2006-06-26
Sulejman Tihi?, predsjednik SDA, pojašnjava razmimoilaženja u stranci
Smatrate li da predsjednik SBiH ima odre?ene ljude u SDA koji nastoje napraviti raskol? Ta?na je teza da Stranka za BiH preko nekoliko ljudi pokušava napraviti raskol unutar SDA. Vidite samo njihove izjave. Ako pratite medij koji je u njihovoj funkciji, vidi se njihova namjera. Taj medij pokušava ve? duže vremena napraviti raskol u SDA. O?ita je njihova podrška jednoj opciji, odnosno napad na SDA, a posebno na mene.

Raskol u SDA ne postoji, tvrdi predsjednik te stranke Sulejman Tihi?. Postoje samo, isti?e on, razli?ita mišljenja o na?inu vo?enja stranke. Kako, onda, možete okarakterizirati napade Hasana ?engi?a i Adnana Terzi?a na Vas na posljednjoj sjenici Glavnog odbora SDA? O?ito je da ti ljudi nemaju podršku u GO SDA. Druga je stvar što njima neki mediji daju ve?i prostor nego drugim ?lanovima stranke, pa se tako stvara kriva slika o stanju unutar SDA. Stranka je jedinstvena. To što pojedinac misli nešto druga?ije je njegovo pravo. Optužuju Vas da ste lobirali da Terzi? ne bude na listama SDA za predstoje?e izbore? Nisam lobirao liste ni za sebe, a pogotovo protiv nekog drugog. Gospodin Terzi? bi trebalo da se zapita zašto tako baza misli o njemu i zašto ga nisu predložili iz Srednjobosanskog kantona ili nekog drugog odbora. Zna?i li to da je Terzi? loše vodio Vije?e ministara BiH? Ne mislim da je loše vodio Vije?e ministara. Ali, zasluga za postignute reforme ne pripada nikome pojedina?no, ni Vije?u ministara, a pogotovo predsjedavaju?em. Zasluge pripadaju svim organima vlasti, zajedno. Naravno, tu moramo spomenuti i me?unarodnu zajednicu, koja nam je dala maksimalnu podršku. Hasan ?engi? Vas je napadao zbog podrške ustavnim promjenama i zbog koalicije sa Miloradom Dodikom? Gospodinu ?engi?u su najbolje odgovorili ?lanovi Glavnog odbora SDA iz Republike Srpske, kazavši mu da je lahko sjediti u Sarajevu i ?ekati jedan moderan evropski ustav. Me?utim, u RS je dobro kada se bilo šta poboljša u postoje?em Ustavu, jer se odmah na terenu osjeti olakšanje. U tom smislu, mi kao odgovorna stranka, moramo voditi ra?una da imamo partnera u RS. Dakle, nije dovoljno imati partnere samo u Sarajevu. Moramo ih na?i u RS, bez obzira na to koliko oni druga?ije mislili o BiH. Jer, ako smo u vlasti, onda možemo mijenjati stvari. Najlakše je sjediti u Sarajevu, kasnije oti?i negdje u inozemstvo, vratiti se nakon mjesec, pa onda opet pri?ati pri?e o Bosni. Da li to mislite na gospodina Silajdži?a? Mislim na mnoge! Oslobo?enje, 26. 06. 2006. str. 3.