2010-09-29
SDA je na Alijinom putu - Dževad Hodži?, predava? na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu
Sulejman Tihi? je umjeren, odmjeren, razuman, realan, strpljiv i ustra­jan politi?ar

Dževad Hodži?, predava? na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

 

SDA je na Alijinom putu

Doktorirao je na Filozofskom fakultetu, a na FIN-u predaje etiku, ahlak i uvod u filozofiju: za Oslobo?enje portretira bošnja?ku politi?ku scenu

 

 

Uo?i svakih izbora otvori se i pitanje budu?nosti zemlje, bujaju me|unacionalne tenzi­je, ali se partije najmanje izjaš­njavaju o reformama i putu u NATO i EU. Zašto?

Više je okolnosti koje tome do­prinose. Politi?ki prostor koji je konstituiran, koji je, mogli bismo re?i, generiran sadašnjim usta­vnim ure|enju Bosne i Hercegovi­ne još u prvom planu ima naci­onalnu perspektivu svih stvari. Prema sadašnjem Ustavu BiH, na­cionalni kriterij name?e se kao klju?ni kriterij politi?kog organizi­ranja, okupljanja i opredjeljiva­nja. U takvoj ustavno-politi?koj konstelaciji neke stranke vide svo­ju jedinu šansu. Manipuliraju?i nacionalnim osje?anjima, produ­bljuju?i strah, podgrijavaju?i nacionalisti?ka raspoloženja, nastoje se, na lakši na?in, prema ve? isproba­nom receptu, ali, politi?ki neodgo­vorno, dokopati vlasti. Postoje i stranke koje još nastoje svojim bi­ra?ima prodati politi?ke iluzije o podjeli zemlje. Mislim na Dodikov SNSD i njegova obe?anja vezana za referendum o otcjepljenju. Onda imamo neke politi?are koji nasje­daju na takve prijetnje. Dodik kaže: "Otcijepit ?emo se!', a oni kažu: "Ne?ete!" On ponovo: „Ho?emo"! I tako to ide. Mi na bh. politi?koj sceni, posebno pred izbore, ima­mo, naravno, i mnogo malih, se­zonskih politi?kih stranaka kojima je naprosto lakše da pri?aju te romanti?arske, isprazne, nerealne, vješta?ke politi?ke pri?e koje ništa ne zna?e i ni?emu ne vode.

 

Prevara i laž

 

Postoje i stranke koje se zalažu za umjerenu politiku, za srednji put, za dijalog i kompromis. Na izborima prije ?etiri godine takva politika je bila u zna?ajnoj mjeri zaglušena bukom, maksimalisti?kim pri?ama, velikim rije?ima, radikalnim pristupima, isklju?ivim retorikama. U takvoj buci veliki broj gra?ana BiH nije mogao ?uti umjerene glasove, odmjerene i strpljive programe. Ja se nadam da ?e gra?ani, na izborima koji slije­de, pou?eni iskustvom protekle ?etiri, uglavnom izgubljene godi­ne, imati više sluha, hrabrosti i ra­zloga za umjereni put i politiku do­govaranja.

 

Ovi su izbori prili?no zaoš­trili ionako podijeljenu boš­nja?ku politi?ku scenu. Možete li portretirati lidere SDA, SBiH, SDP-a i SBB-a?

Nisam siguran mogu li to u?ini­ti na malom prostoru. Ali, evo, po­kušat ?u ih portretirati u skicama. Sulejman Tihi? je umjeren, odmjeren, razuman, realan, strpljiv i ustra­jan politi?ar. Njegovpoliti?ki portret bitno je odre?en strankom na ?ijem ?elu se nalazi. Mislim, u njegov politi?ki portret ulaze snaga, veli?ina i povijesna odgovornost SDA. Sulejman Tihi? baštini politi?ku filozo­fiju jedne epohalne politi?ke stran­ke. On je na ?elo SDA došao zahva­ljuju?i preporuci predsjednika rahmetli Alije Izetbegovi?a koji je vjerovao, preporu?uju?i Sulejmana Tihi?a, da je to u najboljem intere­su SDA, Bošnjaka i BiH. Za takav izbor Alija lzetbegovi?je imao ozbi­ljne i dalekovidne razloge, uteme­ljene na velikom iskustvu i odmje­rene prema politi?ki najrelevantnijim strana?kim, nacionalnim, državnim, regionalnim i me?una­rodnim konstelacijama i prilika­ma. Te prilike nisu se ni danas pro­mijenile. Ignorirati takve stvari bi­lo bi nepromišljeno. Za Bošnjake bi to bio luksuz bez pokri?a. I na po­sljednjem strana?kom kongresu Sulejman Tihi? je izabran za pred­sjednika stranke natje?u?i se s rele­vantnim protukandidatima u de­mokratskoj proceduri koja je za sve druge stranke nešto još nedos­tižno, gotovo nepojmljivo. Tihi?ev protukandidat s Kongresa Bakir Izetbegovi? je sada na njegov prijedlog kandidat SDA za Predsjedniš­tvo BiH. To je od ve?ine drugih bh. stranaka toliko daleko koliko je, poslužio bih se jednom dvo­zna?nom usporedbom, od BiH da­leko Amerika, u kojoj Obama svog strana?kog protukandidata za pred­sjedni?ke izbore, gospo?u Hillary Clinton postavi za državnog se­kretara. Haris Silajdži?? Na pro­šlim izborima dobio je veliku po­dršku Bošnjaka. Rezultati, ukupni rezultati na ravni politi?ke atmosfe­re u BiH su u odnosu na takvu po­dršku minijaturni, gotovo nevidlji­vi. Politi?ki gledano, problem s Harisom Silajdži?em sastoji se u nje­govoj politi?koj usamljenosti i osamljenosti. Iz te svoje osebujne i posvemašnje usamljenosti i osamljenosti on ne nalazi sugovornike ni u BiH ni u svijetu. S njegovom politikom kao da ?ekamo Godoa. Zlatko Lagumdžija? Mislim da o njemu imam bolje mišljenje nego mnoge njegove bivše strana?ke ko­lege pa i sadašnji ?lanovi njegove partije. Lidera SBB-a Fahrudina Radon?i?a još ne mogu politi?ki portretirati jer on još i nema poli­ti?ki portret. Mislim na okolnost da je Radon?i? tek po?eo. Na tom po?etku on se najavljuje kao spa­silac, mesija, ?ovjek s neba. U po­litici je to uvijek velika opasnost, prevara i laž. Politi?ko mesijanstvo uvijek je paravan za nešto drugo. Radon?i?ev samoportret uspje­šnog ?ovjeka u neuspješnom, odnosno beznadežnom vremenu, kao što sam nedavno kazao u kolumni, ne mogu razumjeti.

 

U Oslobo?enju ste se os­vrnuli na mogu?u koaliciju SDP-a i SBB-a, iako su to dvije krajnje opre?ne politi?ke ideo­logije. O ?emu je rije??

Tek ?emo vidjeti. Možda je po­srijedi samo predizborni blef. Ja sam pokušao iznijeti mogu?e razlo­ge eventualne spremnosti Lagumdžije na koaliciju s Radon?i?em. Oni su banalni. Rije? je o pukoj borbi za vlast. U ovoj prilici mogu samo po­noviti: ukoliko do?e do takve koali­cije, to ?e biti kraj SDP-a.

 

Sigurnost i država

 

Vaše politi?ko opredjeljenje je jasno, no ne možete negira­ti da i SDA nosi svoj dio krivice za stanje u BiH.

Podržavam bošnja?ku državo­tvornu i umjerenu politiku. A to zna?i da pripadam stranci s kojom su se Bošnjaci uspravili, s kojom smo osvojili slobodu, s kojom smo obnovili državnost Bosne i Herce­govine, s kojom smo obnovili ze­mlju, s kojom smo dostigli sadašnji stupanj unutrašnje integracije i s ko­jom taj put, prema mom ?vrstom uvjerenju, jedino možemo nastavi­ti i uvesti BiH u NATO i EU. Dakle, ja pripadam SDA. Osvrnem li se na proteklih dvadeset godina, ta tri slova, to SDA, za mene su skra?enica za sljede?e tri rije?i: Sloboda, Demokratija i Alija (Izetbegovi?).

Mislim li na vrijeme koje dolazi, ta stranka za mene zna?i skra?eni­cu za: Sigurnost, Državu i politi?ko naslijele Alije Izetbegovi?a. Una­to? svim slabostima, teško?ama, unato? svim iskušenjima kroz ko­ja je prolazila i kroz koja prolazi, a koja me, uostalom, samo dodatno motiviraju da se još više i još neposrednije angažiram, SDA je za me­ne više od jedne politi?ke stranke. Zbog svega onog šta je zna?ila za BiH i za Bošnjake, zbog njene po­liti?ke orijentacije i njenog poli­ti?kog programa, zbog ljudi, zbog jednog velikog vremena koje je zahva?eno tom posudom koja se zove SDA, zbog tog vremena koje nije naše prošlo vrijeme, Bošnjaci bi se prema SDA morali odnositi s velikim uvažavanjem. Nije SDA plasti?na ?aša koju, nakon što smo iz nje utolili žel, malo zgužvamo u ruci i bacimo.

 

Koalicija za NATO i EU

 

Prije svega, to mora biti koalicija u kojoj ?e, prema ustavnoj obavezi, politi?ki biti predstavljena sva tri naroda. To u velikoj mje­ri odre?uje, odnosno sužava manevarski prostor za koaliranje u Bosni i Hercegovini. Drugim rije?ima, gra?ani i narodi u ve­likoj mjeri odre?uju sastav budu?e koalicije. Bilo bi dobro da gra?ani na ovim izborima svoje povjerenje daju umjerenim po­litikama, politi?kim strankama i politi?arima. Kako god bude, da bi BiH nastavila, zapravo ubrzala svoje kretanje na putu kao evrop­skim i evroatlantskim integracijama, poslije ovogodišnjih izbo­ra morali bismo imati stabilnu parlamentarnu ve?inu, stabilnu koaliciju i vladu. Kako nam se ne bi ponovile prethodne ?etiri go­dine, u Predsjedništvu bismo trebali imati nove ljude, otvorene, spremne za dogovor, okrenute budu?nosti, s novom energijom i snažnim politi?kim legitimitetom.

Vildana Selimbegovi?

Oslobo?enje, 29.09.2010.