2006-05-27
Autorski tekst Sulejmana Tihi?a, predsjedavaju?eg Predsjedništva Bosne i Hercegovine u najtiražnijem francuskom dnevnom listu Le Figaro
Prije ta?no jedanaest godina, dva francuska vojnika Marcel AMARU i Jacky HUMBLOT su dali svoje živote u misiji mira na Mostu Vrbanja u tada opsjednutom Sarajevu.

Prije ta?no jedanaest godina, dva francuska vojnika Marcel AMARU i Jacky HUMBLOT su dali svoje živote u misiji mira na Mostu Vrbanja u tada opsjednutom Sarajevu. Njihova akcija je predstavljala odlu?uju?u prekretnicu u na?inu ponašanja mirovnih snaga me?unarodne zajednice. Do tog momenta, naj?eš?e nijemi posmatra?i patnji gra?ana Bosne i Hercegovine, me?unarodne mirovne snage su nakon te akcije postale istinske snage za uspostavu mira. Vojnici HUMBLOT i AMARU su tako, na izvjestan na?in, postali i simbol osamdeset ?etiri francuska vojnika koji su dali svoj život za Bosnu i Hercegovinu. Njihova hrabrost, rješenost i njihov osje?aj odgovornosti su doprinijeli uspostavi mira u našoj zemlji. Oni ?e zauvjek ostati u našim sje?anjima. Tako?er, nikada ne?emo zaboraviti fantasti?nu mobilizaciju francuskih gra?ana i njihovu podršku našoj zemlji u najtežim trenucima rata. Danas, deset godina nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma, možemo re?i da žrtva francuskih vojnika nije bila uzaludna, jer uspostavljeni mir nikada nije bio narušen. Bosna i Hercegovina se nalazi na putu euroatlanskih integracija. Sprovodimo veliki broj veoma važnih reformi. Ponovno uspostavljamo multietni?ko društvo, bazirano na jedinstvu razli?itosti i viševijekovnoj tradiciji zajedni?kog života naših naroda. Uspjeli smo da osiguramo makroekonomsku stabilnost naše zemlje, sa stopom inflacije kao u Evropskoj uniji. Naša valuta je najstabilnija valuta u regionu. Prije samo deset godina, svijet je slao svoje vojnike u našu zemlju, kako bi nam pomogli u uspostavi mira i stabilnosti. Danas, Bosna i Hercegovina šalje svoje vojnike u mirovne misije širom svijeta. O?ekujemo da do kraja ove godine potpišemo Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Nadamo se da ?emo 2008. godine postati punopravna ?lanica NATO. Ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO je prioritet naše vanjske politike. To je tako?er najbolji na?in za uspostavu trajnog mira i stabilnosti, ne samo u Bosni i Hercegovini, ve? i u ?itavom regionu Jugoisto?ne Evrope. U potpunosti smo svjesni uvjeta za naše približavanje Evropskoj uniji i NATO, te ?emo u?initi sve da ih ispunimo. Veoma teške i delikatne reforme, koje smo do sada realizirali, kao što je reforma odbrane, fiskalnog sistema, obavještajnih službi itd, govore same po sebi o našoj volji i ozbiljnosti, te nam daju pravo da budemo optimisti. Mišljenja smo da takvi isti kriteriji za prijem u veliku evropsku familiju treba da budu isti za zemlje kandidate. U tom smislu, u potpunosti podržavamo insistiranje Francuske i Evropske unije na striktnom ispunjavanju tih uvjeta. Ovakav stav je posebno zna?ajan kada je u pitanju saradnja sa Me?unarodnim krivi?nim sudom u Hagu, posebno kada se radi o hapšenju ratnih zlo?inaca. Pitanje ratnih zlo?ina je od krucijalne važnosti, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, ve? i za ?itav region. Samo na osnovama istine i pravde može se graditi povjerenje i dobri odnosi izme?u naroda i država u regionu. Na našem evropskom putu ra?unamo na podršku naših prijatelja, me?u kojima Francuska i njeni gra?ani zauzimaju posebno mjesto. Izuzetno ?emo cijeniti vašu podršku i savjete u tom smislu. Prijateljstvo izme?u Bosne i Hercegovine i Francuske ima veoma dugu tradiciju. Prije dvjesto godina, Francuska je imenovala svog prvog konzula u Bosni i Hercegovini. Francuska je tako?er bila prva zemlja koja je akreditovala svog ambasadora u me?unarodno priznatoj Bosni i Hercegovini, u julu 1993. godine. Stanovnici Sarajeva ne?e nikada zaboraviti da je prvi francuski ambassador, gospodin Henri JACOLIN s njima dijelio najteže trenutke u opkoljenom Sarajevu. Zbog svega ovoga, uvjereni smo da ?e Francuska nastaviti da nam pruža snažnu politi?ku i ekspertsku podršku na našem evropskom putu i ponosni smo na ?vrsto prijateljstvo izme?u naše dvije zemlje. Le Figaro, 27. 05. 2006.