2006-11-03
SDA pismom upu?enim glavnom i odgovornom uredniku Dnevnog avaza reagirala na tekst objavljen 03. novembra u ovom listu pod naslovom Šta je Martens preporu?io vodstvu SDA
U razgovoru sa Martensom ni u kom kontekstu nije spomenut SDP Osim ?injenice da je Sulejman Tihi?, predsjednik SDA razgovarao sa Wilfredom Martensom, predsjednikom Evropske narodne stranke u kojoj SDA ima status promatra?a, svi drugi navodi objavljeni u ovom tekstu su neistini

DNEVNI AVAZ n/r glavnog i odgovornog urednika Poštovani, Molimo da u sutrašnjem broju Dnevnog avaza objavite slijede?e reagiranje na tekst u Dnevnom avazu od 03. novembra 2006. godine – str. 2 – Šta je Martens preporu?io vodstvu SDA U RAZGOVORU SA MARTENSOM NI U KOM KONTEKSTU NIJE SPOMENUT SDP Osim ?injenice da je Sulejman Tihi?, predsjednik SDA razgovarao sa Wilfredom Martensom, predsjednikom Evropske narodne stranke u kojoj SDA ima status promatra?a, svi drugi navodi objavljeni u ovom tekstu su neistiniti. Normalno je da predsjednika Evropske narodne stranke kao najja?e parlamentarne grupe u Evropskom parlamentu kojoj pripadaju i vode?e partije u mnogim zemljama Evropske unije, interesira kako ?e se odvijati postizborni procesi u Bosni i Hercegovini. U tom smislu, gospodina Martensa jeste zanimala pozicija SDA i drugih bh. stranaka, ?lanica, promatra?a u Evropskoj narodnoj stranci. Budu?i da SDP nije ?lanica ove respektabilne politi?ke grupacije u Evropi, Martens i Tihi? je uop?e nisu spomenuli u razgovoru. Što se ti?e principa postizbornih koaliranja, svakom iole upu?enom u praksu demokratskih i razvijenih zemalja, gdje su temelji takve suradnje program i principi djelovanja vlasti koja se, prije svega, formira da bi radila u interesu države i njenih gra?ana. Ili se, možda, želi re?i da Bosni i Hercegovini na putu prema Evropskoj uniji i NATO nije potrebna vlada koja ?e okupiti sve bosanske evropski orijentirane stranke kako bi naša zemlja što prije stigla tamo gdje su gotovo svi naši susjedi odavno stigli? U svakom slu?aju, ne treba zamjeriti vašim novinarima koji su, vjerovatno zbog oskudnog poznavanja jezika koje Wilfred Martens govori (flamanski, engleski, francuski, njema?ki), umjesto novinarskog teksta javnosti plasirali spisak svojih želja. Samo tražimo da tu njihovu „malu“ grešku ispravite!