2010-02-17
Neke NVO u sluzbi izvjesnih politickih opcija i pojedinaca
Dok gra?ani Bosne i Hercegovine s pravom insistiraju na ukidanju viza nakon što su ispunjeni svi uvejti iz Mape puta, predstavnici nekih nevladinih organizacija su ju?er od delegacije Evropskog parlamenta tražili da vizni režim za bh. gra?ane i dalje ostane na snazi

NEKE TAKOZVANE NVO U SLUŽBI  IZVJESNIH POLITI?KIH OPCIJA I POJEDINACA

                                                               

Dok gra?ani Bosne i Hercegovine s pravom insistiraju na ukidanju viza nakon što su ispunjeni svi uvejti iz Mape puta, predstavnici nekih nevladinih organizacija su ju?er od delegacije Evropskog parlamenta tražili da vizni režim za bh. gra?ane i dalje ostane na snazi.  

 

Ovim su predstavnici nevladinih organizacija doma?oj i me?unarodnoj javnosti otvoreno stavili do znanja da nisu neovisan sektor u službi gra?ana, ve? servis izri?ito u službi odre?enih politi?kih opcija i pojedinaca.

 

Pozivamo predstavnike NVO da bh. javnosti objasne na kojim su argumentima utemeljili ovakav zahtjev.

 

O?ito je da se, po nalogu svojih politi?kih mentora, dio tzv. nevladinog sektora otvoreno bori za stagnaciju i propast bh. društva. Za to vrijeme, SDA je zajedno sa koalicionim partnerima ispunila preko 170 uvjeta iz Mape puta.

 

Uvjereni smo da ?e ovakav apel motiviran ?isto strana?kim i li?nim interesima  nai?i na osudu svih gra?ana Bosne i Hercegovine.