2006-05-17
SDA ODBACUJE OPTUŽBE LIDERA BOSS-A MIRNESA AJANOVI?A
SDA odbacuje optužbe lidera BOSS-a Mirnesa Ajanovi?a, koje plasira putem medija u vezi sa razgovorima koje je predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? vodio sa najvišim zvani?nicima SAD. Ajanovi? pokazuje visok stepen zlonamjernosti i neupu?enosti, koji je ispod granica dobrog ukusa, a mi to smatramo nedostatkom politi?ke kulture.

SDA ODBACUJE OPTUŽBE LIDERA BOSS-A MIRNESA AJANOVI?A SDA odbacuje optužbe lidera BOSS-a Mirnesa Ajanovi?a, koje plasira putem medija u vezi sa razgovorima koje je predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? vodio sa najvišim zvani?nicima SAD. Ajanovi? pokazuje visok stepen zlonamjernosti i neupu?enosti, koji je ispod granica dobrog ukusa, a mi to smatramo nedostatkom politi?ke kulture. Obavezni smo ukazati da su kvalifikacije politi?ara ovakvog kova i njemu sli?nih, proizvoljne i rezultat su mašte motivirane nezrelim politi?kim ambicijama. Na nesre?u, gra?ani BiH su ?esto izloženi ovakvim, nazovi informacijama i tvrdnjama. Cijenimo da su takve, ina?e ?este, izjave nekorektne, prije svega prema gra?anima BiH. Naime, svoje proizvoljne i neutemeljene konstrukcije takvi politi?ari, u dobro poznatom maniru, gra?anima podastiru kao istinite. Upozoravamo da je Mirnes Ajanovi? u ve?ini bitnih situacija za ovu državu imao pogrešnu orijentaciju. Primjera radi, katastrofalni rezultati njegove sadašnje proizvoljnosti i maštovitosti poti?u iz 1993. godine kada se uporno zalagao za etni?ku podjelu BiH. Smatramo da takva vrsta ponašanja ne samo njega, ve? i njemu sli?nih ljudi u politi?kom životu zemlje, ?ini nepouzdanim i da im, u vezi sa njihovim ciljevima koje žele posti?i na predstoje?im izborima, mogu samo naštetiti. Posjeta predsjedavaju?eg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihi?a SAD-u zna?ajan je doprinos za unaprije?enje saradnje naše zemlje sa najzna?ajnijim me?unarodnim faktorima koji u?estvuju u rješavanju naših teško?a i problema. Isti?emo da je predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? u SAD do?ekan kao prijatelj i saveznik, na najvišem nivou i sa najvišim po?astima.Tokom posjete, g.Tihi? imao je niz susreta: u Bijeloj ku?i sa potpredsjednikom Dikom ?ejnijem (US Vice-President Dick Cheney), potom u Stejt departmentu (Department of State) sa Kondolizom Rajs ,ministricom vanjskih poslova (Condoleezza Rice, Secretary of State). U Pentagonu sa Gordonom Inglandom. Tako?er je razgovarao i sa Polom Volfovicem (Paulom Wolfowizom) predsjednikom Svjetske banke. Rezultati njegovih napora ?e se osjetiti i u pregovorima sa Svjetskom bankom i MMF-om. Prilikom polaganja vijenca na groblju Arlington, predsjednik Tihi? je do?ekan uz najviše vojne po?asti. To je dokaz prijateljstva naših zemalja ali i li?nog ugleda predsjedavaju?eg Predsjedništva BiH.