2006-12-09
Predsjednik SDA Sulejman Tihi? dobio ubjedljivu podršku Glavnog odbora
Glavni odbor SDA se na današnjoj sjednici izjašnjavao o podršci predsjedniku SDA Sulejmanu Tihi?u. Sa 71 glasom ZA, 3 glasa PROTIV i 7 SUZDRŽANIH predsjednik Tihi? je dobio podršku ?lanova Glavnog odbora da ostane na ?elu Stranke. Za novog predsjednika Glavnog odbora SDA izabrana je Senija Bubi?

Glavni odbor SDA se na današnjoj sjednici izjašnjavao o podršci predsjedniku SDA Sulejmanu Tihi?u. Sa 71 glasom ZA, 3 glasa PROTIV i 7 SUZDRŽANIH predsjednik Tihi? je dobio podršku ?lanova Glavnog odbora da ostane na ?elu Stranke. Za novog predsjednika Glavnog odbora SDA izabrana je Senija Bubi?. Glavni odbor je na današnjoj sjednici, izme?u ostalog, zaklju?io: 1. Glavni odbor SDA izražava zabrinutost opstrukcijama i sporoš?u u implementaciji izbornih rezultata. Pozivaju se parlamentarne politi?ke stranke da se hitno pristupi tom procesu. Bosna i Hercegovina nema vremena za ?ekanje. Sjednice Predstavni?kog doma Parlamentarne skupštine BiH Parlamenta FBiH i kantonalnih skupština treba održati u urgentnim rokovima. 2. Potvr?uje se odluka Predsjedništva Stranke o koalicionim i partnerskim odnosima. Pozivaju se oba HDZ-a da zajedno u?estvuju u formiranju vlasti. Ukoliko to nije mogu?e SDA ?e stupiti u partnerski odnos s onim HDZ-om koji je snažnije legitimiran na direktnim izborima. 3. Glavni odbor poziva Me?unarodni sud pravde u Hagu da odbaci zahtjev Crne Gore za izuzimanje od odgovornosti po tužbi Bosne i Hercegovine za agresiju i genocid. SRJ i SCG i njeni sljednici su odgovorni za agresiju i genocid i tu odgovornost nije mogu?e izbje?i razdvajanjem Srbije i Crne Gore. 4. Glavni odbor pozdravlja prijem Bosne i Hercegovine u PFP, kao zna?ajan korak na postizanju klju?no sigurnosno politi?kog cilja naše zemlje tj. prijema u NATO savez. Zahtijevamo tako?er neodložnu, bezuvjetnu i potpunu saradnju s Haškim tribunalom i hapšenje odbjeglih haških optuženika uklju?uju?i Karadži?a i Mladi?a. 5. Glavni odbor se protivi najavljenom ukidanju Bonskih ovlasti i na taj na?in transformacije OHR-a. To je mogu?e u?initi tek nakon zaklju?enja Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, ustavnih reformi i referme policije. 6. Podržavamo rad direkcije za reformu policije. Protivimo se bilo kakvim novim politi?kim pregovorima prije okon?anja rada direkcije. Otvaranje politi?kih pregovora prije toga zna?i rušenje postignutog politi?kog sporazuma i Izvještaja Martensove komisije. 7. Glavni odbor zahtijeva od nadležnih državnih organa da se višak sredstava od PDV-a u iznosu od 50 miliona KM prioritetno usmjeri za povratak prognanih i raseljenih lica. 8. Glavni odbor smatra da entiteti u Bosni i Hercegovini ne trebaju imati svoja obilježja i da se na taj na?in najbolje mogu ispoštovati donesene odluke Ustavnog suda o entitetskim obilježjima. Zastava i grb Bosne i Hercegovine trebaju biti jedina obilježja na cijeloj teritoriji države. Pozivamo nadležne državne organe da se usvoji tekst himne Bosne i Hercegovine. 9. Glavni odbor zahtijeva od poslanika SDA u Državnom parlamentu da pokrenu proceduru izmjena Izbornog zakona kako bi se prognanim i raseljenim licima pojednostavile procedure za glasanje za op?ine prebivališta iz 1992. godine. 10. Glavni odbor ?e u najskorije vrijeme održati Tematsku sjednicu u cilju usvajanja programa mjera za spre?avanje realizacije projekta etni?kog ?iš?enja. 11. Zadužuju se predstavnici SDA u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti da ispoštuju zaklju?ak Glavnog odbora sa 4. redovne sjednice vezan za najavljenu izgradnju mosta na Pelješcu. 12. Glavni odbor pozdravlja rezultate mladih unutar SDA i zahtijeva od izvršnih organa Stranke da prilikom implementacije izbornih rezultata vode ra?una o odgovaraju?oj zastupljenosti kandidata Asocijacije mladih SDA. Povodom emitiranja emisije „Generali\" na FTV , Glavni odbor SDA usvojio je slijede?u

IZJAVU

Glavni odbor SDA oštro osu?uje mnoštvo neistina i neutemeljenih tvrdnji penzionisanog generala Sefera Halilovi?a iznesenih u emisiji „Generali\" koja se emitira na FTV a na ra?un rukovodstva R BiH, a posebno predsjednika Predsjedništva R BiH Alije Izetbegovi?a. Iznesene tvrdnje više govore o samom Sef eru Halilovi?u nego o ljudima koje on pominje. Halilovi?eve konstatacije da je sve neuspjeh i promašaj što su radili drugi, a da je samo dobro ono što je on radio padaju u vodu pred ?injenicom da je odlaskom Sefera Halilovi?a sa ?ela Armije BiH stvorena disciplinirana i efikasna struktura Armije BiH koja je u 1994. i 1995. godini ostvarila najzna?ajnije uspjehe u osloba?anju Bosne i Hercegovine.