2006-06-07
Obra?anje predsjedavaju?eg Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika SDA poslovnim ljudima Katara
Naša je želja da Bosna i Hercegovina u narednom periodu postane najzna?ajnija destinacija za katarska ulaganja u Jugoisto?noj Evropi. Bosna i Hercegovina može postati vrata za Evropsku Uniju za katarske poslovne ljude.

Vaša ekselencijo Šejh Halifa bin Džasim bin Muhamed Al-Tani, predsjedni?e Vije?a Privredne komore Katar Dame i gospodo, Dozvolite da izrazim zadovoljstvo što danas imam priliku da vam se obratim ovdje, u Dohi, prilikom moje zvani?ne posjete prijateljskoj Državi Katar. Država Katar i Njegovo viso?anstvo Emir Šejh Hamad bin Halifa Al-Tani imaju posebno mjesto u našim srcima. Nikada ne?emo zaboraviti vašu podršku našoj zemlji u najtežim momentima naše povijesti, kao ni pomo? poslijeratnoj obnovi Bosne i Hercegovine. ?ini mi veliko zadovoljstvo što ?u danas prisustvovati potpisivanju Sporazuma o uspostavi Zajedni?kog poslovnog vije?a Bosne i Hercegovine i Katara, koji vidimo kao zna?ajan korak u intenziviranju privredne saradnje izme?u naše dvije države. Postoji mnogo prostora za uspostavu privredne suradnje izme?u naših zemalja. Naša je želja da Bosna i Hercegovina u narednom periodu postane najzna?ajnija destinacija za katarska ulaganja u Jugoisto?noj Evropi. Bosna i Hercegovina može postati vrata za Evropsku Uniju za katarske poslovne ljude. A sada, nekoliko podataka o mojoj zemlji: Bosna i Hercegovina je multietni?ka država u kojoj se najintenzivnije sre?u, prepli?u i koegzistiraju tri najve?e svjetske monoteisti?ke religije – islam, katoli?anstvo i pravoslavlje. U Sarajevu, koga nazivaju Jeruzalemom Evrope, ali i gotovo svim drugim bh. gradovima, stotinama godina, jedne kraj drugih, stoje džamije, katoli?ke i pravoslavne crkve, a negdje i sinagoge. Nakon rata okon?anog prije više od 10 godina, uspostavljen je mir koji nikada nije narušen. Obnavljamo zemlju i privredu, ali i multietni?ku strukturu društva. Ostvarena je makroekonomska stabilnost, sa inflacijom kao u Evropskoj uniji. Imamo najja?u valutu u regionu. U odnosu na poslijeratni period, GDP je utrostru?en. Devizne rezerve pove?ane su 15 puta. Redovno otpla?ujemo vanjski dug. Industrijska proizvodnja i inozemna ulaganja u stalnom su porastu. Konsolidiran je bankarski sistem, koji je sada skoro u potpunosti u privatnom vlasništvu. U Bosni i Hercegovini je prisutan veliki broj poznatih stranih banaka i renomiranih svjetskih investitora, kao što su Coca Cola, Siemens, Volkswagen, Ispat Group, Kia, LNM, Deimler Chrysler itd. Imamo veoma kvalitetan i školovan ljudski potencijal. Bosanskohercegova?ke kompanije imaju zna?ajno iskustvo u radu na svjetskim tržištima i mogu biti dobar i koristan poslovni partner. Bosna i Hercegovina ima zaklju?ene ugovore o slobodnoj trgovini sa skoro svim zemljama regiona Jugoisto?ne Evrope. Na taj na?in, dolaskom u Bosnu i Hercegovinu, dobivate tržište od oko 150 miliona potroša?a. Imamo slobodan, bescarinski izvoz u zemlje Evropske unije. Pored toga, imamo najliberalniji zakon o investiranju, koji ne pravi razliku izme?u doma?ih i inozemnih investitora. Mogu?nosti za ulaganja u našu zemlju su brojne. Ovdje bih želio da istaknem naše komparativne prednosti u sektorima industrije, poljoprivrede, energije, turizma (zimskog, ljetnog, banjskog i vjerskog), informacionih tehnologija, naftne industrije i rudarstva. Kao dobar primjer potencijalnih investiranja, naveo bih mogu?nost ulaganja u nacionalnu avio-kompaniju BH AIRLINES. Posebno smo zainteresirani za ulaganja u velike infrastrukturne projekte kao što je Koridor 5c – izgradnja autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu u dužini od 320 kilometara. Ovaj projekat je izuzetno zna?ajan, ne samo kao infrastrukturalni, ve? i kao razvojni i integracioni projekat koji ponovno ujedinjuje Bosnu i Hercegovinu. Zbog svega toga, upu?ujem vam poziv da do?ete u Bosnu i Hercegvinu, te da se na licu mjesta uvjerite u sve prednosti koje vam naša zemlja može ponuditi. Dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu. Sada bih dao rije? ?lanovima bh. delegacije, gospo?i. Jasni Krivoši?, predstavniku Državne agencije za promociju inozemnih ulaganja u Bosni i Hercegovini, i gospodinu Tomislavu Grizelju, predsjedniku Udruženja poslodavaca Bosne i Hercegovine, da vam detaljnije predstave privredne mogu?nosti naše zemlje.