2010-09-27
Održan Centralni predizborni skup SDA Mostar-Stari Grad
Velikom broju prisutnih ?lanova SDA Mostar-Stari Grad, kao i gostima iz susjednih sredina, sino? su u velikoj Sali Megamarkta predstavljeni kandidati za kantonalnu skupštinu, federalni i državni parlament, sa podru?ja Mostara. Kandidati su u najkra?em izložili vlastite stavove spram svog budu?eg angažmana u institucijama vlasti, odnosno politi?kog djelovanja. Jednodušan stav svih predstavnika SDA, kako se moglo ?uti, jeste odbrana temeljnih principa a oni se prije svega manifestiraju u zalaganju i borbi za o?uvanje i ja?anje pozicije BiH u svakom pogledu, državno-pravnom, ekonomskom i kulturnom.

Velikom broju prisutnih ?lanova SDA Mostar-Stari Grad, kao i gostima iz susjednih sredina, sino? su u velikoj Sali Megamarkta predstavljeni kandidati za kantonalnu skupštinu, federalni i državni parlament, sa podru?ja Mostara. Kandidati su u najkra?em izložili vlastite stavove spram svog budu?eg angažmana u institucijama vlasti, odnosno politi?kog djelovanja. Jednodušan stav svih predstavnika SDA, kako se moglo ?uti, jeste odbrana temeljnih principa a oni se prije svega manifestiraju u zalaganju i borbi za o?uvanje i ja?anje pozicije BiH u svakom pogledu, državno-pravnom, ekonomskom i kulturnom.

Na samom po?etku prisutne je u ime OO SDA Stari Grad pozdravio Faruk ?upina, koji je u svom izlaganju posebno potencirao zalaganje za državu zakona i pravde, kao realnu osnovu na kojoj treba ja?ati evropsku poziciju i orjentaciju zemlje. U svom obra?anju ?upina je i budu?e predstavnike na svim razinama vlasti, kojima glasa?i budu dali povjerenje, podsjetio da oni predstavljaju figure kojima gra?ani daju legitimitet, zbog ?ega prvenstveno moraju voditi ra?una o njihovim interesima.

Velikom broju okupljenim se na kraju obratio nosilac liste SDA za HN kanton i aktuelni predsjednik Skupštine ovog kantona Ramiz Jelovac, koji je izložio niz problema sa kojima ?e se izabrani u narednom periodu suo?avati. Sublimiraju?i vlastita iskustva iz prethodnog mandata u Skupštini HN kantona, Jelovac je apostrofirao temeljne principe politi?kog djelovanja koji ne smiju biti upitni niti podložni „druga?ijim rješenjima“ s obzirom na poziciju Bošnjaka u HN kantonu i Gradu Mostaru, apostrofiraju?i dijalog kao najbolje rješenje za nastavak politi?ke borbe, koja ?e voditi ja?anju institucija vlasti, osnove prosperiteta u svakom pogledu.