2010-09-14
SDA pripremila temeljite odgovore na klju?ne zahtjeve Sindikata
Cijene?i zalaganja Saveza samostalnih sindikata BiH da se radnicima osigura prosperitetnija budu?nost, Stranka demokratske akcije (SDA) odgovorit ?e u traženom roku na pitanja koje je postavio Sindikat

SDA pripremila temeljite odgovore na klju?ne zahtjeve Sindikata

 

Cijene?i zalaganja Saveza samostalnih sindikata BiH da se radnicima osigura prosperitetnija budu?nost, Stranka demokratske akcije (SDA) odgovorit ?e u traženom roku na pitanja koje je postavio Sindikat.

 

Uvažavaju?i zna?aj i brigu za radnike, SDA je pripremila temeljite odgovore na zahtjeve Sindikata, u kojima je ponu?en konkretan program rješavanja klju?nih problema iz oblasti ekonomske i socijalne politike, što je i sastavni dio naše izborne platforme.


Prioriteti SDA su razvojni projekti, s akcentom na efikasnije mjere zapošljavanja, ali i o?uvanja postoje?ih radnih mjesta. SDA je pripremila konkretne ekonomske programe koji ?e odgovoriti na narasle potrebe našeg društva.


Cilj SDA je stvaranje uprave u kojoj ?e ?ovjek, odnosno pojedinac, biti subjekt društvenih procesa. U fokusu SDA, bi?e rad na reformama koje ?e uspostavom efikasnije i funkcionalnije ekonomije, te smanjenjem javne potrošnje omogu?iti poboljšanje poslovnog ambijenta u BiH.


Cijene?i dosadašnju saradnju sa Sindikatom u rješavanju problema radnika, u kojoj je SDA uvijek imala aktivno u?eš?e, izražavamo o?ekivanje da ?emo i u narednom periodu voditi korektan i dinami?an dijalog s ciljem poboljšanja ekonomskog i socijalnog položaja gra?ana naše zemlje.