2006-12-20
Predsjedništvo SDA - Definirane primjedbe i dopune teksta sporazuma o partnerskim / koalicionim odnosima sa SBiH
Na šesnaestoj redovnoj sjednici Predsjedništva SDA, održanoj u Sarajevu, usvojeni su slijede?i zaklju?ci: Prihva?ena je informacija o implementaciji izbornih rezultata. Razmatraju?i tekst nacrta Sporazuma o uspostavi partnerskih /koalicionih odnosa sa SBiH, Predsjedništvo SDA definiralo je primjedbe i dopune teksta, te zadužilo pregovara?ki tim Stranke da ih u nastavku razgovora ugradi u kona?ni tekst Sporazuma

Na šesnaestoj redovnoj sjednici Predsjedništva SDA, održanoj u Sarajevu, usvojeni su slijede?i zaklju?ci: 1. Prihva?ena je informacija o implementaciji izbornih rezultata. 2. Razmatraju?i tekst nacrta Sporazuma o uspostavi partnerskih/koalicionih odnosa sa SBiH, Predsjedništvo SDA definiralo je primjedbe i dopune teksta, te zadužilo pregovara?ki tim Stranke da ih u nastavku razgovora ugradi u kona?ni tekst Sporazuma. 3. Ostavlja se mogu?nost kantonalnim odborima da, u skladu sa tamošnjim politi?kim prilikama, samostalno postižu dogovore i sa drugim strankama. 4. Predsjedništvo je dalo suglasnost na kandidature za na?elnike op?ina Novo Sarajevo - Nedžad Koldžo, Osmaci - Ismet Mehanovi? i Zvornik Samir Pali?. 5. Rudarima i radnicima rudnika u Bosni i Hercegovini SDA ?estita Dan rudara - 21. decembar. 6. Gra?anima Bosne i Hercegovine SDA ?estita Hanuku, Kurban bajram, katoli?ki i pravoslavni boži?, te Novu godinu, uz želju da ih obilježe u miru i dostojanstveno, dijele?i radost sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama.