2010-01-28
Clanice Asocijacije zena SDA posjetile su zenski edukacioni centar Nahla
U okviru plana rada za teku?u godinu Asocijacija žena SDA BiH je dio svojih aktivnosti posvetila pra?enju i sagledavanju eventualnih problema s kojima se susre?u ženske nevladine organizacije

?lanice Asocijacije žena SDA posjetile su ženski edukacioni centar Nahla

 

U okviru plana rada za teku?u godinu Asocijacija žena SDA BiH je dio svojih aktivnosti posvetila pra?enju i sagledavanju eventualnih problema s kojima se susre?u ženske nevladine organizacije. S ciljem pružanja incijative i podrške ovim organizacijama ?lanice Asocijacije žena SDA posjetile su 28.1. ženski edukacioni centar Nahla upoznavši se s njegovim programom i  radom.

 

Na zajedni?kom sastanku kojem su prisustvovale Sehija Dedovi?, direktorica Ž.E.C. Nahla, Alma Bandi?-Drndo, predsjednica Asocijacije žena SDA BiH, i ?lanice Fatima La?evi?, Amina Deljkovi?, Belma Horman, Adisa Gec, Nermina Mešanovi? i ?ana Mustajbaši?, doneseni su konkretni zaklju?ci koje ?e Asocijacija žena sprovesti kroz zajedni?ku saradnju sa ženskim nevladinim sektorom. 

 

?lanice Asocijacije žena SDA ?ana Mustajbaši? i Belma Horman pored velikog broja predstavnica ženskih nevladinih organizacija sa podru?ja cijele BiH prisustvovale su 6.2. jednodnevnom seminaru na temu Poziv na aktivizam  u organizaciji Ž.E.O. Kewser.

 

Cilj seminara bio je umrežavanje ženskih udruženja, saradnja sa vladinim sektorom, te aktivnije uklju?enje žena u civilno bh. društvo.U seminaru su u?estvovali i predava?i Sadika Avdi?, predsjednica Ž.E.O. Kewser, Sehija Dedovi?, predsjednica Ž.E.C. Nahla, Amra Pandžo, osniva?ica nevladine organizacije za dijalog u porodici i društvu Mali koraci i Kenela Zuko, vije?nica u op?ini Vogoš?a, koje su kroz interaktivni pristup i  radionice izložile svoja predavanja.