2006-03-30
PRES KONFERENCIJA SDA
Pozivamo gra?ane BiH da se detaljno upoznaju sa sadržajem dogovora sedam politi?kih stranaka kao i tekstom amandmana na Ustav. Tako?er, pozivamo Ustavno-pravnu komisiju Parlamenta BiH da organizira široku javnu raspravu.

I Najodgovorniji predstavnici SDA ?e narednih dana širom BiH održavati javne tribine na kojima ?e se gra?anima pojašnjavati suštinu teku?ih ustavnih promjena. Pozivamo gra?ane BiH da se detaljno upoznaju sa sadržajem dogovora sedam politi?kih stranaka kao i tekstom amandmana na Ustav. Tako?er, pozivamo Ustavno-pravnu komisiju Parlamenta BiH da organizira široku javnu raspravu. SDA pozdravlja Rezoluciju Rijaseta Islamske zajednice o ustavnim promjenama kao ozbiljan i odgovoran ?in prema državi BiH i njenim gra?anima. Predložena ustavna reforma je od velikog zna?aja za državu BiH. Ona zna?i bitno slabljenje entiteta i ja?anje države BiH. Ova reforma otvara put u sljede?u reformu a garancija da ?e se to desiti je stav SAD-a i Evropske unije. Na ovosedmi?nom skupu predstavnika politi?kih stranaka iz BiH u Italiji, u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer, jasno je stavljeno do znanja bh. politi?arima da samo uspješno okon?ana prva faza otvara put u drugu fazu te da ?e usvajanje ovog paketa ustavnih reformi omogu?iti lakši put BiH u Evropsku uniju i NATO savez. Pozivamo oponente ove reforme da odu me?u povratnike u Bijeljinu, Srebrenicu, Prijedor, Zvornik, Višegrad i druge gradove te da njima pokušaju objasniti svoje apsurdne stavove. Ja?anjem države BiH, uspostavom ustavnih nadležnosti iz oblasti odbrane i sigurnosti, izme?u ostalog, ohrabruje se i ?ini održivim povratak prognanih i raseljenih osoba. U Srebrenici ?e se 02.04.2006. održati javna rasprava o ustavnim reformama u okviru koje ?e govoriti Predsjednik SDA Sulejman Tihi?. II SDA osu?uje odluku Federalne komisije za elektri?nu energiju ( FERK) o pove?anju cijena elektri?ne energije. FERK jeste nezavisna agencija ali joj to ne daje za pravo da u ovakvoj ekonomsko-socijalnoj situaciji vrši udar na životni standard gra?ana. Pozivamo je da preispita svoju odluku i da slabosti u elektroenergetskom sektoru rješava korištenjem unutrašnjih rezervi a ne da to prevaljuje na ple?a gra?ana. III Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH i Predsjednik SDA Sulejman Tihi? boravi u Rimu na Kongresu evropskih narodnih stranaka. Tokom boravka u Italiji Predsjednik Tihi? ?e se sastati sa Papom i Predsjednikom Italije. (Na pres konferenciji govorio Adil Osmanovi?, potpredsjednik SDA)