2006-05-27
Sulejman Tihi?, predsjedavaju?i Predsjedništva BiH i predsjednik SDA - Intervju za Nezavisne novine
Sulejman Tihi?: Silajdži? ko?i reforme Neusvajanje ustavnih amandmana u bh. parlamentu može dovesti do toga da BiH ne zaklju?i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s EU, ali i da radikalizuje stanje u BiH i oja?a uticaj visokog predstavnika u narednom periodu, isti?e za \"Nezavisne\" Sulejman Tihi?, predsjedavaju?i Predsjedništva BiH i predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA).

Neusvajanje ustavnih amandmana u bh. parlamentu može dovesti do toga da BiH ne zaklju?i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s EU, ali i da radikalizuje stanje u BiH i oja?a uticaj visokog predstavnika u narednom periodu, isti?e za \"Nezavisne\" Sulejman Tihi?, predsjedavaju?i Predsjedništva BiH i predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA). Naglašava da su posljedice neusvajanja amandmana u Parlamentarnoj skupštini BiH ve? vidljive i prenose se na dalji tok reformi, kao što je slu?aj sa zastojem u reformi policije. Odgovornost za ovakvo stanje u BiH on prebacuje na stranke i poslanike koji su bili protiv ovih amandmana. Naglašava da je ponovni povratak Harisa Silajdži?a na politi?ku scenu doveo do toga da se zako?i ustavna reforma i da rukovodstvo Stranke za BiH napusti razgovore o ustavnim promjenama i glasa protiv u parlamentu. Za Tihi?a, Silajdži? i stranke okupljene u Patriotskom bloku nisu patriote, jer se na ovaj na?in ne bore za interese države, ve? za strana?ke i li?ne interese. Tihi? naglašava da ne želi da širi pesimizam, ali tvrdi da su male šanse da se do oktobarskih izbora u?ini pozitivan pomak u oblasti svih reformi, iako se, kako kaže, on sam i stranka na ?ijem je ?elu bore da se to promijeni, ali da su drugi odustali od toga. Za loše stanje u Savjetu ministara BiH koje se prenosi i na parlament, Tihi? ne smatra odgovornim isklju?ivo Adnana Terzi?a, ali kaže da prvi ?ovjek snosi i zasluge i odgovornost. Tihi? kaže da ?e, ukoliko mu stranka to ponudi, ponovo biti kandidat za ?lana Predsjedništva BiH i ocjenjuje da bi za ova mjesta upravo trebalo da se kandiduju predsjednici stranaka, jer su korisniji tu nego u izvršnoj vlasti. NN: Atmosfera u politi?kom životu BiH u posljednje vrijeme prili?no je napeta. Da li je, po Vašoj ocjeni, ve? po?ela predizborna kampanja ili je to posljedica nagomilanih problema i loših rezultata rada bh. vlasti? TIHI?: Pravi odgovor bi bio kombinacija jednoga i drugoga. Ima i nagomilanih problema, a jedan od razloga sigurno jeste i neusvajanje amandmana na Ustav BiH. Me?u drugim razlozima je i izborna kampanja, koja i u svakoj drugoj zemlji uti?e na rješavanje odere?enih pitanja, pogotovo na donošenje teških odluka. Rezultati nisu tako loši kada imamo u vidu aktuelnu politi?ku situaciju. Me?utim, problem je u funkcionisanju institucija BiH. Da institucije funkcionišu onako kako bi to trebalo, imali bismo daleko bolje rezultate. NN: Koliko je za to odgovoran predsjedavaju?i Savjeta ministara Adnan Terzi?? TIHI?: Sve i zasluge i kritike pripadaju prvom ?ovjeku, na njemu su zasluge i odgovornost. Možemo re?i da je predsjedavaju?i Terzi? zaslužan za reforme, za evropski put i ono što je tu ura?eno, a isto tako moramo priznati i da je odgovoran za ono što nije ura?eno i situaciju kakva jeste. Me?utim, ne može isklju?ivo on snositi odgovornost, a ne i drugi ?lanovi Vije?a ministara. NN: SDA je u kriznim trenucima uvijek podržavala Terzi?a, ali ne zna se koliko ste zaista zadovoljni njegovim radom. Posljednji primjer je da Predsjedništvo SDA podržava Komisiju za istraživanje stradanja gra?ana BiH, na ?ije je osnivanje Terzi?, uprkos prvobitnom protivljenju ipak pristao? NN: Gospodin Terzi? uglavnom provodi program stranke, ali on ponekada ima neke izjave koje ne doprinose rješavanju problema kao što je to bilo u vezi s ovom komisijom. Izjavio je da, dok je on predsjedavaju?i, ne?e formirati komisiju i mislim da je takva izjava više izražavala njegovo afektivno stanje. Ina?e, kada je u pitanju komisija o kojoj govorimo, mi smo opredijeljeni da se utvrdi istina o stradanjima svih gra?ana, svih ljudi koji su stradali. To je mogu?e samo ukoliko imamo zakon o ustanovljenju takve jedne komisije na državnom nivou, gdje ?e jasno biti navedeno šta su nadležnosti te komisije, kakav je njen mandat i sastav, te da su svi drugi organi dužni da postupaju po njenim zahtjevima, te da ?e ona raditi na cijeloj teritoriji BiH. Ako bi se išlo s parcijalnim rješenjima, kao što je sada ura?eno u Vije?u ministara, ova komisija nema zakonsko uporište. NN: Da li su imale zakonsko uporište sli?ne komisije koje je ranije formirao visoki predstavnik? Ovdje je komisija nastala na osnovu zaklju?ka oba doma parlamenta BiH. TIHI?: I zaklju?ak parlamenta i svi drugi zaklju?ci moraju imati zakonsko uporište. Evo, recimo, kada se ta komisija obrati nekom organu i traži neke podatke, da li je taj organ dužan da ih da? Da postoji zakonski osnov, onda bi morao to da u?ni. Ameri?ki institut za mir i saradnji s parlamentom BiH radi na nacrtu zakonu o formiranju te komisije, gdje ?e ta?no biti re?eno šta ?e ta komisija da radi, koji je njezin mandat i koje su obaveze drugih u?esnika u postupku da se do?e do istine. NN: Zašto su onda poslanici SDA glasali za ovaj zaklju?ak prije više od dvije godine? TIHI?: Mislim da se oni nisu snašli. Ja ne želim da se shvati da je stranka protiv komisije. Mi želimo komisiju na državnom nivou koja ?e ispitivati stradanje gra?ana u svim krajevima BiH. Ona može da po?ne da radi od Sarajeva, nije nikakav problem. Sarajevo je glavni grad i logi?no je da se prvo tu stvari do kraja ispitaju, ali mora to biti jedna komisija koja ?e na isti na?in i istim metodama raditi i u Sarajevu, i u Fo?i, Bijeljini, Mostaru... NN: Koliko je realno o?ekivati da se izmijeni Ustav BiH prije predstoje?ih izbora o ?emu se govori nakon Vašeg povratka iz SAD? TIHI?: Vidite, u?inio sam sve da do?e do sporazuma o ustavnim reformama. Ne samo ja, ve? i drugi u?esnici razgovora o ustavnim promjenama. I moj susret s Miloradom Dodikom u Doboju bio je dodatni doprinos ovim razgovorima. Veoma sam zabrinut za dalja doga?anja u BiH od kada ustavni amandmani nisu usvojeni. Jednostavno, ovo može biti loš znak i može dovesti do odre?ene radikalizacije prilika u BiH. Može uticati negativno na postoje?e reforme i ve? uti?e na reformu policije, a da ne govorimo o tome kako mi kao država BiH možemo ispunjavati uvjete EU za Sporazum o stabilizaciji. Ovako sa tri ?lana Predsjedništva, Vije?em ministara kakvo jeste, parlamentom sa 42 poslanika, sa nikakvim nadležnostima države, to je teško o?ekivati. Mi smo po onim amandmanima jasno rekli da je država nadležna za ispunjavanje uslova za ?lanstvo EU i NATO. Da smo usvojili taj amandman, za NATO i EU bila bi jedna adresa, a sada imamo najmanje tri adrese: entitete, kantone i državu. BiH najmanje može da izgubi ?etiri godine. Što se ti?e SDA i mene li?no spreman sam da dam svoj doprinos tome. Nažalost, mislim da drugi nisu. Neki su se umorili od toga, a neki jednostavno ne?e jer stavljaju li?ne i strana?ke interese ispred države. NN: Mislite na ove koji su glasali protiv ustavnih amandmana u parlamentu? TIHI?: Prvenstveno mislim na one koji su glasali protiv i njih smatram odgovornim za neusvajanje amandmana i za zastoj BiH na putu integracije i ja?anja države, te funkcionalnije i efikasnije vlasti uop?e i zastoj na putu ka evroatlantskim integracijama. NN: Neusvajanje amandmana na Ustav BiH ukazuje na razjedinjenost u bošnja?kom nacionalnom korpusu. TIHI?: Ve?ina Bošnjaka poslanika su glasali za amandmane. Nažalost, jedan poslanik SDA, koja ima deset poslanika, bio je protiv. Koji su razlozi ja ne mogu ulaziti u to. Jedan dio politi?ara ponaša se neodgovorno i pokušava da iskoristi odre?ena stradanja Bošnjaka, prognani?ke populacije i nestalih za neke svoje kratkoro?ne politi?ke ciljeve. Najlakše je narod uzbuniti i pri?ati im pri?e koje realno u ovom momentu nije mogu?e provesti. SDA je uvijek nastojala da ta stradanja naroda drži pod jednom vrstom kontrole i da u?inimo sve što je realno mogu?e za rješavanje problema, te da ne radikalizujemo situaciju. Ovi to sada žele da urade, ali to ne?e ništa riješiti. NN: Kada kažete ovi, mislite li na Patriotski blok na ?elu sa Strankom za BiH i Harisom Silajdži?em? TIHI?: Da, na njih mislim. Oni žele da radikalizuju stanje u bošnja?kom korpusu u BiH, ali to nisu patriote. Patriote se bore za državni interes, a oni se bore za li?ni inters. NN: Koliko je ponovni povratak na politi?ku scenu Harisa Silajdži?a doprinio da se ne usvoje ustavni amandmani, iako su predstavnici njegove stranke od po?etka u?estvovali u ovim pregovorima? TIHI?: Mislim da je on klju?na osoba koja je zaustavila usvajanje ovih amandmana, jer jednostavno i one ljude koji su u SBiH u?estvovali i željeli sporazum on je zaustavio u tome. I nakon ?etiri godine izbivanja iz politike, iako je on tu uvijek na neki na?in bio prisutan, on je svoj povratak obilježio na ovaj na?in zaustavljanjem jednog važnog koraka naprijed za BiH. NN: Politi?ki analiti?ari procjenjuju da ?e i u redovima SDA do?i do djelimi?nog osipanja ?lanstva kao što se ranije desilo i u SDP-u? Da li glasanje Mehmeda Žili?a to potvr?uje? TIHI?: U SDA nema podjela i ne?e do?i do podjela. Odlazak jednog poslanika, ne odlazak, ve? njegovo isklju?enje, ne zna?i osipanje jer je stranka na svim nivoima jedinstvena. Naravno, demokratska smo stranka u kojoj postoje razli?ita mišljenja. Ja ?inim sve i nastojim da zadržimo puno jedinstvo unutar stranke. NN: Šta mislite zašto je Mehmed Žili? okrenuo le?a SDA u trenutku kada je jedinstven stav u stranci bio neophodan? TIHI?: Zašto je gospodin Žili? to uradio i u zadnji trenutak promijenio stav i glasao druga?ije ja samo mogu da pretpostavljam, ali on jedini zna. Najbolje je njega pitati za razlog. Mehmed Žili? i svi drugi koji su glasali protiv amandmana ne žele ništa više dobro ovoj zemlji nego mi koji smo glasali za amandmane. NN: Koliko su realne procjene da ?e SDA i SDP u?i u koaliciju nakon izbora? TIHI?: Ne znam, vidje?emo to nakon izbora. To svakako zavisi i od rezultata izbora jer koalicije se prave s onima koji imaju povjerenje gra?ana. NN: Da li ste završili s koaliranjem sa Strankom za BiH? TIHI?: Nismo završili. Budu?a saradnja sa SBiH zavisi?e od njihovog ponašanja i možda ovo negativno glasanje, kada su u pitanju amandmani, ne preporu?uje tu saradnju, ali je ne isklju?uje jer ima mnogo drugih stvari oko kojih se mi možemo dogovoriti. NN: Iz ove perspektive, ta saradnja je prili?no zbunjuju?a, ali valjda je u politici sve dozvoljeno? TIHI?: Postoji mogu?nost koalicije, svakako, ali ne samo s njima ve? i sa drugima. Vjerovatno postoje neki li?ni animoziteti koji bi mogli uticati na saradnju kada je u pitanju Stranka za BiH. NN: O?ekujete li da ?ete pobijediti Silajdži?a i ovog puta ukoliko se obojica kandidujete za ?lanove Predsjedništva BiH? TIHI?: Vjerujem da ?e gra?ani BiH prepoznati ko radi i bori se za njihove interese i njihova prava, a ko se, eto, povremeno pojavljuje kada se raspišu izbori. Zbog toga o?ekujem da ?u i ovoga puta dobiti njihovo povjerenje. NN: Kandidova?ete se za ?lana Predsjedništva BiH? TIHI?: Ukoliko organi SDA donesu odluku o mojoj kandidaturi ja ?u to prihvatiti i to je moja obaveza kao predsjednika stranke. NN: Da li bi bilo dobro da se predsjednici stranaka kandiduju za Predsjedništvo BiH, a da manje u?estvuju u izvršnoj vlasti? TIHI?: Ja to podržavam. Vjerovao sam kada sam bio izabran, tada su u sazivu Predsjedništva bili Mirko Šarovi? i Dragan ?ovi?, koji su imali neposredni izborni legitimitet i jake pozicije u strankama kao potpredsjednici, da ?emo mi biti ta pokreta?ka snaga. ?lan Predsjedništva koji je istovremeno i predsjednik stranke ima daleko ja?e kapacitete i ima legitimitet da dogovara i rješava situacije. Ne znam šta ?e druge stranke uraditi, ali mislim da je to dobro. NN: Kakva su izborna o?ekivanja SDA kada je u pitanju RS? TIHI?: O?ekujemo da SDA potvrdi poziciju najja?e nesrpske stranke u RS, iako i u SDA imamo više kandidata iz reda srpskog naroda i o?ekujemo da ?e naš kandidat za potpredsjednika RS biti izabran. NN: Gospodin Ivo Miro Jovi? kazao je da postoji bojazan da hrvatskog ?lana Predsjedništva izaberu predstavnici drugih naroda. Ho?ete li imati svog kandidata za hrvatskog ?lana Predsjedništva? TIHI?: Nismo o tome donijeli odluku. Vjerovatno da ne?emo kada je ve? ostao postoje?i Ustav mi ne možemo rasipati glasove na dva kandidata. Tako da ?emo imati kandidata za ?lana Predsjedništva iz RS i jednog iz FBiH. NN: Pominjali ste rad bivšeg visokog predstavnika, da li su politi?ari u BiH sposobni da probleme u državi po?nu rješavati sami, dogovorom? TIHI?: Ja sam se ponadao da nam ne treba više visoki predstavnik kad smo postigli politi?ki sporazum o ustavnim promjenama što je bila prva faza. Bio sam uvjeren da nakon toga možemo postizati i sve druge politi?ke sporazume i da nam ne?e trebati me?unarodna zajednica. Neusvajanjem amandmana u parlamentu BiH prinu?eni smo da koristimo, da tako kažem, usluge visokog predstavnika. Visoki predstavik može napustiti BiH tek onda kada bude završena druga faza ustavnih reformi, a mi nismo završili ni prvu. Da su prihva?ene ustavne izmjene ve? bi uloga visokog predstavnika bila reducirana na manji broj pitanja, sada je i dalje ostalo prostora za njegovo miješanje i bez obzira ne želju sadašnjeg visokog predstavnika da se ne upli?e u rad institucija, mislim da ?e se on ubrzo morati uklju?iti i iskoristiti svoje bonske ovlasti. Dok se ne promijeni Ustav, ostaje i visoki predstavnik. NN: Da li Vama smeta samo naziv entiteta ili postojanje RS kao što to smeta Vašim aktuelnim politi?kim protivnicima iz Patriotskog bloka, koji su glas digli protiv entitetskog glasanja, a zbog ukidanja entiteta? TIHI?: Dvoentitetsko ure?enje BiH nije dobro, nije funkcionalno. Ono nema uporišta ni u ekonomskim, istorijskim, geografskim, saobra?ajnim i bilo kojim drugim kriterijima. Ono je posljedica rata i ratnih linija razdvajanja. Me?utim, to je rješenje koje stoji u Ustavu i može se promijeniti samo na ustavan na?in, zna?i uz suglasnost i volju svih politi?kih predstavnika, dakle i onih iz Republike Srpske. Sada se pitanje dvoentitetskog ure?enja, ukidanja entiteta, FBiH i RS, ne može apsolvirati jer ne postoji za to politi?ka volja i nije mogu?e da se neka rješenja nametnu. Protiv sam nametanja volje dva naroda jednom narodu na bilo koji na?in. Ali sam za rješavanje onoga o ?emu se možemo dogovoriti. Ta pitanja koja možemo dogovoriti treba rješavati, a ova oko kojih nema dogovora sada treba ostaviti i rješavati ih kada to bude bilo mogu?e. NN: Koliko BiH u ovako nesre?enom stanju u državnoj vlasti i predizbornom trenutku može odgovoriti zahtjevima EU i ispuniti uslove koji stoje pred nama? TIHI?: Ne možemo odgovoriti zahtjevima EU, mislim da to može ugroziti proces Sporazuma o pridruživanju jer BiH sa sadašnjim institucijama nije kompetentan partner EU. Partner EU nije samo država, kao što treba, nego entiteti i kantoni i vjerujem da ?e se to odraziti na mogu?nost zaklju?enja Sporazuma o pridruživanju. NN: Kakve su Vaše procjene do izbora šta se može u?initi u BiH u pozitivnom smislu kada su u pitanju reforme? TIHI?: Nisam optimista, a ne želim da širim pesimizam. Sa svoje strane ?u sve u?initi u okvirima mojih mogu?nosti i nadležnosti posla koji radim. Kada je u pitanju reforma odbrane, ne vjerujem da tu može biti problema, a kada su u pitanju druge reforme bojim se da tu može do?i do zastoja. Ve? imamo zastoje i blokade u reformi policije. Zadovoljan radom Vlade RS NN: Jeste li zadovoljni radom Vlade RS, koju je i SDA podržala? TIHI?: Mi nismo imali dilema kada je bilo pitanje izme?u Pere Bukejlovi?a i Milorada Dodika. Sasvim je jasno da je Dodik bolje rješenje, bez obzira što se mi nekada ne slažemo s nekim njegovim prijedlozima, a posebno nekim izjavama koje daje. No, ipak se radi o jednoj osobi koja je veoma dinami?na, koja želi napredak i pozitivne promjene. Možda nekada u tome on zanemaruje stvarne mogu?nosti, posebno promjene do kojih je došlo u preuzimanju nadležnosti institucija BiH, pa mu se dogodi da donese zakone koji su u nadležnosti države, kao što je bilo sa Specijalnim tužilaštvom. Me?utim, ne možemo negirati iskreno opredjeljenje gospodina Dodika i njegove vlade da se bore protiv kriminala i da rade na hapšenju optuženih za ratne zlo?ine. To što on rad nešablonski i malo trapavo, ne uvažavaju?i odre?ene procedure, rezultat je toga što on dugo vremena nije bio u vlasti, pa treba da se navikne. \"Prošao sam patnje pet logora i ho?u da bude istražena sudbina nestalih\" NN: Izjavljivali ste da se pitanje oko formiranja Komisije za Sarajevo ispolitizovalo. TIHI?: Ja sam prošao pet logora i sve patnje koje ?ovjeka u takvim situacijama mogu sna?i. Hvala bogu, ostao sam živ. ?esto kažem, ostao sam živ zahvaljuju?i nekim Srbima u logoru koji su me spasili kada su bile likvidacije, kada te jednostavno nahrani ili kada te pusti da se opereš nakon toliko vremena. Ja sam iskreno i do kraja opredijeljen za istraživanje sudbine nestalih ljudi, svih ljudi i svih stradanja. Kada kažem da sam protiv formiranja Komisije za Sarajevo, iako su tu i Bošnjaci, i Srbi, Hrvati i svi drugi gra?ani, ne želim da se to pogrešno shvati, jer se to pitanje ispolitiziralo. Treba da imamo jednu komisiju, jedan zakon koji ?e to regulisati i da te poslove rade profesionalci, moralne li?nosti koje nisu pod politi?kim uticajem. Sada se može desiti da komisiju formira i neka op?ina i bojim se da se to ne ispolitizira i da ne ode dalje nego što treba. Svi koji su po?inili zlo?ine treba da odgovaraju i to treba da rade sudovi. Slažem se da treba da postoji jedno tijelo na nivou BiH koje ?e utvrditi istinu stradanja svih ljudi i evidentirati gdje se šta desilo, jer je teško o?ekivati da ?e svi biti kažnjeni. To ?e pomo?i i ovim ženama iz razli?itih udruženja koje traže svoju djecu da na?u mir nakon svih patnji koje su prošle. Nezavisne novine, 27. 05. 2006.