2010-08-28
SDA odlu?no protiv korupcije
Stranka demokratske akcije BiH (SDA) jedina je politi?ka stranka u našoj zemlji koja je onemogu?ila kandidaturu za zakonodavnu i izvršnu vlast lica koja su optužena ili osu?ivana za nezakonit rad

SDA  odlu?no protiv korupcije

 

 

Stranka demokratske akcije BiH (SDA) jedina je politi?ka stranka u našoj zemlji koja je onemogu?ila kandidaturu za zakonodavnu i izvršnu vlast lica koja su optužena ili osu?ivana za nezakonit rad.  

 

Jedino SDA insistira na smjeni dužnosnika protiv kojih u toku mandata do?e do podizanja optužnice. Insistirat ?emo da ovo bude i princip rada ostalih politi?kih partija u državi.

 

„ SDA se zalaže za efikasnost pravosudnih organa i naši predstavnici u vlasti zahtjevat ?e da se u Visoko sudsko i tužila?ko vije?e BiH izaberu ljudi koji su stru?ni, kompetentni i hrabri da se bore i izbore sa korupcijom,“ kazala je Alma ?olo, poslanica SDA u Domu naroda Parlamenta BiH na forumu Transparency International BiH održanom danas u Sarajevu o temi „Šta je korupcija BiH? Mi izme?u nas i Evropske unije“.

 

Rješenje za ovaj problem SDA vidi u dobrom zakonodavnom okviru, koji ?e pooštriti mjere kazne, a za to postoji otvorena i ?vrsta volja, što ?e gra?ani prepoznati i vrednovati.

 

Stranka se zalaže da po?inioci krivi?nih djela, bez izuzetaka, budu procesuirani i da se niko ne može skrivati iza naroda, politi?ke stranke ili institucije.

 

„U borbi protiv korupcije treba pokazati ozbiljnost i SDA poziva tužilaštva, sudove i gra?ane da nam se pridruže u ovoj borbi,“  poru?ila je Alma ?olo.