2006-07-07
Gdje je nestalo Halilovi?evo zalaganje za BiH bez entiteta?
Radni tekst zakona o sportu koji je upu?en u javnu raspravu od strane Ministarstva civilnih poslova BiH, odnosno ministra Safeta Halilovi?a , u najmanju ruku je, pored niza nedostataka, i veoma ?udan.

Radni tekst zakona o sportu koji je upu?en u javnu raspravu od strane Ministarstva civilnih poslova BiH, odnosno ministra Safeta Halilovi?a , u najmanju ruku je, pored niza nedostataka, i veoma ?udan. Svjedoci smo bili u posljednje vrijeme verbalne borbe Safeta Halilovi?a za BiH bez entiteta. Posebno je ta „borba“ došla do izražaja kada su bili aktuelni amandmani na Ustav BiH. Da su usvojeni, a znamo zbog koga nisu, u BiH bi entiteti imali znatno slabiju ulogu. Posebno je verbalnog borca za BiH kopkalo entitetsko glasanje. A predloženi tekst Zakona o sportu u?vrstio bi ulogu entiteta i entitetskog glasanja u sportu. Otkuda sada da u ovom tekstu Zakona o sportu , segmentu koji bi trebao biti ne samo na nivou cijele države BiH , nego daleko od politike, toliko dominiraju entiteti kao nosioci organizacije sporta BiH. U jednom ?lanu teksta Zakona stoji kao bi se strukovni sportski savezi formirali odlukama entitetskih sportskih saveza o dobrovoljnom udruživanju. Zatim upis u registar ovih saveza vršio bi se shodno entitetskim zakonima o udruženjima i fondacijama , ?ime bi se dodatno oja?ala uloga entiteta itd. Predlažemo da gospodin Safet Halilovi? svoju dugogodišnju borbu za BiH bez entiteta preto?i u ovaj zakon. I ne samo u ovaj, nego i u ostale zakone i propise koje je trebao do danas donijeti a nije.