2006-12-28
Novogodišnja press konferencija - Govor predsjednika Sulejmana Tihi?a
Izborni rezultati i prekomponiranje politi?ke scene dodatno otežavaju razlike izme?u politi?kih subjekata u pogledu rješavanja važnih problema. Po prvi puta, došlo je do pluralizacije i politi?ke scene bh. Hrvata, pa imamo dvije (hrvatske) stranke približno jednake politi?ke snage.

Dame i gospodo, Dobrodošli na tradicionalnu novogodišnju press konferenciju SDA. Zahvaljujem na odzivu svima prisutnima, posebno predstavnicima medija. Pozdravljam brojne akuviste i simpatizere SDA iz cijele Bosne i Hercegovine i inozemstva, koji su tako?er danas ovdje. Godinu iza nas obilježilo je više važnih doga?aja, a ovom prilikom želim podsjetiti na slijede?e: najvažniji politi?ki doga?aji Dva su najvažnija politi?ka doga?aja koja su obilježila ovu godinu, ali koji ?e i dugoro?no uticati na procese u Bosni i Hercegovini. To su neusvajanje prve faze amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine i rezultati op?ih izbora u našoj zemlji. 1. Prijedlog prve faze amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu ve?inu glasova iako je za njega glasala ve?ina zastupnika, a podršku dala i me?unarodna zajednica, uklju?uju?i i Evropsku uniju, Vije?e Evrope i Sjedinjene Ameri?ke Države koji su bili i pkrovitelji ovoga procesa. 2. Rezultati op?ih izbora u Bosni i Hercegovini - SDA je i dalje najja?a parlamentarna stranka na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i ve?ine kantona. Na ovim izborima, prvi put nisu izabrani kandidati SDA i HDZ za ?lanove Predsjedništva Bosne i Hercegovine. SNSD je pobijedila na svim nivoima u entitetu RS i dobili najviše glasova za državni parlament. 3. Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio je neustavnim obilježja - grb Nemanji?a i himnu Bože pravde1., te Zakon o praznicima i svetkovinama u entitetu RS, kao i grb Federacije Bosne i Hercegovine. 4. Nakon 13 godina, 09. maja 2006. godine, okon?ana je rasprava po Tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore pred Me?unarodnim sudom pravde u Den Hagu zbog kršenja Konvencije o prevenciji genocida. 5. Od ove godine po?ela je primjena Zakona o porezu na dodatnu vriie?nost 6. Odluka o nezavisnosti Crne Gore izazvala je neprimjerene reakcije u entitetu RS, uklju?uju?i i izjave o tzv. pravu na referendum otcjepljenja srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. 7. Nadzorni odbor Vije?a za impelmentaciju mira najavio kona?nu odluku o zatvaranju Ureda visokog predstavnika i ukidanju bonskih ovlasti. 8. Supervizor za Br?ko, Suzan Džonson, donijela je odluku o prestanku važenja entitetskih zakona i granica u Br?ko Distrikta BiH. 9. Izvršen teroristi?ki napad na mezar prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine rahmetli Alije Izetbegovi?a. Po?inioci ni do danas nisu prona?eni. 10. Haški tribunal izrekao prvu presudu doživotnog zatvora Stanislavu Galicu, dok je Mom?ilo Krajišnik, bivši predsjednik Skupštine SRBiH i ?lan Predsjedništva BiH, osu?en na 27 godina zatvora. Nasera Ori?a, komandanta odbrane Srebrenice, Tribunal je osudio na 2 godine zatvora. Sud Bosne i Hercegovine po?eo je sa izricanjem presuda za ratne zlo?ine. 11. Nastavljeno otkopavanje masovnih grobnica i ekshumacija žrtava. Najve?a me?u njima je u kamenici kod Zvronika - Put ?an?ari 10, iz koje su ekshumirani posmrtnoži ostatci preko 1000 ubijenih Bošnjaka. Obavljeno je desetine masovnih dženaza, od kojih namasovnija u Memorijalnom centru Poto?ari i Prijedoru (303 žrtve). 12. Bosna i Hercegovina primljena je u program NATO Partnerstvo za mir, a Oružane snage Bosne i Hercegovine obilježile prvu godišnjicu. 13. Nastavljen aktivni angažman SDA u radu Asocijacije narodnih stranaka Evrope, uklju?uju?i i u?eš?e na Kongresu EPP u Rimu. aktualna politi?ka situacija Dame i gospodo, Aktualnu politi?ku situaciju u zemlji karaktenše nekoliko paralelnih procesa. 1. Implementacija izbornih rezultata Do sada, izborni rezultati nisu u potpunosti implementirani u ve?ini kantona, Federaciji i Bosni i Hercegovim. Sa druge strane, zahvaljuju?i jednostavnijem sistemu i ubjedljivoj pobjedi SNSD, u entitetu RS je završen proces uspostave vlasti. Izborni rezultati i prekomponiranje politi?ke scene dodatno otežavaju razlike izme?u politi?kih subjekata u pogledu rješavanja važnih problema. Po prvi puta, došlo je do pluralizacije i politi?ke scene bh. Hrvata, pa imamo dvije (hrvatske) stranke približno jednake politi?ke snage. Sada imamo tri približno jednako jake politi?ke stranke — SDA, SBiH i SNSD. Tu je, svakako, i složeni ustavni sistem, koji, osim parelamentarne, zahtijeva još etni?ku i entitetsku ve?inu. Postoji problem je u nespremnosti politi?kih stranaka da usuglase programske ciljeve. Uglavnom se pokušava razgovore svesti na raspodjelu fotelja. Zalažemo se da budu?a parlamentarna ve?ina bude utemeljena na što je mogu?e boljem i sadržajnijem programu, a he na temelju tzv. matemati?kih Hi koalicija za fotelje. Naša dosadašnja iskustva pokazuju da su u takvim odnosima najviše trpjeli kako država, tako i SDA. Druge tranke su uživale u privilegijama vlasti, a svu odgovornost za propuste i neuspjehe snosila je SDA. Zato insistiramo na programima. Odnose izme?u politi?kih stranaka optere?uju razlike koje postoje kada su u pitanju ustavne reforme, prvenstveno kako i do kada do?i do najboljih rješenja, te sa kojim HDZ i na kojem nivou i?i u partnerske odnose. Pozicija SDA je vrlo dobra. Mi smo i na ovim izborima potvrdili svoje opredjeljenje, a to je da smo stranka politi?kog centra. Sa nama žele sura?ivati i partneri biti svi, a kao najozbiljniju politi?ku stranku uvažavaju nas i me?unarodni faktori. Okon?ani su pregovori i zaklju?en je bilateralni sporazum o uspostavi koalicionih / partnerskih odnosa sa SBiH. Gdje to nije mogu?e, ostavljena je mogu?nost nižim organima — kantonalnim organizacijama da mogu samostalno uspostavljati partnerske odnose sa drugim strankama. Zaklju?eno je da se ide u partnerske odnose sa SNSD na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta. Poželjna je opcija da se uspostave partnerski odnosi sa oba HDZ, a ako to nije mogu?e, onda bi to bio HDZ BiH jer ima ja?i izborni legitimitet u neposrednim izborima. 2. Zastoj u reformama, posebno policije, te aktualni problemi u raspodjeli prihoda od indirektnog oporezivanja usložnjavaju politi?ku situaciju. Ekonomska i socijalna situacija je dosta teška, posebno u Federaciji BiH. O?ekuju nas velike obaveze za koje nisu osiguraVia sredstva. 3. Aktivnosti i pomo? me?unarodne zajednice bitno su reducirani, a u skladu sa izlaznom strategijom zatvaranja Ureda visokog predstavnika i ukidanja bonskih ovlasti. Neke zemlje, kao što su SAD, nakon odbijanja prve faze ustavnih amandmana, pokazuju manje zainteresiranosti u rješavanju naših problema. Sa druge strane, bh. institucije i politi?ari još uvijek ne pokazuju spremnost i sposobnost da samostalno, bez u?eš?a me?unarodne zajednice rješavaju probleme. Mnogi još uvijek misle da ?e neko drugi do?i i riješiti ono što oni ne mogu. 4. Doga?aji u regionu tako?er mogu uticati na prilike u našoj zemlji. Prije svega, mislim na odluku o budu?em statusu Kosova. Normalno, to ni u kom slu?aju ne može dovesti u pitanje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, ali može izazvati odre?ene neprimjerene politi?ke reakcije. O?ekujemo da u februaru naredne godine bude donesena i presuda Me?unarodnog suda pravde po Tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore zbog kršenja Konvencije o prevenciji genocida. I ta se presuda, tako?er, može odraziti na politi?ke prilike, procese i stanje kako u Bosni i Hercegovini, tako i regionu. Op?enito gledano, postoji nezadovoljstvo na svim stranama. Kod Bošnjaka - zato što se problemi rješavaju presporo. Ovo nije onakva Bosna i Hercegovina kakvu su željeli, za koju su se borili i živote i zdravlje dali njeni najbolji sinovi i k?eri. Napredak je vidljiv, ali sve ide presporo. Problemi održivog povratka, nezaposlenost, nezadovoljstvo bora?ke populacije, penzionera, socijalnih kategorija. Pravda je tako?er još uvijek (pre)spora. Nezadovoljstvo je prisutno i me?u bosanskim Srbima. Sve im je više jasno da RS nije ono što im je obe?avano da ?e biti — nije država samo srpskog naroda. Sve je manje srpske, a sve više bosanske države. Više nemaju vojsku, carine, obavještajnu službu, ukidaju se srpska obilježja — himna Bože Pravde, grb Nemanji?a, poništen je Zakon o slavama i svetkovinama, neminovna je reforma policije itd. Mormalno, mi mislimo da je RS još previše jaka, previše ima nadležnosti koje joj još uvijek daju atribute države. Kada je rije? o bh. Hrvatima, oni su, prije svega, nezadovoljni ?injenicom da ih je sve manje, da ih je gotovo upola manje u odnosu na 1991., te da ih u nekim krajevima Bosne i Hercegovine više gotovo i nema. Osje?aju se majoriziranim, bez obzira na postoje?e ustavne mehanizme zaštite. Na to uti?u rasprostranjeni kriminal i korupcija. Sve je ve?a razlika izme?u velikog broja siromašnih i malobrojnog klana bogatih. Tim prije što su odre?ene,grupe i pojedinci to bogatstvo stekli tokom i poslije rata, ?esto na nezakonit na?in. Pravna država i nadležne institucije još uvijek nisu u stanju da se efikasno bore protiv te pošasti. Mislim da ni mi, politi?ari, tome nismo dali dovoljan doprinos. I ne samo to, sada takvi pojedinci i grupe žele da uti?u i iz pozadine, mimo institucija sistema, donose politi?ke i ekonomske odluke u korist isklju?ivo li?nih interesa. Zato moramo uložiti dodatne napore da bi vlast bila što prije uspostavljena. Ali vlast koja ?e mo?i uspješno odgovoriti na izazove i probleme. Stanje u SDA Dame i gospodo, SDA je u protekla tn mjeseca prošla kroz jedan težak period. Iako smo ostali najja?a parlamentarna stranka, nismo zadovoljni jer nismo ostvarili postavljene izborne ciljeve. Možda su ti ciljevi bili i nerealni. Morali smo predvidjeti da SDA i ja li?no, kao personifikacija njene politike i rada, možemo ostavriti lošiji izborni rezultat. Uostalom, svjedoci smo da u demokratskom svijetu stranke i pojedinci - njihovi lideri koji vode reforme, dozive poraz ili ostvare lošije rezultate zbog nerazumijevanja i neblagovremenog prepoznavanja zna?aja tih reformi. Postoje odre?eni problemi i razlike u Stranci koje smo do sada manje ili više zanemarivali, a datiraju još od ?etvrtog kongresa. Ima tu i konceptualnih razlika u pogledu profiliranja SDA kao narodne stranke politi?kog centra, otvorene za sve gra?ane Bosne i Hercgeovine. Tokom izborne kampanje, jedan broj naših kadrova, neki javno i direktno, drugi indirektno, podržavao je kandidata druge stranke za ?lana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tako?er je ?esto bilo nekorektnog me?usobnog takmi?enja me?u našim kandidatima sa istih lista. Na taj na?in, radili su direktno protiv interesa SDA i u negativnom smislu utjecali na ukupan izborni rezultat. Ovakvu situaciju iskoristili su i naši politi?ki protivnici, razni centri mo?im grupe i pojedinci, pokušavaju?i destabilizirati SDA. Bilo je i dalje ima direktnog ili indirektnog miješanja nekih stranaka u rad SDA. Pnsutni su i pokušaji nametanja i dominacije. Cilj je da se devalvira zna?aj, mjesto i uloga SDA u politi?kom životu Bosne i Hercegovine. Normalno, u tome nisu i ne?e uspjeti! Glavni odbor SDA je na Petoj redovnoj sjednici, održanoj 09. decembra, pokazao zrelost i odgovornost za stanje u Stranci, a time i državi. Odba?eni su pokušaji destabiliziranja Stranke i pozicije predsjednika. Glavni odbor, kao najviši organ Stranke dao mi je ubjedljivu podršku da nastavim voditi SDA. Ovo je, ujedno, bila i podrška jedinstvu Stranke. Nakon analize izbornih rezultata, sigurno ?e biti potrebno izvršiti odre?ene reforme i promjene sa ciljem bolje organizacije i daljnje demokratizacije Stranke. SDA ima budu?nost i uspješno ?e prevazi?i sadašnje probleme i iza?i ja?a. SDA kao narodna stranka politi?kog centra, otvorena za sve gra?ane, potrebna je Bosni i Hercegovini i nezaobilazan je faktor njene stabilnosti. Dame i gospodo, Vrijeme je pokazalo da Bosna« i Hercegovina ima perspektivu samo sa realnom politikom, postupnog rješavanja problema i dogradnje sistema, uz uvažavanje bh. razli?itosti i specifi?nosti. Bosna i Hercgeovina mora i može biti po mjeri svih njenih naroda i gra?ana. Svjesni smo želje i potrebe da se ide brže. Ali smo, isto tako, svjesni da se pitanja u Bosni i Hercegovini mogu rješavati samo dogovorom i kompromisima. Bosna i Hercegovina je najo?itiji primjer gdje se pokazuje da je politika vještina mogu?eg, a ne spisak želja i zahtjeva. Zato je važno sa?uvati jedinstvo SDA, njenu punu sposobnost i kapacitet najja?e bh. stranke. To je važno kako zbog SDA, tako i zbog BiH! A sa SDA, ja?a je i BiH! Gra?anima Bosne i Hercegovine želim sretnu Novu 2007. godinu. Jevrejima u Bosni i Hercegovini ?estitam Hanuku, katolicima i pravoslavcima želim sretne boži?ne praznike. Muslimanima Bosne i Hercegovine ?estitam predstoje?i Kurban bajram - BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!