2010-12-10
Izetbegovi? u Bruxellesu
Tradicija suživota

Izetbegovi? u Bruxellesu

 

Tradicija suživota

 

?lan Predsjedniš tva BiH Bakir Izetbegovi? u?estvovao je ju?er u Bruxellesu, na poziv organizacije Prijatelji Evrope, na politi?kom summitu u okviru kojeg je, u radu sesije o regionalnoj saradnji i ubrzanju evropskog puta zemalja zapadnog Balkana, imao izlaganje. Osvr?u?i se na burnu historiju Balkana, on je istakao da ona ipak nije narušila tradiciju suživota na ovim prostorima, naro?ito u BiH, ali je proizvela nepovjerenje i strah od drugog.

Rekao je da su na Balkanu i u BiH trenutno prisutna dva suprotstavljena trenda - težnja ka integracijama i zajedni?koj budu?nosti i, s druge strane, težnja ka stvaranju novih podjela.

 

Oslobo?enje, 10.12.2010.