2006-06-22
Obra?anje predsjedavaju?eg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihi?a na sjednica Upravnog odbora Vije?a za implementaciju mira povodom najava mogu?nosti donošenja odluke o zatvaran
Povla?anje visokog predstavnika i ukidanjem bonskih ovlasti sada, može dovesti do blokade rada institucija Bosne i Hercegovine, a time i zastoja u provo?enju reformi i ispunjavanja evropskih uvjeta

Predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman Tihi? obratio se Nadzornom odboru Vije?a za implementaciju mira, koji na nivou politi?kih direktora zasjeda u Sarajevu 22-23 juna ove godine. Najavljeno je razmatranje donošenja odluke o zatvaranju visokog predstavnika i ukidanju bonskih ovlasti, što je, sigurno, jedna od najvažnijih odluka za našu zemlju nakon Dejtonskog sporazuma. Tihi? je, prije svega, ponovio ?vrsto opredjeljenje za evropski put, kao perspektivu koja nema alternative. Kazao je da u Bosni i Hercegovini jeste ostvaren zna?ajan napredak u proteklih 10 godina, te da je logi?no da institucije Bosne i Hercegovine prezumu punu odgovornost. Me?utim, predsjedavaju?i bh. Predsjedništva upozorio je na odre?enu zabrinutost koju dijele mnogi gra?ani i zvani?nici ove zemlje ukoliko prethodno ne budu izvršene izmjene i dopune Ustava i ovlasti visokog predstavnika prenesene na institucije Bosne i Hercegovine. Nisu ispunjeni ustavno-pravni i politi?ki uvjeti da bh. institucije mogu preuzeti odgovornost za stanje u zemlji. Povla?anje visokog predstavnika i ukidanjem bonskih ovlasti sada, može dovesti do blokade rada institucija Bosne i Hercegovine, a time i zastoja u provo?enju reformi i ispunjavanja evropskih uvjeta, kazao je Tihi?. Dejtonski ustav sadrži mnogo mehanizama blokade rada institucija, a ne postoje mehanizmi deblokade (najnoviji primjeri blokade rada Parlamenta,Vije?a ministara, imenovanje direktora SIPA, DGS, raspodjela prihoda, reforma policije itd.). Prenesene nadležnosti, formirane institucije Bosne i Hercegovine i njihovo funkcioniranje mogli bi biti ozbiljno dovedeni u pitanje. Svjedoci smo ?estih najava vra?anja prenesnih nadležnosti sa entiteta na državu i blokiranja rada institucija Bosne i Hercegovine. U obra?anju, predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine je obrazložio: Nije pogodno vrijeme za donošenje takvih odluka. Ovdje prvenstveno mislim na neuspjeh usvajanja amandmana na Ustav BiH i radikalizaciju prilika do kojih je zbog toga došlo. Ovo je izborna godina, kada je ina?e teško provoditi reforme. Zatvaranje OHR i ukidanje bonskih ovlasti ohrabrit ?e antireformske snage u blokiranju ili odga?anju provo?enja reformi, ?ekaju?i istek mandata OHR. Drugi razlog jesu prilike u regionu, koje na ovaj ili onaj na?in uti?u na stanje u Bosni i Hercegovini. Svjedoci smo poziva na referendum za otcjepljenje RS nakon proglašenja nezavisnosti Crne Gore. Pred nama je odluka o kona?nom statusu Kosova. Ovome treba dodati ?injenicu da su najtraženiji ratni zlo?inci još uvijek na slobodi. Stoga Tihi? predlaže da se sa donošenjem ovakve odluke sa?eka na rezultate izbora i formiranje vlada, usvajanje amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine koji ?e stvoriti i pravne pretpostavke za prestanak mandata i ukidanje bonskih ovlasti visokog predstavnika, te potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Moja je obaveza i odgovornost da vam ukažem na mogu?e posljedice preuranjenog donošenja ovakve odluke. Nemojte dozvoliti da zbog pogrešnih procjena do?e do destabilizacije prilika i ponovi se situacija iz 1992. godine. Na vama je velika odgovornost. Imamo priliku da u Bosni i Hercegovini, gdje se susre?u i najintenzivnije prepli?u najve?e svjetske monoteisti?ke religije, potvrdimo tezu o mogu?nosti suživota razli?itosti, tako najbolje demantiraju?i teorije o sukobu civilizacija, upozorio je Tihi? Vije?e za implemetaciju mira.