­mjenske industrije. Naglaša­vaju?i da je upravo djelova­njem SDA izgradnja novih elek­trana "vra?ena na normalan kolosijek", predsjednik GO Halid Genjac je kazao da su usvo­jili mjere kojim se osigurava transparentnost u izgradnji postrojenja i energetska ne­ovisnost BiH.

 

Evropski standardi

 

?lan Savjeta SDA Bajazit Jašarevi? naveo je da se u realiza­ciji projekata moraju poštivati zakoni BiH i evropski standar­di. Stav SDA je i da izgradnju

elektroenergetskih objekata trebaju razvijati Elektroprivre­da BiH i Elektroprivreda HB.

 

Potrebno je donijeti zakon o javno-privatnom partner­stvu za stvaranje transparentnog, nediskriminatornog i ja­snog pravnog okvira za ut­vr?ivanje uslova pod kojima doma?a i strana privatna pra­vna lica mogu ulagati kapital u izgradnju objekata u javnom sektoru, kazao je Jašarevi?.

 

Glavni odbor smatra i da se nove hidroelektrane moraju graditi kapitalom elektroprivrednih preduze?a. Kod iz­gradnje novih elektrana sa strateškim partnerima, državni kapital treba da se održi u iznosu od najmanje 51 procenat u svim varijantama zaje­dni?kog investiranja, te da se u najmanje istom odnosu o?uva vlasništvo nad proizve­denim koli?inama elektri?ne energije. Na koncu, stav GO je da je Parlament FBiH mjesto za odlu?ivanje o tome koliko ?e se elektri?ne energije proizvoditi za potrebe doma?eg tržišta, a koliko za izvoz.

 

Ostvaren san

 

Neki dan smo imali priliku dobiti vrlo uvjerljive najave na­še Vlade da u ve?em obimu po­krene izgradnju infrastruktur­nih objekata. Jedan veliki dio našeg gra?evinskog sna time je ostvaren, izjavila je ?lanica Sa­vjeta SDA Silvana Mari?.

 

Predsjednik Savjeta SDA Denis Zvizdi? naglasio je da predstoji izmjena i dopuna zakona važnih za doma?e i strane investitore, kao što su zakon o koncesijama, prostor­nom ure?enju, gra?enju i ja­vnim nabavkama, te izrada i usvajanje zakona koji treba da omogu?e nove investicione cikluse.

 

Šarolike platne liste

 

Zamoljen da prokomentariše to što pojedini direktori demantiraju nje­gove navode o visini pla­ta koje je nedavno iznio, premijer Mujezinovi? je odgovorio da je na pres-konferenciji u Vladi FBiH prije nekoliko dana re­kao "da su platne liste ša­rolike i namjerno se pra­ve takve da ne možete iz njih pro?ita ti koliko je ne?ija plata i to je posljedica toga".

Kazao sam na toj pres-konferenciji i da ?e Poreska uprava biti ko­na?ni institut koji ?e re?i kolika je kome plata, izja­vio je on.

 

Dl. OMERAGI?

Oslobo?enje, 09.04.2010.