2010-07-30
Obra?anje predsjednika SDA Sulejmana Tihi?a na promociji kandidata SDA u Grada?cu
Nastavit ?emo raditi na afirmaciji bh. identiteta kao zajedni?ke odrednice svih gra?ana, ja?anja patriotske svijesti i osje?aja pripadnosti državi Bosni i Hercegovini

Grada?ac, 30. juli 2010. godine

Dame i gospodo,

Selam alejkum i dobar dan,

u v o d

 

Najprije zahvaljujem doma?inu – SDA Grada?ac za pripremu i organizaciju ovoga skupa.

?estitam svim kandidatima na listama SDA za predstoje?e izbore. Želim da odgovorno i dostojanstveno zastupate i predstavljate politiku SDA, da naše liste i kandidati dobiju najviše glasova, a najbolji i najzaslužniji budu izabrani na odgovorne pozicije.

Prije dvije godine, okupili smo se na srednjevjekovnom bosanskom kraljevskom gradu Bobovcu, krenuli i ostvarili pobjedu na lokalnim izborima. Danas iz Grada?ca, sa Kule Husein–kapetana Gradaš?evi?a, Zmaja od Bosne, jednog od simbola postojanja Bosne i Hercegovine i borbe za njenu samostalnost i opstanak, kre?emo u još jednu izbornu pobjedu.

strategija i ciljevi

 

Bosna i Hercegovina i naš narod su razlog osnivanja, postojanja i djelovanja SDA. Zato i danas, na ovome mjestu želimo re?i i obavezati se da ?e naš cjelokupni rad bit podre?en našem osnovnom cilju SDA, a to je o?uvanje i borba za našu jedinu domovinu Bosnu i Hercegovinu.

A za kakvu Bosnu i Hercegovinu se zalaže SDA?

-          Državu ravnopravnih naroda - Bošnjaka, Srba, Hrvata i ostalih koji je smatraju svojom domovinom, žele živjeti u njoj i graditi bolju budu?nost za svoju djecu, unuke i budu?e generacije,

 

-          Demokratsku i pravnu državu u kojoj se poštuju ljudska prava i slobode,

 

-          Decentraliziranu državu multietni?kih ekonomskih regija u kojoj ?e svi biti ravnopravni na cijeloj teritoriji države, bez obzira na etni?ku, vjersku ili drugu pripadnost.

 

Zato je naš najvažniji cilj borba za državu, borba za zakone, borba za uspostavu institucija. A kada imamo državu, zakone i institucije, tada ?emo najlakše mo?i zaštititi, razvijati i unapre?ivati ljudska prava i slobode.

Želimo da naše razlike: vjerske, etni?ke i druge budu naše prednosti i bogatstvo, a ne razlog za podjele i sukobljavanje.

Zalagat ?emo se za izgradnju povjerenja me?u narodima i gra?anima. U tome je nezamjenjiva uloga Haških i doma?ih sudova, jer na temeljima istine i pravde možemo lakše graditi bolju budu?nost

Nastavit ?emo raditi na afirmaciji bh. identiteta kao zajedni?ke odrednice svih gra?ana, ja?anja patriotske svijesti i osje?aja pripadnosti državi Bosni i Hercegovini.

Dosljedno i trajno ?emo ?uvati i baštiniti tekovine antifašizma na kojima se sazdani EU i demokratski svijet, jer je to zajedni?ka odrednica kako NOB 1941-1945, tako i odbrambeno-oslobodila?kog rata 1992-1995 godine.

Zato u našoj izbornoj platformi dominira ekonomski razvoj i zapošljavanje prvenstveno u segmentu izgradnje infrastrukture, energetskih objekata i poljoprivrede.

Moramo infrastrukturu Bosne i Hercegovine integrirati u prostor Evropske unije što u prvom redu zna?i ubrzanu gradnju auto-cesta na Koridoru 5c, auto-ceste Tuzla – Orašje, brze ceste Lašva – Donji Vakuf, rekonstrukciju željeznice kako na trasi Koridora 5c tako i Br?ko - Banovi?i i Doboj – Tuzla – Zvornik.   

U energetskom sektoru planiramo gradnju elektrana i alternativnog gasovoda Bosanski Brod – Zenica te osposobljavanje Terminala Federacije BiH. Investicije u oblasti infrastrukture i energetskog sektora, kao i ja?i poticaji poljoprivredi osigurat ?e pove?anje broja zaposlenih

Naša Platforma daje odgovore i nudi rješenja svih važnijih pitanja. Trudit ?emo se da ostvarimo definirane ciljeve – normalno uz dijalog i dogovor sa ostalim politi?kim subjektima u našoj zemlji.

Daleko ?emo lakše rješavati politi?ke i druge probleme ukoliko imamo ekonomski razvijenu i prosperitetnu državu, pogotovu projekte koji je integriraju.

 

protekli period

 

Dame i gosopodo,

 

Ovo je prilika i obaveza da se osvrnemo na rezultate u protekle ?etiri godine. Sve je po?elo sa rušenjem Aprilskog paketa ustavnih i drugih reformi 2006. godine. Taj paket je zna?io ja?u i funkcionalniju državu Bosnu i Hercegovinu i slabije entitete. Me?utim, neozbiljni, neodgovorni politi?ari i avanturisti srušili su ovaj Sporazum, stavljaju?i tako li?ne i uskostrana?ke interese ispred interesa države i naroda.

Posljedica rušenja Aprilskog paketa su rezultati op?ih izbora 2006. godine kada su pobijedile politike isklju?ivosti, politike sve ili ništa, politike 100 %, zbog ?ega su   Bosna i Hercegovina i njeni gra?ani izgubili ?etiri godine. Na drugoj strani - u RS, politi?ari koji su pristali na kompromise u Aprilskom paketu vratili su se na startne dejtonske pozicije, bore?i se ne samo da zadrže loša dejtonska rješenja, ve? da ospore i ponište do tada provedene reforme.

Politika isklju?ivosti uporište uglavnom traži u prošlosti, zloupotrebljava stradalni?ke populacije, njihovu bol i patnju, a ne rješava njihove probleme. Umjesto konkretnoga rada i rješavanja aktualnih životnih problema gra?ana, dominantna su pitanja iz prošlosti.  

Istovremeno, zaustavljeni su procesi dijaloga, dogovora i kompromisa. Svjedoci smo zastoja u ispunjavanju uvjeta za ?lanstvo Bosne i Hercegovine u EU i NATO. Jedina reforma koju su proveli oni koji su srušili Aprilski paket jeste tzv. reforma policije koja nije ništa drugo do legalizacija policije RS i uop?e dejtonskog ustroja policije, a time i ja?anja entiteta RS! SDA je, normalno, glasala protiv takvih rješenja!

Na kraju možemo re?i: Rezultat parola BH 100%, sve ili ništa, jedne  avanturisti?ke, neodgovorne politike jeste slabija Bosna i Hercegovina, a ja?a Republika Srpska!

Da je usvojen Aprilski paket, danas bi Bosna i Herceovina bila ?lanica NATO i blizu punopravnom ?lanstvu EU.

Umjesto da Predsjedništvo Bosne i Hercegovine bude mjesto dijaloga, dogovora i kompromisa u rješavanju problema na dobrbit države i svih njenih gra?ana, ono je postalo mjesto unutarnjih sukoba i blamaže Bosne i Hercegovine u svijetu.  

U posljednje ?etiri godine, osim populisti?kih izjava pojedinih ?lanova Predsjedništva BiH datim u svrhu prikupljanja jeftinih politi?kih poena, Predsjedništvo nije riješilo niti jedan ozbiljan problem iz svoje nadležnosti, po?ev od nastavka reformi odbrane do vanjske politike. Regionalna suradnja, posebno sa susjedima, je na najnžem nivou.

I u takvim okolnostima, SDA je pokušavala i riješila neke probleme onako kako je to jedino mogu?e – dijalogom i dogovorom sa politi?kim predstavnicima drugih naroda, politikom korak po korak.

U okviru osporavanog Prudskog procesa uspjeli smo riješiti pitanja pravnog statusa Distrikta Br?ko. Uspjeli smo posti?i dogovor - po?elo je sa prijedlogom o ustavnom zakonu, a završilo na najbolji na?in - amandmanom na Ustav Bosne i Hercegovine. Da je bilo razuma i hrabrosti, umjesto demagogije i populisti?kih izjava, u okviru ovoga procesa smo mogli riješiti i pitanje zakona o popisu stanovništva, državne imovine i zapo?eti ozbiljne razgovore o ustavnoj reformi.

Prihvatili smo i rješenja iz Butmirskog paketa ustavne reforme jer je to u osnovi bio Aprilski paket. Njime bismo riješili zna?ajan dio ustavnih pitanja. Da li zato što nismo riješili sve treba odbiti ono što se u ovom vremenu može riješiti? Tim prije što su sva predložena rješenja bila bolja od dejtonskih. Stranke iz RS su se povukle sa aprilskih na dejtonske pozicije, a onima koji su rušili Aprilski paket pridružili su se SDP i hrvatske stranke. Zato treba insistirati na pitanju odgovornosti onih koji su odbili Aprilski i Butmirski paket jer su odbili 60% ustavne reforme, zaustavili put evropski put Bosne i Hercegovine, a nisu ponudili ništa drugo. Otjerali su SAD i EU i veliko je pitanje da li ?e se oni ikada u takvom kapacitetu ponovno angažirati da nam pomognu.

Na me?unarodnoj sceni, SDA je bila aktivna kako u okviru Evropskie narodne stranke tako i regionalne suradnje, posebno sa svim našim susjedima i imali kontakte u susrete na najvišem nivou - od Crne Gore, Hrvatske do Srbije, uklju?uju?i i prvu državno-strana?ku posjetu Sandžaku nakon 20 godina.

Dame i gospodo,

 

izborna kampanja

 

U predizbornoj kampanji slušat ?ete velike pri?e, velika obe?anja, izborne programe, kritike i izjedna?avanje odgovornosti stranaka na vlasti. Obe?avat ?e da ?e uraditi ovo ili ono. Kao da to niko prije njih nije znao ni htio (u)raditi, samo treba njih izabrati i sve ?e biti riješeno! Me?utim, ne?e vam re?i niti kako, ni sa kime ?e to uraditi, a znamo da niko ne može sam, da za sva rješenja treba visok stupanj suglasnosti politi?kih predstavnika svih bh. naroda i gra?ana koji mora izdržati i entitetsko i etni?ko glasanje.

Opet se javljaju neki avanturisti koji se žele igrati sa državom  zarad ostvarenja li?nih interesa. Obe?avaju kule i gradove, tornjeve po cijeloj Bosni i Hercegovini. Obe?avaju navodno vra?anje digniteta i ponosa bošnja?kog naroda pri?om o nekakvoj bošnja?koj - muslimanskoj državi, zloupotrebom bora?kih i stradalni?kih populacija, uglavnom floskulama utemeljnim na politici iz prošlosti. A dobro znamo kakve je posljedice imala takva politika!

I opet takve politi?are i politike podržavaju oni pojedinci i grupe koji su podržavali i avanturisti?ku politiku sve ili ništa, Bosna 100% i sl. Uvjeren sam da ?e gra?ani tu podvalu prepoznati. ?ini mi se – prema anketama, da ve? jesu.

SDA ?e nastaviti voditi državotvornu, odgovornu, umjerenu i  realnu politiku, politiku stalnog dijaloga, dogovora i kompromisa, politiku korak po korak, ali stalno naprijed, politiku koja je dala i daje rezultate, jedinu mogu?u politiku, posebno u državi kakva je Bosnia i Hercegovina. Ovakva politika nema alternative, sve drugo vodi u podjele i sukobe!

Zašto glasati za SDA, a ne za druge stranke? Osim navedenih razloga, za SDA treba glasati jer je to jedina prava demokratska stranka, stranka koja je znala voditi procese i imala hrabrosti donositi važne odluke. SDA nije sklona avanturizmu i populisti?koj politici i interes države stavlja iznad strana?kih interesa.

Kada kažemo da smo demokratska, ozbiljna i odgovorna stranka, onda mislimo na našu politiku za koju se zalažemo, na?in kako donosimo odluke u okviru institucija stranke, kroz demokratske izbore i rasprave. Vidjeli ste kako druge stranke kako biraju svoja vo?stva, posebno predsjednike. To su javna glasanja, aklamacijom, a ako su glasanja tajna, onda imaju samo po jednog kandidata! U takvim strankama se i odlu?uje na isti na?in. To su, kako bi pravnici znali re?i, društva jednog lica. ?ak ?ete za neke od njih, na glasa?kim listi?ima za izbore pored naziva stranke na?i i imena njihovih predsjednika!, koji su, naravno, izabrani javnim glasanjem kao jedini kandidati, baš kako se to radilo u bivšem sistemu. Zato vas pitam, treba li upravljanje državom povjeriti društvima jednog lica?! Šta ako se to lice razboli, ili mu se ne radi, ili nije danas raspoložen, ili je slu?ajno ters, pa mu niko ne može pri?i? Uvjeren sam da ne možemo! Državu mogu voditi samo ozbiljne i odgovorne demokratske strakne!

SDA je više od obi?ne stranke. Za nju se glasa kako zbog dobrih programa, dosadašnjih rezultata i dobrih kandidata tako i zato što joj se vjeruje. Za SDA glasaju oni koji je hvale, ali i oni koji je kritiziraju. Za SDA se glasa zato što se svi mi – bili njeni ?lanovi ili simpatizeri osje?amo dijelom bh. identiteta jedinstva i razli?itosti. SDA nije nijedan pojedinac, uklju?uju?i sadašnjeg, prvog ili budu?eg predsjednika. SDA smo svi mi zajedno!

Dame i gospodo, 

Uvjeren sam da ?e na narednim izborima pobijediti jedinstvena i jaka SDA! To zna?i

  1. da ?e SDA zadržati poziciju najja?e bh. stranke na državnom i federalnom nivou i da ?emo biti najja?a probosanska politi?ka stranka u RS!
  2. da ?e pobijediti naši kandidati: Bakir Itzetbegovi? za ?lana Predsjedništva BiH, a Šefket Hafizovi? za potpredsjednika RS!

Bakir Izetbegovi?, predsjednik Kluba SDA u Zastupni?kom domu Parlamenta BiH, je najbolji kandidat za ?lana Predsjedništva. On ?e, s obzirom na svoje životno, radno i politi?ko iskustvo u ratu i poslije rata, najbolje obavljati ovaj posao.

Šefket Hafizovi? iz Srebrenice, bivši na?elnik op?ine Srebrenica, potpredsjednik NSRS u dva mandata sa dugogodišnjim polti?kim i radnim iskustvom, najbolje razumije složenu problematiku RS i svojom smirenoš?u i odgovornošu može adekvatno parirati robusnom i ponekad bezobraznom Dodiku.

Dame i gospodo,

U Bosni i Hercegovini je bi(va)lo je i teže, pa smo uspjeli. Uvjeren sam da ?emo biti jedinstveni i uz Božiju pomo? pobijediti na izborima, i to ubjedljivo.

Danas želimo poslati dvije poruke – onima koji žele Bosnu i Hercegovinu i onima koji pokušavaju raditi na njenoj podjeli:

1. Sve koji žele Bosnu i Hercegovinu pozivamo na dijalog i dogovor za ure?enje Bosne i Hercegovine kao države ravnopravnih naroda i gra?ana, u kojoj ?emo se svi – Bošnjaci, Srbi, Hrvati i svi drugi osje?ati slobodno i gdje ?e naše razlike biti naša prednost, a ne razlog za sukobljavanje!

Pozivamo vas na beskompromisnu borbu protiv kriminala jer je to danas najve?a prijetnja Bosni i Hercegovini i njenim gra?anima!

 

  1. Onima koji razmišljaju ili pokušavaju raditi na podjeli ili svojatanju Bosne i Hercegovine poru?ujemo: Uzalud trošite snagu i vrijeme! 

 

NE?ETE USPJETI, jer niste uspjeli ni ranije!

NE?EMO VAM TO DOPUSTITI kao što nismo dopustili ni do sada! 

 

Zato vas pozivam da glasate za SDA, za politiku kontinuiteta u borbi za Bosnu i Hercegovinu.

Sa SDA cjelovita BiH!.

Neka živi Bosna i Hercegovina - naša jedina domovina!