2006-08-07
Podrška odluci supervizora za Br?ko
Br?ko treba da bude model za izgradnju Bosne i Hercegovine

SDA podržava odluku supervizora za Br?ko Suzan Johnson da ukine primjenu entitetskih zakona i entitetskih granica u Br?ko Distriktu. Br?ko Distrikt je primjer uspješne reintegracije Bosne i Hercegovine. Zahvaljuju?i tome, u Distriktu su pla?e dvostruko više nego u drugim dijelovima zemlje, ostvaren je bolji ekonomski i svaki drugi progres i to je ono ?emu teže svi naši gra?ani. Stoga je sasvim normalno da se u Br?ko Distriktu primjenjuju samo državni i zakoni Distrikta, a da me?uentitetske granice nemaju nikakvog pravnog zna?aja. Smatramo da ova odluka doprinosi boljoj budu?nosti Distrikta Br?ko i cijele Bosne i Hercegovine. Upravo takav Br?ko Distrikt treba da bude model za izgradnju prosperitetne države Bosne i Hercegovine kao budu?e ?lanice Evropske unije, NATO i drugih evroatlanskih struktura.