2006-05-27
Obra?anje predsjedavaju?eg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihi?a na obilježavanju godišnjice osloba?anja Mosta Suade Dilberovi? i Olge Su?i?
Rano ujutru, 27. maja, francuski osmatra?ki vojni položaji, odmah uz Most Vrbanja u Zagreba?koj ulici iznenadno je okupiran od strane srpskih paravojnih formacija preobu?enih u uniforme pripadnika UN. Francuska vojna komanda je ovu situaciju smatrala neprihvatljivom i naredila protivnapad. To je zna?ilo osloba?anje punkta, pri ?emu su poginula dva, a ranjeno 17 francuskih vojnika.

Dame i gospodo, Poštovani gra?ani Sarajeva Gospodine ministre Mekašera, Admirale Lanksad, generale Gobiar, Uvaženi ambasadore Republike Francuske u BiH gosp. ANRI ZIPER de FABIANI, ?lanovi diplomatskog kora, Prije ta?no jedanaest godina, 27. maja 1995. godine, dvojica francuskih vojnika AMURU i UMBO, dali su svoje živote ovdje, na Mostu Suade i Olge u misiji mira u tada opkoljenom Sarajevu. Ovo je prilika da se podsjetimo toga doga?aja: Rano ujutru, 27. maja, francuski osmatra?ki vojni položaji, odmah uz Most Vrbanja u Zagreba?koj ulici iznenadno je okupiran od strane srpskih paravojnih formacija preobu?enih u uniforme pripadnika UN. Francuska vojna komanda je ovu situaciju smatrala neprihvatljivom i naredila protivnapad. To je zna?ilo osloba?anje punkta, pri ?emu su poginula dva, a ranjeno 17 francuskih vojnika. Njihova akcija je ozna?ila prekretnicu u pristupu me?unarodnih mirovnih snaga ratu u Bosni i Hercegovini. Do tada, uglavnom promatra?i patnji gra?ana BiH, postali su aktivni sudionici spre?avanja i zaustavljanja rata i uspostave trajnog mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Na ovaj na?in, Francuska je okon?ala apsurdnu logiku ponašanja me?unarodnih mirovnih snaga koja je izjedna?avala agresora i žrtvu. Pod njenim uticajem, ubrzo je došlo do raspore?ivanja snaga za brzu intervenciju i podizanje opsade Sarajeva, angažmana NATO, prekida neprijateljstva i, na kraju, zaklju?ivanja mirovnog sporazuma. Tako je, na odre?eni na?in, ova akcija postala prete?a nove politike me?unarodne zajednice u kojoj je Francuska imala zna?ajnu ulogu. Dame i gospodo, Bosna i Hercegovina i njeni gra?ani ne mogu zaboraviti šta je Francuska u?inila za našu zemlju. Osamdeset ?etiri francuska vojnika dali su živote za uspostavu mira u našoj zemlji. Oni ?e ostati vje?no u našim sje?anjima. Danas, deset godina od uspostave mira, možemo re?i da njihova žrtva nije bila uzaludna. Uspostavljeni mir nije nikada bio narušen. Bosna i Hercegovina je na dobrom putu prema evroatlanskim integracijama. Provodimo snažne reforme. Integrišemo društvo. Obnavljamo multietni?ku strukturu naše zemlje. Gradimo jedinstvo razli?itosti, bazirano na višestoljetnoj tradiciji zajedni?kog života naših naroda. Prije deset godina, svijet je slao svoje vojnike u misije uspostave mira u BiH. Danas, naše vojne i policijske snage u?estvuju u me?unarodnim mirovnim misijama širom svijeta. BiH više nije samo primalac, ve? i davalac me?unarodne vojne pomo?i. Dame i gospodo, Želim izraziti posebno zadovoljstvo što su danas sa nama izaslanik predsjednika Republike Francuske ministar za bora?ka pitanja gospodin Hamlai Mekašera i admiral Žak Lanksad, zapovjednik Generalštaba Vojske R Francuske u vrijeme izvo?enja ove akcije, te general Gobiar, ondašnji zapovjednik snaga UNPROFOR u sektoru Sarajevo. Njihovo prisustvo ovjde jeste dokaz prijateljstva naših zemalja. Ovom prilikom još jedanput želim ista?i zna?ajnu ulogu koju je u zasutavljanju rata i uspostavi mira imao predsjednik Republike Francuske Žak Širak. Prijateljstvo Bosne i Hercegovine i Francuske ima dugu, dugu tradiciju. Prije dvije stotine godina, Francuska je imenovala svog prvog konzula u našoj zemlji. Francuska je bila i prva zemlja koja je akreditovala ambasadora u me?unarodno priznatoj i nezavisnoj Bosni i Hercegovini – u junu 1993. godine. Gra?ani Sarajeva ne?e zaboraviti da je prvi francuski ambasador gospodin Anri ŽAKOLEN sa njima dijelio najteže ratne dane u našem opkoljenom glavnom gradu. Zbog svega toga, uvjereni smo da ?e Francuska nastaviti da snažno podržava Bosnu i Hercegovinu i sada, kada se naša zemlja nalazi u odlu?uju?oj fazi svog evropskog puta. Dame i gospodo, Ovo mjesto ima posebnu simboliku za Grad Sarajevo. Ovdje je 1992. godine pala prva žrtva rata. Na istom ovom mjestu poginuli su francuski vojnici AMURU i UMBO, što je zna?ilo po?etak kraja rata u našoj zemlji. Ovi i drugi doga?aji podsje?aju nas na našu prošlost koju moramo prihvatiti, našu sadašnjost koju treba da iskoristimo na najbolji na?in i da gradimo bolju budu?nost za sve naše narode i gra?ane. Želimo da se ovakva i sli?na stradanja više nikada ne ponove kako u našoj zemlji, tako ni drugdje u svijetu! Živjela Bosna i Hercegovina, Živjela Republika Francuska! Neka živi prijateljstvo izme?u Bosne i Hercegovine i Francuske!