2006-03-09
PRES KONFERENCIJA SDA
SDA o?ekuje da se u narednih nekoliko dana okon?aju razgovori lidera politi?ih stranaka o prvoj fazi ustavne reforme u BiH.

SDA o?ekuje da se u narednih nekoliko dana okon?aju razgovori lidera politi?ih stranaka o prvoj fazi ustavne reforme u BiH. Nakon toga o?ekujemo da se amandmani na vrijeme usvoje u Parlamentu BiH kako bi nova rješenja bila primijenjena na op?im izborima 2006. godine. Posljedice eventualnog neprovo?enja ustavne reforme bile bi pogubne za me?unarodnu poziciju BiH, zaustavile bi napredovanje u euroatlantske integracije i zadržale postoje?e stanje do 2010. godine. Samo neodgovorni politi?ki lideri mogu se zalagati za takav razvoj doga?aja. U dosadašnjim pregovorima postignut je zna?ajan napredak u sljede?im klju?nim oblastima: Šef države, Parlamentarna skupština BiH, Vije?e ministara, nadležnosti države i ljudska prava. Uvjereni smo da ?e se posti?i dogovor i o na?inu izbora ?lanova Predsjedništva BiH koji ?e uvažiti mišljenje Venecijanske komisije. Do sada usaglašena rješenja zna?e ja?anje države i slabljenje entiteta. Ne postoji nijedno rješenje koje bi bilo korak nazad. Najobi?nija je laž tvrdnja Stranke za BiH da se ovom reformom cementira postoje?e stanje. Upravo suprotno, odbijanjem ove reforme se cementira postoje?e stanje. Ovakvo ponašanje S BiH je potpuno neodgovorno prema budu?nosti države BiH i njenim gra?anima. Svi se sje?amo 2000.- te godine i izbornog slogana „BiH bez entiteta“ koji je njenim promotorima donio zna?ajan broj glasova. Poslije manje od dvije godine ta ista Stranka je potpisala sramni Sarajevski sporazum na osnovu kojeg su u Narodnoj skupštini izglasali amandmane na Ustav RS-a. Citiramo vam šta su izglasali: „Poštuju?i volju svojih konstitutivnih naroda i gra?ana da obrazuju i o?uvaju RS...“ (preambula Ustava RS-a). Od «BiH bez entiteta» do «volje da se obrazuje i o?uva RS» je nezabilježen primjer evolucije. Stranka za BiH zbog sebi?nih i uskostrana?kih interesa i borbe za golu vlast sve više li?i na Stranku protiv BiH. SDA odbacuje inicijativu mješovitog kluba (tri poslanika) u državnom Parlamentu za izglasavanje nepovjerenja Vije?u ministara BiH. Smatramo da je ova inicijativa štetna , a da joj je krajnji cilj zaustavljanje BiH na putu prema EU i NATO savezu. Postoje?e Vije?e ministara na ?elu sa Adnanom Terzi?em dobro radi svoj posao. Ura?ene su brojne reforme, a kao kruna svega je po?etak pregovora sa Evropskom komisijom o potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Umjesto ove inicijative socijalisti Tihomiru Gligori?u, nezavisnom poslaniku Petru Kuni?u i Šešeljevom radikalu Mirku Blagojevi?u predlažemo da mobiliziraju sve snage u RS-u na hapšenju Radovana Karadži?a i ostalih haških bjegunaca kako bi BiH nesmetano nastavila svoj euroatlantski put. Asocijacija mladih SDA i Grupa za sport Savjeta SDA pokre?e kampanju za usvajanje Zakona o sportu BiH. Ekpertni tim SDA ?e uskoro prezentirati prijedloge vlastitih vi?enja. Pozivamo sve relevantne subjekte iz vladinog i nevladinog sektora da se aktivno uklju?e kako bi BiH što prije dobila krovni Zakon o sportu. Na press konferenciji govorio Tarik Sadovi? ?lan Predsjedništva SDA