2006-04-14
DEKLARACIJA ASOCIJACIJE ŽENA SDA
Asocijacija žena SDA usvojila Deklaraciju...

DEKLARACIJA • Bosanskohercegova?ka žena u ukupnom društvenom poretku zaslužuje punu pažnju i stvarnu jednakopravnost. • Afirmacija žena u svim segmentima javnog života je strateški cilj Stranke demokratske akcije i od izuzetne važnosti je poboljšati uslove za što kvalitetnije uklju?ivanje žena u javni i politi?ki život. • Sposobnosti žena ve? odavno nisu upitne ali je neophodno u budu?nosti kvalitetno poboljšati uslove rada i djelovanja žena na na?in da se prirodna uloga žena i nau?ni, društveni, politi?ki i svaki drugi angažman harmonizira i u?ini realno mogu?im. • Vrijeme koje je pred nama daje nam mogu?nosti da ovu vrstu harmonizacije postignemo i na najbolji na?in iskoristimo priliku koja je pred nama. • Asocijacija žena SDA je svjesna ove prilike, a u okviru ukupnih promjena u narednom periodu predano ?e raditi i podržavati pozitivne procese. • Asocijacija žena SDA daje punu podršku amandmanima na Ustav BIH, smatraju?i da su ustavne promjene klju? i po?etak procesa za novi i bolji, evropski put BIH. • Insistiramo da na listama za naredne izbore polovina kandidata budu žene, a zalagat ?emo se da žene budu i izabrane. • U narednom periodu zalagat ?emo se i da u izvršnoj vlasti bude više žena, ne samo ministara nego i premijera. • U Parlamentima ?emo preduzeti konkretne korake da se obezbijedi jednaka zdravstvena zaštita za sve žene ( na nivou rješenja koja su u Sarajevskom kantonu), a ukoliko to nije mogu?e na kantonalnom ili entitetskom nastojat ?emo da se takav propis donese na državnom nivou. • Insistiramo da pravo na porodiljsko odsustvo traje najmanje 12 mjeseci neprekidno, a za blizance i svako tre?e dijete 18 mjeseci neprekidno (sredstva na ime naknade obezbijediti na entiteskom ili državnom nivou). • Za sve investitore u BIH, vlasnike i suvlasnike preduze?a, banaka i drugih subjekata utvrditi obavezno poštivanje našeg zakonodavstva u pogledu prava na porodiljsko odsustvo, a propisati sankcije za druga?ije postupanje. • Formirati „monitoring tim\" i isti uvezati sa nevladinim organizacijama koje se bave zlostavljanjem žena i preduzimati konkretne akcije za zaštitu žrtava zlostavljanja • U okviru monitoring tima odrediti i tim za prikupljanje podataka, provjeru i spre?avanje zlpstavljanja na radnom mjestu, • Zalagat ?emo se za afirmaciju žena u sportu, kako takmi?arski tako i njihovog ve?eg u?eš?a u upravlja?kim strukturama sportkih saveza, posebnu promociju žena sportistkinja te posebnu edukaciju trenera koji rade sa ženama • Afirmisati i obezbijediti ženama piscima, slikarkama, rediteljima, glumcima i umjetnicima svih profila, kulturnim radnicima poseban pristup i potporu pod motom „ Kultura spaja\" • Zalagat ?emo se za istinsku ravnopravnost, za uslove koji ?e nam omogu?iti jednake prilike, ho?emo da „odlu?ujemo zajedno\"