2010-09-06
Reforma javne uprave prioritet za demokratizaciju i ekonomski razvoj
Kao produkt nametnutih ustavnih rješenja, Bosna i Hercegovina ima neracionalan državni aparat, te je hitna racionalizacija i reforma javne uprave kao jedan od glavnih prioriteta Stranke demokratske akcije

Reforma javne uprave prioritet za demokratizaciju i ekonomski razvoj

 

Kao produkt nametnutih ustavnih rješenja, Bosna i Hercegovina ima neracionalan državni aparat, te je hitna racionalizacija i reforma javne uprave kao jedan od glavnih prioriteta Stranke demokratske akcije.

 

U tom cilju, planiramo u etapama smanjiti broj namještenika, ali poboljšati efikasnost, kao i sam poslovni ambijent. Ova je reforma ujedno i sredstvo demokratizacije društva kroz afirmaciju principa transparentosti, odgovornosti, sudjelovanja gra?ana u javnim poslovima i kreiranju politika, kao i višem nivou usluga gra?anima. Stoga je i u neposrednoj vezi s afirmacijom principa vladavine prava.

 

Reforma javne uprave u BiH tako?er je i jedan od klju?nih politi?kih prioriteta za dalji napredak BiH u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Zato je nužna dosljedna provedba usvojene Strategije za reformu javne uprave i njenih Akcionih planova, u skladu s dobrom praksom zemalja EU.

 

Racionalizaciju javne uprave u BiH je posebno teško provesti zbog odsustva subordinacije i klasi?ne hijerarhije te zbog takve distribucije funkcija izme?u razli?itih nivoa vlasti koja, npr., dopušta ?ak i 13 ministarstava istog resora. Stoga se kao nužna name?e potreba da se racionalizacija razmatra na svakom pojedinom upravnom nivou. To je mogu?e ostvariti koncentracijom pomo?nih poslova i smanjenjem prate?eg administrativnog aparata.

 

Kao primjer kako treba provesti reforme javne uprave posebno isti?emo Ministarstvo odbrane BiH na ?elu s ministrom Selmom Cikoti?em, koje je provelo reformu odbrane na na?in koji je našu državu približio ?lanstvu u NATO-u i EU. SDA se uvijek borila i za nezavisan, efikasan i transparentan pravosudni sistem. Stoga smatramo nužnim formirati Vrhovni sud BiH sa zadatkom ujedna?avanja sudske prakse u cijeloj zemlji.

 

Jedno od prioritetnih pitanja za SDA bila je uspostava Agencije za borbu protiv korupcije na državnom nivou, koji je bio jedan od uvjeta za liberalizaciju viznog režima. Uspostavom ove agencije napravili smo veliki korak u borbi protiv korupcije na kojoj ?emo posebno insistirati. Zalagat ?emo se i dalje za sveobuhvatnu reformu policije i sigurnosnog sistema, te insistirati na usvajanju i implementaciji zakona o jedinstvenoj organizaciji i djelovanju sigurnosnog sistema na nivou cijele BiH pod civilnim nadzorom.