2010-12-16
Glavni odbor SDA
Vjerovali smo da je prošlo vrijeme etni?kih politi?kih blokova

Glavni odbor SDA

 

                VJEROVALI SMO DA JE PROŠLO VRIJEME ETNI?KIH POLITI?KIH BLOKOVA

 

Danas je u Zenici u toku redovna sjednica Glavnog odbora Stranke demokratske akcije na kojoj se govori o op?oj situaciji u Bosni i Hercegovini, rezultatima izbora te programskoj platformi i dosadašnjem toku implementacije izbornih rezultata. 

 

Predsjednik SDA Sulejman Tihi? govorio je o aktualnoj politi?koj situaciji u našoj zemlji i toku implementacije izbornih rezultata te formiranja parlamentarne ve?ine i vlada na svim nivoima.   

 

Tihi? je situaciju ocijenio i dalje složenom što je posljedica stagnacije provo?enja reformi u pravcu unutarnje integracije zemlje i integracije u evroatlantske strukture. U protekle ?etiri godine nisu riješena brojna ozbiljnija pitanja, po?evši od ustavne reforme, uklju?uju?i i presudu Evropskog suda za ljudska prava, državnu i vojnu imovinu, popis stanovništva itd.

 

Ukidanje viznog režima sa zemljama šengenske zone je, uz ustavni amandman o rješavanju statusa Distrikta Br?ko, najve?i uspjeh aktualne vlasti a SDA je u tome bila vode?a snaga, kazao je njen predsjednik. U ispunjavanju uvjeta za ukidanje viznog režima posebno je istakao pozitivnu ulogu ministra sigurnosti BiH Sadika Ahmetovi?a.

Konstatirao je da je pogoršanje situacije nastavljeno i u izbornoj godini donošenjem Zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na podru?ju RS, a na koju postoji zabrana raspolaganju te Zakona o popisu stanovništva u RS. Ti procesi pra?eni su izjavama Milorada Dodika o negiranju države Bosne i Hercegovine, najavma otcjepljenja RS i sli?no. Ohrabren tolerancijom me?unarodne zajednice, Dragan ?ovi? je po?eo Mostar proglašavti tzv, hrvatskim stolnim gradom i zagovarati uspostavu tre?eg entiteta, kazao je Tihi? u današnjem obra?anju Glavnom odboru SDA.  

 

On je naglasio konstruktivnu ulogu SDA kako u proteklom 4-godišnjem periodu, tako i tokom izborne kampanje i postizbornih dešavanja. Za razliku od drugih koji su svoju kampanju i djelovanje bazirali na etni?koj i nacionalisti?koj retorici, SDA se, shodno svojim programskim opredjeljnjima, fokusirala na ja?anje institucija države Bosne i Hercegovine, vladavinu prava i zakona, ravnopravbost naroda i gra?ana i rješvanje njihovih životnih problema, ubrzan put za ?lanstvo u NATO i Evropskoj uniji.

 

Zato je SDA bila meta napada kako opozicionih stranaka - SDP i novoformiranog Saveza za bolju budu?nost Fahrudina Radon?i?a, tako i njihovih medija. Djelovanje brojnih nevladinih organizacija bilo je usmjereno na kritiku aktualne vlasti, a u medijima je SDA bila personifikacija vlasti.

 

Ocijenjeno je kako je SDA u takvim okolnostima postigla dobar izborni rezultat te i dalje ostala jedan od klju?nih politi?kih faktora u donošenju odluka i vo?enju reformskih procesa u Bosni i Hercegovini.

 

Tihi? je kazao i da je SDA nakon potvr?ivanja rezultata izbora imala dilemu - da li i?i u vlast ili opoziciju? Procijenili smo da treba da budemo dio parlamentarne ve?ine, ali ne po svaku cijenu. Predsjedništvo SDA donijelo je odluku da Stranka razgovara sa SDP, SNSD, HDZ BiH, HDZ 1990 i po potrebi drugim strankama radi uspostave parlamentarne ve?ine. Pored ovih, razgovoano je i sa Narodnom strankom Radom za boljitak, HSP i BPS. Zaklju?eno je da SDA ne?e u?estvovati u bilo kakvim razgovorima ili parlamentarnim ve?inama koje uklju?uju SBB Fahrudina Radon?i?a.

 

SBB se sve više nedvosmisleno svrstava i podržava politiku HDZ BiH, SNSD sa ciljem da preko njih u?u u vlast. Sve to pokazuje koliko je bio opravdan stav SDA kada je rije? o privatnoj stranci Fahrudina Radon?i?a.

 

Okosnicu razgovora i budu?e parlamentarne ve?ine ?ine odnosi SDA sa SDP, rekao je Tihi?. On je najavio da ?e u narednih nekoliko dana bit ?e potpisan Protokol o osnovi za formiranje vlasti u FBiH i Platforma zajedni?kog nastupa u institucijama BiH u mandatnom periodu 2010-2014. Njemu ?e se pridružiti i neke hrvatske stranke, a biti otvoren mogu mu se priklju?iti i neke druge uz suglasnost potpisnika. SDA u osnovi podržava njegov sadržaj iako ima neke primjedbe koje ?e u daljnjim razgovorima ugraditi u kona?an tekst. Uvažen je dio zahtjeva hrvatskih politi?kih stranaka kojima se garantira institucionalna ravnopravnost Hrvata. 

 

Predsjednik SDA ponovio je zabrinutost zbog formiranja etni?kih blokova u RS – SNSD i SDS i kod hrvatskog politi?kog korpusa HDZ BiH i HDZ 1990. Vjerovali smo da je to vrijeme iza nas. To je posljedica spore implementacije izbornih rezultata, a posebno su zabrinjavaju?e najave ujedinjenja ovih blokova (predvi?en susret u Mostaru 21. decembra).

 

Kada ?e biti implementirani rezultati, smatra Tihi?, najviše ?e zavisiti od brzine uspostave vlasti u kantonima i FBiH. Ubrzo ?e se znati ko ne želi uspostavu vlasti i ko je odgovoran. SDA ?e u?initi sve da se ti procesi ubrzaju. Imaju?i u vidu obaveze koje nas ?ekaju, spremni smo pokazati visok stupanj uvažavanja drugog i druk?ijeg i zajedno, u datim i realnim odnosima politi?kih snaga, uz stalni dijalog praviti dogovore i kompromise za dobrobit države i svih njenih naroda i gra?ana.

 

To je mogu?e realnom politikom koja daje rezultate, korak po korak, ali stalno naprijed. Koliki ?e ti koraci biti - manji ili ve?i, zavisi i od drugih, ali važno je da se ide naprijed, da se ne stoji poru?io je predsjednik SDA na današnjoj sjednici Glavnog odbora.