2006-04-04
Amandmani nisu legalizacija loših dejtonskih rješenja
Predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman Tihi? pozvao je bh. gra?ane u inozemstvu da podrže amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine koji su upu?eni Parlamentarnoj skupštini BiH.

U obra?anju bh. dijaspori, Tihi? je, izme?u ostaloga, rekao: \"Sporazum i predloženi amandmani predstavljaju znatan napredak u procesu ustavnih reformi. To je dobro za našu zemlju, narode i gra?ane. Ovo je prva faza promjena, koja omogu?ava ja?anje države (prijenos nadležnosti sa entiteta na državu), efikasniju i funkcionalniju vlast. Druga faza reformi uslijedit ?e nakon op?ih izbora ove godine. To zna?i da ?emo po prvi put dobiti instituciju predsjednika Bosne i Hercegovine sa individualnim ovlastima, koji ?e samostalno donositi odluke po 90% pitanja, dok ?e za samo preostalih 10% pitanja biti potrebna suglasnost dva potpredsjednika (pitanja iz domena odbrane); 2. Vije?e ministara i premijera u kapacitetu moderne evropske vlade, sa znatno oja?anim nadležnostima i dva nova ministarstva (poljoprivreda i nauka, tehnologija i ekologija). 3. Parlament Bosne i Hercegovine bit ?e efikasniji i funkcionalniji. Doma naroda bit ?e nadležan samo za pitanja vitalnog etni?kog interesa, a ne?e, kao do sada, razmatrati i potvr?ivati sve odluke Zastupni?kog doma. To ?e olakšati i ubrzati donošenje zakona i odluka koje donosi Zastupni?ki dom. Ovo je posebno važno kada su u pitanju zakoni i odluke za priklju?enje Bosne i Hercegovine EU i NATO; 4. Znatno su oja?ane i nadležnosti države Bosne i Hercegovine, a oslabljeni entiteti. 4.a. Kao izvorne nadležnosti, sa entiteta na državu preba?eni su odbrana i sigurnost, Sud i Tužilaštvo BiH itd. 4.b. Ustavom ?e, tako?er, biti definirana kategorija podijeljenih nadležnosti izme?u odre?enih bh. institucija u oblastima: poreskog sistema, izbornog procesa, pravosu?a, poljoprivrede, nauke, tehnologije i ekologije, lokalne samouprave itd. 4.c. Odlukama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i ostale nadležnosti mogu biti prenesene na državu. 4.d. Nadležnosti koje su prenesene sa entiteta na državu, ne mogu se vratiti entitetima bez suglasnosti i oba entiteta i države. 4.e. Institucije Bosne i Hercegovine su nadležne za pregovaranje, izradu, usvajanje i provedbu zakona i odluka kako prije, tako i poslije pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Ni jedan amandman nije legalizacija loših dejtonskih odredbi, a pogotovu nije korak unazad kako tvrde neki zlonamjerni pojedinci. Savršen ustav ne postoji niti u jednoj zemlji na svijetu, niti je iko odjedanput ispravio sva nepravedna i loša rješenja. Izmjene i poboljšanja ustava su dug i temeljit proces koji traje. Taj proces je kona?no otpo?eo i u Bosni i Hercegovini. Stoga vas pozivam da se uklju?ite u njega i podržite predložene amandmane, kako bismo što prije po?eli pripremati drugu fazu ustavnih reformi, koja ?e biti daleko kompleksnija i klju?na za budu?nost naše zemlje i gra?ana\", istakao je predsjedavaju?i bh. Predsjedništva.