2006-12-23
Kome smeta borba protiv kriminala i korupcije i preispitivanje nezakonito ste?ene imovine i kapitala?
Budu?i da je SBiH odlu?ila da preko medija vodi pregovore sa SDA o uspostavi vlasti, pokušavaju?i na druge prebaciti odgovornost za poteško?e u postizanju sporazuma

Imaju?i u vidu složenu politi?ku situaciju u zemlji i regionu, SDA zahtijeva da se, najkasnije do zatvaranja OHR, usvoje ustavna rješenja koja ?e Bosni i Hercegovini omogu?iti funkcionalan i efikasan sistem. Predsjedništvo SDA tako?er je predložilo da se u Sporazum unesu i odredbe o efikasnijoj borbi protiv kriminala i korupcije, preispitivanje nezakonito ste?ene imovine i kapitala, a u skladu sa me?unarodnim obavezama Bosne i Hercegovine, proisteklim iz me?unarodnih konvencija koje je ratificirala naša zemlje i koje su za nas obavezuju?e (uklju?uju?i Konvenciju o pranju novca, istraživanju, zapljeni i konfiskaciji imovine i kapitala ste?enih krivi?nim radnjama, Krivi?no-pravna konvencija o borbi protiv korupcije, Gra?ansko-pravna konvencija o borbi protiv korupcije ). Izme?u odtaloga, zahtjevi SDA su da se: - eliminira još uvijek postoje?e tzv. dvije škole pod jednim krovom i izvršiti administrativno ujedinjavanje škola sa jednim direktorom i nadzornim odborom - donese zakon o glavnom gradu Sarajevu - donese zakon o lustraciji suradnika UDB-e i drugih tajnih službi - donese zakon o reguliranju prava logoraša i bivših politi?kih zatvorenika - donese zakon o Ustavnom i Vrhovnom sudu, kao i Tužilaštvu BiH - donese zakon o Memorijalnom centru Poto?ari – Srebrenica itd. Stoga Predsjedništvo SDA o?ekuje izjašnjenje o ovom prijedlogu u direktnim razgovorima, a ne putem medija. Nažalost, posebnu neprofesionalnost u ovom slu?aju demonstrirala je BHT1 u ju?erašnjoj (22. 12. 2006.) emisiji Vijesti u 19.00 sati, tendenciozno objavljuju?i stav samo jedne strane.