2010-03-28
Senad Šepi?, zamjenik ministra civilnih poslova BiH i potpredsjednik SDA -intervju za Oslobo?enje
Spiri? mora u?initi ono što mu je zakonska obaveza - U izbornoj godini se teško mogu o?ekivati neke krupne reforme

Ne trebaju nam lažni spasitelji

 

Spiri? mora u?initi ono što mu je zakonska obaveza • U izbornoj godini se teško mogu o?ekivati neke krupne reforme

 

Dokle se stiglo sa slu?ajem Alban Ukaj i ostali gra?ani ko­ji se ve? duže godina nalaze na listi ?ekanja za prijem u držav­ljanstvo BiH, a koje Vije?e mi­nistara nikako da riješi?

 

Radi se o jednom državnom mehanizmu, na osnovu ?lana 13. Zakona o državljanstvu BiH, kojim je Vije?u ministara data mogu?nost da primi u naše državljanstvo ljude od izuzetne koristi za ovu zemlju. Ti ljudi moraju pribaviti odre?ene pre­poruke, pro?i sigurnosne provje­re itd, i ne radi se o velikom broju ljudi, a me?u onima koji su prošli svu potrebnu procedu­ru su spomenuti glumac Alban Ukaj, rukometaš Bojan Skoko, fudbaler Damir Rov?anin, skijaš Jon Kau?i? Christopher, diza? te­gova Dino Mujanovi? i drugi važni ljudi za državu. Nikola Spiri? je blokirao ovaj državni mehanizam, jer je Ministarstvo civilnih poslova BiH svoj posao davno uradilo, još u februaru 2008. godine, a on to ne stavlja na dnevni red. Ipak, vjerujem da ?e ova blokada, ali i poigravanje sa životima ljudi, njihovim karijerama, ubrzo bi ti okon?ana, te da ?e Spiri? u?initi ono što mu je zakonska obaveza. Ponav­ljam, samo je do njega i, na kra­ju, do ministara ho?e li dignuti ruku za tu odluku ili ne, to je nji­hovo pravo.

 

Kratkovide odluke

 

BiH je ispunila sve uslove za dobijanje bezviznog režima sa Evropskom unijom, odnosno ulazak na bijelu Schengen listu. No, prema najavama pojedi­nih analiti?ara, zbog briselske procedure je teško vjerovati da ?e gra?ani BiH mo?i putovati ve? na ljeto. Zašto smo se dove­li u ovakvu situaciju i jesu li se procedure mogle uraditi i prije?

 

BiH je mogla ranije ispuniti odre?ene obaveze, ali ovo što danas imamo je rezultat ukupne politi?ke klime koja nije dobra i tu svi nemaju istu odgovornost. Znase koje su stranke ko?ile odre?ene reforme, a koje su ih zagovarale i bile za njih. BiH je još za vrijeme ranijih saziva Vi­je?a ministara i Parlamenta BiH trebala uraditi odre?ene obave­ze, pripreme, naro?ito kada je iz­davanje biometrijskih pasoša u pitanju, ali nije. Taj posao smo za po?eli ?im smo ministar Novi? i ja došli u Ministarstvo, i da­nas smo tu gdje jesmo. Uz to što je u Bosni i Hercegovini aktuelna politi?ka situacija komplikovana, ?ini mi se da je i EU kru­to reagirao i da ne shva?a pozi­ciju BiH. Ima evropskih parlamentaraca koji to druga?ije vi­de, naro?ito mislim na Tanju Fajon i vjerujem da ?e ta struja preovladati kako bi gra?ani BiH mogli putovati bez viza. EU po­nekad donosi kratkovidne, biro­kratske, odluke, a ova zemlja mora biti podržana na na?in koji ?e omogu?avati njen pro­speritet, a ne da i EU pomaže u našem zastoju.

 

Država još nema zakon o praznicima zbog nesuglasja bošnja?kih, srpskih i hrvat­skih predstavnika oko datu­ma - 25. novembra, 1. marta, dana potpisivanja Dejtonskog sporazuma... Može li do?i do kompromisa i kakav kompro­mis se uop?e može uraditi po ovom pitanju?

 

U ovoj zemlji mora do?i do kompromisa po svim klju?nim pitanjima i tu nema alternative.

SDA svojom politikom to zagova­ra i to je naš koncept. BiH mora i?i naprijed, a to se ne može bez dogovora bošnja?kih, srpskih i hrvatskih stanaka. Svaki taj dogo­vor koji podrazumijeva i korak naprijed u interesu države BiH, mi ?emo podržati. Zakon o pra­znicima je krupno pitanje i ima više aspekata. Poznato daje ra­niji prijedlog kojeg je ministar Novi? uputio u proceduru pao, jer je bio loš, katastrofalan i nije bio u interesu ove zemlje. Nije bio usaglašen u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine a u Vije?u ministara BiH su Bošnja­ci preglasani prilikom izjašnjava­nja o njemu. Moj stav je da nave­deni zakon treba sadržavati osno­vu koju je Predsjedništvo BiH utvrdilo svojim zaklju?kom iz 1999. godine, kada su svi ?lano­vi Predsjedništva BiH utvrdili okvir za izradu ovoga zakona, a koji je sadržavao, izme?u ostalih, i 25. novembar, Dan državnosti BiH. O?ito u Vije?u ministara i Parlamentu BiH ima politi?kih snaga koje žele da kažu da je država Bosna i Hercegovina nas­tala u Daytonu, što apsolutno nije ta?no a i Ustav ove zemlje to jasno potvr?uje. Zakon o drža­vnim praznicima mora sadržava­ti praznike ove zemlje, Dan državnosti, Dan nezavisnosti, Dan sje?anja za žrtve genocida u Srebrenici, a ne samo me?unarodne.

 

Ja?anje institucija

 

Iz Vije?a Evrope najavljuju kako ?e BiH trpjeti sankcije ukoliko neprovede odluku strazburskog Suda u slu?aju Sejdi?/Finci. Tako?er, paralel­no teku pripreme za sarajevski sastanak država regije pod pokroviteljstvom države ko ja predsjedava Evropskom uni­jom, Španijom. Šta možemo o?ekivati, s obzirom na to da su mnogi skepti?ni da se bilo šta sistemski može promijeniti u predizbornoj godini?

 

U izbornoj godini se teško mogu o?ekivati neke krupne re­forme. Za BiH bi bilo dobro da se slu?aj Sejdi?/Finci ugradi u Us­tav, opet, kao i u slu?aju sa viza­ma, ?ini mi se da se „kola poku­šavaju lomiti" na onima koji su najkooperativniji i koji zagovara­ju ja?anje institucija države. SDA se uvijek borila i podržava uspos­tavu i ja?anje institucija države, sudova, tužilaštava... Podržava­mo svaku inicijativu koja državu vodi naprijed, samo se takva politika, nažalost, ne afirmiše nego naprotiv. Vidjet ?emo šta nosi ta „španska inicijativa" ali nisam pretjerani optimista. Na­še oružje nikada nije bila retori­ka nego borba za državu. Bojim se da se javnosti vrlo ?esto pred­stavlja lažna slika i da se oni ko­ji u svom politi?kom profilu ima­ju retoriku predstavljaju kao spa­sitelji ili branitelji BiH, a u stva­ri radi se o praznoj pri?i koja ne­ma rezultata, jer gra?ani iz dana u dan žive lošije. Ovoj zemlji treba više istine i pravde, pa ?e bi­ti i više radnih mjesta i boljeg života. To mogu osigurati samo institucije države i odgovorni ljudi koji ih vode a nikako lažni spasitelji.

 

O popisu stanovništva

 

SDA popis stanovništva uvijek veže za povratak svih gra?ana na svoja prijeratna prebivališta, za dobijanje kredita za povratak, uklju­?ivanje svih državljana BiH u popis, ra?unaju?i i dijaspo­ru, a uz odgodu primjene popisa. Bosna i Hercegovina je tokom devedesetih prošla kroz strašno nasilje i ono je znatno uticalo na sadašnje stanje. To se mora uzeti u ob­zir, ako želimo biti odgovor­ni i pošteni prema onima ko­ji su prošli najgore u prote­klom ratu. Naravno, mi ne želimo da BiH bude jedina evropska zemlja u kojoj se ne?e izvršiti popis stano­vništva 2011. i dakako da treba na?i put kako sve ovo zadovoljiti, ali istovremeno i imati politi?ke partnere u tome. Ova zemlja nema po­pisa od 1991. i ?injenica je da nam on hitno treba. Za sve bi bilo bolje da do popisa do?e, uz odre?ene uslove i SDA ?e uvijek biti dio rješenja, pa ta­ko treba imati u vidu i izjaš­njavanje po vjerskoj i naci­onalnoj osnovi.

 

Faruk Bori?

Oslobo?enje, 28. 03. 2010.