2010-09-21
Neodgovoran odnos Op?ine Novi Grad prema projektu sarajevske zaobilaznice
Stranka demokratske akcije (SDA) smatra da je odnos Op?ine Novi Grad i Socijaldemokratske partije BiH (SDPBiH), koja ve? deset godina obnaša vlast u ovoj op?ini, prema projektu sarajevske zaobilaznice potpuno neodgovoran i neprihvatljiv

Neodgovoran odnos Op?ine Novi Grad prema projektu sarajevske zaobilaznice

 

Stranka demokratske akcije (SDA) smatra da je odnos Op?ine Novi Grad i Socijaldemokratske partije BiH (SDPBiH), koja ve? deset godina obnaša vlast u ovoj op?ini, prema projektu sarajevske zaobilaznice potpuno neodgovoran i neprihvatljiv.

 

Naime, Vlada FBiH je osigurala stabilnu finansijsku konstrukciju za izgradnju jednog od najve?ih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini, ali su radovi usporeni jer nadležne službe u Op?ini Novi Grad ve? godinama nisu u stanju razriješiti imovinsko-pravne odnose i donijeti plan za eksproprijaciju zemljišta.

 

Iako je Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op?ine Novi Grad na zahtjev JP Direkcija za ceste FBiH, još 14. novembra 2006. godine zapo?ela aktivnosti za potpunu eksproprijaciju nekretnina na dijelu lokaliteta Jošanica – Butile, do danas taj posao nije završen.

 

Napominjemo, sarajevska zaobilaznica se gradi od novca me?unarodnih banaka i procedura je takva da se novac ispla?uje mjese?no prema ura?enom poslu. Bez op?inskog rješenja za eksproprijaciju zemljišta, Vlada Sarajevskog kantona ne može uplatiti potrebna sredstva za gradnju, a  izvo?a?i radova ne mogu dobiti gra?evinsku dozvolu.