2010-12-16
Peta redovna sjednica GO SDA
Zaklju?ci sa 5. redovne sjednice Glavnog odbora SDA

Na petoj redovnoj sjednici Glavnog odbora SDA, održanoj dana 16.12.2010.godine u Zenici, donešeni su slijede?i

 

Z A K LJ U ? C I

 

  1. Glavni odbor SDA usvaja informaciju o aktuelnoj politi?koj situaciji, i procesu implementacije izbornih rezultata koje je podnio predsjednik gosp. Sulejman Tihi?.

 

  1. Glavni odbor SDA prihvata informaciju o provedenim izbornim aktivnostima.

 

  1. Glavni odbor SDA zadužuje Predsjedništvo SDA da u skladu sa Statutarnim ovlaštenjima a na temu validinih izvještaja i incijativa poslije implementacije izbornih rezultata provede sveobuhvatnu analizu za sve izborne nivoe i o tome izvjesti Glavni odbor.

 

  1. Glavni odbor SDA poziva CIK da u skladu sa zakonskim obavezama osigura ažurno provo?enje neposrednih izbora kao pretpostavke za konstituisanje Doma naroda.

 

  1. Glavni odbor SDA odbacuje pokušaje kriminalizacije SDA  i njenih kadrova te osu?uje medijsku hajku koja je ovom prilikom demonstrirana od strane nekih medija koji su na potpuno tendenciozan i neistinit na?in informirali javnost, a posebno pokušaj krirminalizacije predsjednika SDA Unsko-sanskog kantona Esada Bašagi?a.

 

  1. Pozivamo nadležne istražne organe da prilikom vršenja poslova iz svoje nadležnosti poštuju zakone BiH i Evropsku konveciju o zaštiti ljudskih prava.

 

  1. Glavni odbor SDA pozdravlja ukidanje viza za BiH gra?ane i odaje priznanje svim organima i institucijama koje su taj proces uspješno dovele do kraja.