2010-02-25
Javna tribina SDA u Brezi
U ?etvrtak, 25. februara, u punoj sali Radni?kog doma u Brezi, održana je Javna tribina SDA, na temu „Djelovanje SDA u aktuelnim politi?kim okolnostima“

TRIBINA SDA U BREZI

 

U ?etvrtak, 25. februara, u punoj sali Radni?kog doma u Brezi,   održana je Javna tribina  SDA, na temu „Djelovanje SDA u aktuelnim politi?kim okolnostima“.

 

Uvodni?ari na tribini  bili su  Amir Zuki?, generalni sekretar SDA, Mirsad Zaimovi?, predsjednik KO SDA Ze-do kantona, Jasmin Duvnjak, poslanik SDA u Parlamentu FBiH i Haris Sejdi?, poslanik u Skupštini Ze-do kantona.

 

U svom izlaganju Mirsad  Zaimovi? je  izme?u ostalog govorio o ekonomskoj situaciji u Zeni?ko-dobojskom kantonu, isti?u?i kao glavni adut stabilnost u javnoj potrošnji .

 

Amir  Zuki?, generalni sekretar SDA, upoznao je prisutne o koracima koje Stranka  poduzima na  ja?anju institucija BiH, kao i o?ekivanjima gra?ana da SDA uvijek u tome bude  lider i da sa jakom SDA bude jaka i BiH, u protivnom name?e se pitanje referenduma.

 

Nakon toga  uslijedila su mnogobrojna pitanja  prisutnih vezana kako za aktuelnu situaciju u BiH, tako i za predstoje?e izbore.