2006-09-16
PREURANJENO POTPISIVATI SPORAZUM IZME?U RS-a I SRBIJE
Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? smatra da je preuranjeno potpisivati sporazum o specijalnim odnosima izme?u entiteta Republike Srpske i Srbije jer još nisu riješena pravna pitanja ko ima pravo zaklju?iti sporazum s entitetom RS, da li je to Srbija ili Crna Gora.

“O tome odluku treba da donesu i institucije BiH”, kazao je u izjavi za FENU predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi?. “Prema Ustavu BiH, entiteti imaju pravo zaklju?iti sporazum sa Saveznom Republikom Jugoslavijom i Republikom Hrvatskom. Pošto sada više nema SRJ, ako je to Srbija, onda na takav sporazum treba da pristane i BiH”, kazao je Tihi?. “Smatram da nije dobro da Srbija zaklju?uje sporazum o tome a da se uop?e ne konsultuje s institucijama BiH. Nije dobro za Srbiju da takav sporazum diže na državni nivo, po pitanju vije?a za implementaciju, a da uop?e ne konsultuje institucije BiH”, dodao je Tihi?. “Dejtonski sporazum predvi?a mogu?nost zaklju?enja posebnih odnosa entiteta sa SR Jugoslavijom, ne Srbijom. Ako je to Srbija ili pak Crna Gora, mijenja se me?unarodni sporazum, mijenja se Ustav BiH. Mora se prethodno promijeniti Ustav BiH ili pak državne institucije mogu dati suglasnost da to bude Srbija umjesto SRJ. Prije toga nije mogu?e, s formalne ta?ke, zaklju?iti sporazum”, naglasio je Tihi?. Prema njegovim rije?ima, brzina zaklju?ivanja sporazuma, tajnost sadržaja sporazuma, u kojem ne u?estvuju ni predstavnici bošnja?kog ili hrvatskog naroda, stvaraju odre?ene sumnje i rezerve i u tom pogledu. “Nivo vije?a za implementaciju ovog sporazuma gdje u?estvuje predsjednik Srbije, predsjednik Vlade Srbije, s jedne strane, a s druge strane predsjednik Vlade i predsjednik entiteta RS stvara odre?enu sumnju”, kazao je Tihi?. Dodao je da se ovakav sporazum ne može zaklju?iti bez u?eš?a i predstavnika druga dva konstitutivna naroda, jer je Republika Srpska je entitet i Srba i Bošnjaka i Hrvata i ostalih. Novi sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa izme?u Srbije i Republike Srpske trebalo bi da bude potpisan u Banjoj Luci 26. septembra, a zaklju?ak o tome donijela je Vlada Republike Srpske.