2010-09-15
Narod zna da se ništa zna?ajno o BiH niti rješava niti planira rješavati bez Stranke demokratske akcije
Stranka SDA se od svog osnivanja brinula o državi, o rješavanju problema u najtežim uvjetima, o stabilnosti penzija i bora?kih naknada, napretku Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji.

Halid Genjac: „Narod zna da se ništa zna?ajno o BiH niti rješava niti planira rješavati bez Stranke demokratske akcije”

 

„Stranka SDA se od svog osnivanja brinula o državi, o rješavanju problema u najtežim uvjetima, o stabilnosti penzija i bora?kih naknada, napretku Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Jedina je stranka u BiH koja je pridružena ?lanica ‘Evropskih narodnih stranaka’, najja?e grupacije u Evropskom parlamentu”, istakao je Halid Genjac, poslanik SDA u Predstavni?kom domu Parlamentarne skupštine BiH na predizbornom skupu u Fojnici.

 

Pred mnogobrojnim ?lanovima i simpatizerima SDA poru?eno je da su glavni prioriteti Stranke demokratske akcije razvojni zahvati koji ?e pospješiti zapošljavanje, prilago?avanje obrazovnog sistema potrebama tržišta rada i stvaranje uvjeta za pove?anje mobilnosti radne snage.

 

Nova radna mjesta donose novi stepen sigurnosti i omogu?avaju još bolji ambijent. Dok se mnogi politi?ari danas koriste „velikim rije?ima”, narod ostaje bez posla, ugrožene su penzije, uvukao se strah i nesigurnost. Da je rahmetli predsjednik Alija Izetbegovi? tako radio, do danas bi se raspala Bosna i Hercegovina”, dodao je Bakir Izetbegovi?, kandidat SDA za bošnja?kog ?lana Predsjedništva BiH.